ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 373 241959 1408 5081 -1205812 0 0 -956991
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -429 0 0 -429
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 373 241959 1408 5081 -1206241 0 0 -957420
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -274080 0 0 -274080
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -29081 0 0 0 0 0 -29081
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 -29081 0 0 0 0 0 -29081
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -29081 0 0 -274080 0 0 -303161
Залишок на кінець року 4300 373 212878 1408 5081 -1480321 0 0 -1260581

Примітки: Залишок власного капiталу на початок року має вiд'ємне значення - 956991 тис. грн., у тому числi: " Зареєстрований (пайовий) капiтал - 373 тис. грн.; " Капiтал в дооцiнках - 241959 тис. грн.; " Додатковий капiтал - 1408 тис. грн.; " Резервний капiтал - 5081 тис. грн.; " Непокритий збиток - 1205812 тис. грн. Залишок непокритого збитку на початок року вiдкориговане на суму виправлення помилок попереднiх перiодiв - 429 тис. грн.. Скоригований вiд'ємний залишок власного капiталу на початок перiоду складає 957420 тис. грн.. Чистий збиток за 2016 рiк склав 274080 тис. грн. Протягом 2016 р. розмiр капiталу у дооцiнках зменшився на 29081 тис. грн. Зменшення капiталу у дооцiнках вiдбулося внаслiдок зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй на частку iнвестора - ПрАТ "Укрпiдшипник" в сумi зменшення загальної величини капiталу у дооцiнках об'єкту iнвестування (крiм змiн за рахунок чистого збитку) - ПАТ "ЗОКМ" за 2016 рiк. На кiнець року залишок власного капiталу ПрАТ "Укрпiдшипник" має вiд'ємне значення - 1260581 тис. грн., у тому числi: " Зареєстрований (пайовий) капiтал - 373 тис. грн.; " Капiтал в дооцiнках - 212878 тис. грн.; " Додатковий капiтал - 1408 тис. грн.; " Резервний капiтал - 5081 тис. грн.; " Непокритий збиток - 1480321 тис. грн. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй за звiтний перiод становить-219410 штук. На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрпiдшипник", якi вiдбулися 21 квiтня 2016 р. було прийняте наступне рiшення: "Збитки за 2015 рiк покрити прибутками майбутнiх перiодiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку."


Керівник

 

(підпис)

Iгнатов Олександр Євгенiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна