ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
1528 1155
Повернення податків і зборів 3005 0 84
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 1 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 1200
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 8190 11296
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 84 11214
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 2072 ) ( 3064 )
Праці 3105 ( 2078 ) ( 3338 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 572 ) ( 1714 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3942 ) ( 3964 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1394 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 5540 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 20 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 20 ) ( 284 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1119 7025
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 1226
необоротних активів 3205 66 36
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 11 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 66 1251
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1098 ) ( 9173 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 135 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1233 -9173
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -48 -897
Залишок коштів на початок року 3405 62 951
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 8
Залишок коштів на кінець року 3415 14 62

Примітки: Залишок коштiв станом на 31.12.2016 р. складає 14 тис. грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод (зменшення) склав 48 тис. грн., у тому числi: " Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi (надходження) складає 1119 тис. грн.; " Збiльшення коштiв вiд iнвестицiйнiй дiяльностi - 66 тис. грн.; " Зменшення коштiв вiд фiнансової дiяльностi - 1233 тис. грн. Надходження коштiв вiд iнвестицiйнiй дiяльностi пов'язано з реалiзацiєю необоротних активiв у сумi 66 тис. грн. Вибуття коштiв вiд фiнансової дiяльностi пов'язано iз сплатою вiдсоткiв за користування коштами, отриманими у кредит, у сумi 1098 тис. грн. та iнших платежiв у сумi 135 тис. грн..


Керівник

 

(підпис)

Iгнатов Олександр Євгенiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна