ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1227 1007
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 471 ) ( 285 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
756 722
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 8665 8571
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 10966 ) ( 7767 )
Витрати на збут 2150 ( 6 ) ( 5 )
Інші операційні витрати 2180 ( 5276 ) ( 5354 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 6827 ) ( 3833 )
Дохід від участі в капіталі 2200 22759 1
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 483 5767
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 100106 ) ( 85944 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 59996 ) ( 81623 )
Інші витрати 2270 ( 130393 ) ( 385228 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 274080 ) ( 550860 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 274080 ) ( 550860 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -29081 -279
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 770
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -29081 491
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -29081 491
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -303161 -550369

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 173 195
Витрати на оплату праці 2505 2622 4106
Відрахування на соціальні заходи 2510 557 1479
Амортизація 2515 1278 1287
Інші операційні витрати 2520 10608 5777
Разом 2550 15238 12844

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 219410 219410
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 219410 219410
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1249.1682239 -2510.6421767
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -1249.1682239 -2510.6421767
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Протягом 2016 року пiдприємство вело облiк доходiв вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 15 "Доходи", затвердженого Мiнiстерством фi-нансiв України вiд 29.11.1999 р. № 290 (iз змiнами та доповненнями). Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2016 р. складає 1227 тис. грн. Сума податку на додану вартiсть з отриманого доходу за 2016 рiк складає 245 тис. грн. Облiк витрат протягом 2016 р. Товариство здiйснювало вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 01.01.2000 р. № 318 (iз змiнами та доповненнями). Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2016 р. складає 471 тис. грн. Валовий прибуток за 2016 рiк - 756 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи за 2016 р. - 8665 тис. грн., у тому числi: - доходи з операцiйної оренди активiв - 6232 тис. грн.; - операцiйна курсова рiзниця - 4 тис. грн.; - доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 2429 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати за 2016 рiк складають 10966 тис. грн. Витрати на збут за 2016 р. - 6 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати - 5276 тис. грн., у тому числi: - витрати на утримання активiв, що здаються в оперативну оренду - 4342 тис. грн.; - операцiйна курсова рiзниця - 4 тис. грн.; - собiвартiсть реалiзованих iнших оборотних активiв - 299 тис. грн.; - штрафи, пенi сплаченi - 631 тис. грн. Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi за 2016 р. - збиток в сумi 6827 тис. грн. Доход вiд участi в капiталi - 22759 тис. грн. - частка iнвестора - ПрАТ "Укрпiдшипник" в чистому прибутку об'єкта iнвестування - ПрАТ "Машинобудiвний завод "Вiстек". Iншi доходи - 483 тис. грн. Фiнансовi витрати (вiдсотки по кредиту) - 100106 тис. грн. Витрати вiд участi в капiталi за 2016 р. складають - 59996 тис. грн. та є часткою iнвестора в чистому збитку об'єкту iнвестування - ПАТ "ЗОКМ". Iншi витрати ПрАТ "Укрпiдшипник" за 2016 р. - 130393 тис. грн., у тому числi: - неоперацiйна курсова рiзниця - 130316 тис. грн.; - витрати вiд лiквiдацiї необоротних активiв - 58 тис. грн.; - iншi - 19 тис. грн. У пiдсумку фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподатковування достовiрний, пiдтверджений аудиторською фiрмою та складає збиток - 274080 тис. грн. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi за 2016 рiк - чистий збиток 274080 тис. грн. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй за звiтний перiод становить-219410 штук. На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрпiдшипник", якi вiдбулися 21 квiтня 2016 р. було прийняте наступне рiшення: "Збитки за 2015 рiк покрити прибутками майбутнiх перiодiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку."


Керівник

 

(підпис)

Iгнатов Олександр Євгенiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна