ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470
Територія   за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.10"
Середня кількість працівників1 33    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 84500 Донецька область м.Бахмут вулиця Миру, будинок 6, поверх 3, т.050 368-64-48
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 74 59
первісна вартість 1001 146 145
накопичена амортизація 1002 72 86
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 288627 287031
первісна вартість 1011 319480 317154
знос 1012 30853 30123
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
236653 170335
інші фінансові інвестиції 1035 401 401
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 81 81
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 525836 457907
II. Оборотні активи
Запаси 1100 763 287
Виробничі запаси 1101 31 26
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 732 261
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 222 222
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2969 3077
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
88589 88667
з бюджетом 1135 3780 3778
у тому числі з податку на прибуток 1136 3772 3772
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 17307 17277
Поточні фінансові інвестиції 1160 711 711
Гроші та їх еквіваленти 1165 62 14
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 62 14
Витрати майбутніх періодів 1170 153 24
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 6400 6397
Усього за розділом II 1195 120956 120454
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 646792 578361

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 373 373
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 241959 212878
Додатковий капітал 1410 1408 1408
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 5081 5081
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1206241 -1480321
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 -957420 -1260581
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2012 2012
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 2012 2012
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 1329329 1451304
за товари, роботи, послуги 1615 4234 11321
за розрахунками з бюджетом 1620 246 110
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0
за одержаними авансами 1635 38243 38243
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 230148 335952
Усього за розділом IІІ 1695 1602200 1836930
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 646792 578361

Примітки: Основнi засоби - матерiальнi активи, якi пiдприємство мiстить з метою їх викорис-тання у виробничiй дiяльностi, очiкуваний термiн експлуатацiї яких бiльш 1 року. Облiк вартостi основних засобiв ведеться вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгал-терського облiку № 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (iз змiнами та доповненнями). Оцiнка об'єктiв основних засобiв пiд час визнання здiйснюється Товариством за со-бiвартiстю. Станом на 01.01.2016 р. вартiсть основних засобiв ПрАТ "Укрпiдшипник" складала: - Залишкова вартiсть - 288627 тис. грн.; - Первiсна вартiсть - 319480 тис. грн.; - Знос - 30853 тис. грн. У звiтному перiодi Товариством введенi в експлуатацiю основнi засоби на суму на суму 20 тис. грн., а саме: - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 20 тис. грн. Протягом 2016 р. вибуло основних засобiв за балансовою вартiстю - 346 тис. грн. (первiсна вартiсть - 2339 тис. грн., знос - 1993 тис. грн.), у тому числi у зв'язку з лiквiда-цiєю основних засобiв по самостiйному рiшенню Товариства через повну втрату користi. Первiсна вартiсть основних засобiв, що значаться на балансi Товариства станом на 31.12.2016 р. складає 317154 грн., у тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 312179 тис. грн.; - машини та обладнання - 1660 тис. грн.; - транспортнi засоби - 49 тис. грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 2121 тис. грн.; - багаторiчнi насадження - 25 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 1120 тис. грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв, що вiдповiдає П(С)БО № 7 та обранiй облiковiй полiтицi. За звiтний перiод нарахована амортизацiя основних засобiв у сумi 1263 тис. грн., у тому числi: - амортизацiя будинкiв, споруд та передавальних пристроїв - 1170 тис. грн.; - амортизацiя машин та обладнання - 43 тис. грн.; - амортизацiя iнструментiв, приладiв, iнвентарю - 27 тис. грн.; - амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 23 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв, що значаться на балансi Товариства станом на 31.12.2016 р складає 287031 тис. грн., у тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 286711 тис. грн.; - машини та обладнання - 64 тис. грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 195 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 61 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р.: - вартiсть оформлених в заставу основних засобiв - 310035 тис. грн.; - первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 3506 тис. грн. - основних засобiв, що тимчасово не використовуються - 188915 тис. грн.; - вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду - 42 тис. грн. - знос основних засобiв становить - 9,5 %. Iнвестицiйна нерухомiсть - власнi або орендованi на умовах фiнансової оренди земельнi дiлянки, будiвлi, споруди, якi розташовуються на землi, утримуванi з метою отримання орендних платежiв та/або збiльшення власного капiталу, а не для виробництва та постачання товарiв, надання послуг, адмiнiстративної мети або продажу в процесi звичайної дiяльностi. Облiк вартостi iнвестицiйної нерухомостi ведеться вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.07.2017 р. № 779. Iнвестицiйна нерухомiсть станом на 31.12.2016 р. вiдсутня. Нематерiальнi активи - немонетарний актив, який не має матерiальної форми та може бути iдентифiкований. Облiк находження, зносу нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 р. № 242. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2016 р. складає 59 тис. грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2016 р.- 145 тис. грн. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв на 31.12.2016 р. - 86 тис. грн. Амортизацiя розрахо-вується виходячи з термiну використання нематерiальних активiв. Введення в дiю нематерiальних активiв у 2016 р. не проводилось. Протягом 2016 р. ПрАТ "Укрпiдшипник" лiквiдованi повнiстю амортизованi нематерiальнi активи (первiсна вартiсть - 1 тис. грн., накопичена амортизацiя - 1 тис. грн.). Фiнансовi iнвестицiї - активи, якi утримуються пiдприємством з метою збiльшення прибутку (вiдсоткiв, дивiдендiв тощо), зростання вартостi капiталу або iнших вигод для iнвестора. Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до Положення (Стандарту) бу-хгалтерського облiку № 12 "Фiнансовi iнвестицiї", яке затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 р. № 91. До складу довгострокових фiнансових iнвестицiй входять: - фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi вартiстю 170335 тис. грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї вартiстю 401 тис. грн. По якiсному складу фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi ПрАТ "Укрпiдшипник" являють собою: Об'єкт iнвестування Якiсний склад iнвестицiй Сума (тис. грн.) ПАТ "ЗОКМ" Акцiї 80438 ПрАТ "Машинобудiвний завод "Вiстек" Акцiї 48304 ПрАТ "Актив-страхування" Акцiї 41593 Разом: 170335 Фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi, станом на 31.12.2016 г. вiдображенi за вартiстю, що визначена з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування, крiм тих, що є результатом операцiй мiж iнвестором i об'єктом iнвестування. Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi, зменшена на загальну суму 37236 тис. грн.., що є часткою iнвестора в чистому прибутку (збитку) об'єктiв iнвестування за 2016 рiк, у т.ч.: - ПАТ "ЗОКМ" - зменшена на 59996 тис. грн. iз включенням цiєї суми до складу витрат вiд участi в капiталi; - ПрАТ "Машинобудiвний завод "Вiстек" - збiльшена на 22759 тис. грн. iз включенням цiєї суми до складу доходу вiд участi в капiталi. Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй зменшена на частку iнвестора в сумi змi-ни загальної величини власного капiталу об'єкту iнвестування (крiм змiн за рахунок чис-того збитку) - ПАТ "ЗОКМ" за 2016 рiк на 29081 тис. грн., а саме: - зменшення капiталу в дооцiнках iнвестора - ПрАТ "Укрпiдшипник" на 29081 тис. грн. Фiнансовi iнвестицiї ПрАТ "Актив-страхування" станом на 31.12.2016 р. врахованi в сумi 41593 тис. грн. Змiн балансової вартостi фiнансової iнвестицiї у поточному роцi не вiдбувалось у зв'язку з ненаданням фiнансової звiтностi iнвестору. Фiнансовi iнвестицiї ПАТ "Машзавод" м. Новогродiвка", що внаслiдок зменшення їх балансової вартостi досягли нульової вартостi у попереднiх звiтних перiодах, вiдобра-женi в бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiй за нульовою вартiстю. Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вартiстю 401 тис. грн. вiдображенi станом на 31.12.2016 р. за собiвартiстю. У 2016 р. операцiї iз iншими довгостроковим iнвестицiями не проводились. В результатi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на дату балансу зменшились на зага-льну суму 66318 тис. грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2016 р. складають 711 тис. грн. Змiн вартостi поточних фiнансових iнвестицiй у звiтному роцi не вiдбувалось. Запаси пiдприємства - активи, якi знаходяться в процесi виробництва з метою по-дальшого продажу продуктiв виробництва, а також мiстяться для використання при виро-бництвi продукцiї i управлiннi пiдприємством. Облiк запасiв протягом 2016 р. здiйснювався вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 р. № 246 (iз змiнами та доповненнями). Надходження i вибуття запасiв вiдображене в облiку пiдприємства вiрно. На рахунках запасiв на 31.12.2016 р. числиться 287 тис. грн., в тому числi: - виробничi запаси - 26 тис. грн., а саме: сировина i матерiали; - товари - 261 тис. грн. Первiсна оцiнка придбання запасiв визначається згiдно Положення (Стандарту) бу-хгалтерського облiку 9 "Запаси" по фактичних витратах на їх придбання. Iнвентаризацiя запасiв проведена (без участi аудиторiв) станом на 01.11.2016 р. При оцiнцi вибуття запасiв протягом 2016 р. застосовувався метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). Дебiторською заборгованiстю пiдприємства визнанi активи, по яких iснує iмовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод. Дебiторська заборгованiсть формується вiдповiдно до Положення (стандарту) бу-хгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiс-терства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. № 237 (iз змiнами та доповненнями). Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016 р. складає 119499 тис. грн., в т.ч.: - довгострокова - 81 тис. грн.; - поточна - 119418 тис. грн. До складу довгострокової дебiторської заборгованостi у сумi 81 тис. грн. належать розрахунки з працiвниками за виданими довгостроковими позиками. До складу поточної дебiторської заборгованостi у сумi 119418 тис. грн. належить: - дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3077 тис. грн. (резерв сумнiвних боргiв Товариством не нарахований). Основнi дебiтори: Актив-Банк Асоцiацiя "Пiдприємств Альтернативної Енергетики" ,ТОВ "Європейськи будинки" , ТОВ "ДТЕК Сервiс" , ПАТ "Машзавод" м. Новогродiвка , ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "Бровари Iнвест"; - дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 3778 тис. грн., у тому числi: розрахунки за податком на прибуток , розрахунки за iншими платежами; - дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 88667 тис. грн. Дебiтори: ПАТ "ЗОКМ" , ТОВ "Iмобiлен груп" , ПрАТ "Завод напiвпроводникiв", iншi; - векселi одержанi 222 тис. грн.; - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 17277 тис. грн., а саме: заборгованiсть за фiнансовою допомогою , розрахунки з продажу векселiв, розрахунки з продажу iнвестицiй , розрахунки за претензiями, iнша ; - iншi оборотнi активи - 6397 тис. грн., а саме: заборгованiсть з податкових зо-бов'язань - 6396 тис. грн., заборгованiсть з податкового кредиту - 1 тис. грн. Витрати майбутнiх перiодiв станом 31.12.2016 р. - 24 тис. грн., а саме: 9 тис. грн. - супровiд комп'ютерних програм, 15 тис. грн. - iншi витрати (витрати на перiодичнi видання в електронному та друкованому виглядi, тощо). У статтi "Грошi та їх еквiваленти" наведенi залишки грошових коштiв в нацiональ-нiй та iноземнiй валютi, якi можуть бити використанi для поточних операцiй. Станом на 31.12.2016 р. значення цiєї статтi дорiвнює 14 тис. грн. Кредиторською заборгованiстю пiдприємства визнаються зобов'язання, по яких iснує iмовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому. Кредиторська заборгованiсть формується вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20 (iз змiнами та доповненнями). Станом на 31.12.2016 р. довгостроковi зобов'язання складають 2012 тис. грн. - вiдстроченi податковi зобов'язання. Станом на 31.12.2016 р. поточнi зобов'язання складають 1836930 тис. грн, у тому числi: - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 1451304 тис. грн. Кредитори: АТ "Укрексiмбанк" м. Київ . - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 11321 тис. грн. Основнi кредитори: АТ "Укрексiмбанк" м. Київ , ПрАТ "Машинобудiвний завод "Вiстек", ПАТ "ЗОКМ" , iншi; - поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 38243 тис. грн. Кредитор - ПАТ "ЗОКМ"; - поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 110 тис. грн., а саме: податок на нерухоме майно - 31 тис. грн., податок на землю - 79 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 335952 тис. грн., а саме: розрахунки за фiнансовою допомогою , податковий кредит, розрахунки за нарахованими вiдсотками банка , розрахунки за придбанням акцiй та корпоративних прав , iншi Заборгованостi iз минулим термiном позовної давностi не iснує. На кiнець року залишок власного капiталу ПрАТ "Укрпiдшипник" має вiд'ємне значення - 1260581 тис. грн., у тому числi: " Зареєстрований (пайовий) капiтал - 373 тис. грн.; " Капiтал в дооцiнках - 212878 тис. грн.; " Додатковий капiтал - 1408 тис. грн.; " Резервний капiтал - 5081 тис. грн.; " Непокритий збиток - 1480321 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Iгнатов Олександр Євгенiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.