ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.04.2016
Кворум зборів** 94.385
Опис 1. Припинення повноважень та обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв. 2. Припинення повноважень та обрання членiв Лiчильної комiсiї. 3. Затвердження Порядку проведення чергових Загальних зборiв та способу фiксування процесу чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Звiт про корпоративне управлiння. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради та Звiту про корпоративне управлiння. 5. Звiт Генерального директора Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 6. Рiчний звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi та баланс ПрАТ "Укрпiдшипник" за 2015 рiк. 7. Звiт та висновок Ревiзора Товариства за пiдсумками роботи Товариства за 2015 рiк. Затвердження висновку Ревiзора Товариства за 2015 рiк. 8. Затвердження рiчного звiту про результати фiнансово-господарської дiяльностi та балансу Товариства за 2015 рiк. 9. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (дивiдендiв, покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи за 2015 рiк з врахуванням вимог чинного законодавства. Прийняття рiшення щодо дивiдендiв. 10. Визначення основних напрямкiв та стратегiчних планiв дiяльностi Товариства. Затвердження рiчного бюджету Товариства на 2016 рiк. 11. Попереднє надання згоди Загальними зборами акцiонерiв на вчинення Товариством протягом року значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 12. Про змiну мiсцезнаходження Товариства у зв'язку iз змiною назв мiста та вулицi. 13. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. Надання повноважень уповноваженiй особi Товариства на пiдписання Статуту в новiй редакцiї. 14. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: На зборах обрано Голову та Секретаря зборiв, обрано Лiчильну комiсiю, затверджено Регламент зборiв та спосiб фiксування ходу Загальних зборiв, затверджено звiт Наглядової ради Товариства i Звiт про корпоративне управлiння за 2015 рiк, вiдхiлень протягом року вiд затвердженних у Кодексу корпоративного управлiння принцiпiв не встановлено. Визнали дiяльнiсть Наглядової ради, задовiльною. Затверджено Звiт Генерального директора Товариства за 2015 рiк. Визнали роботу Генерального директора Товариства за 2015 рiк задовiльною. Затверджено висновок Ревiзора за пiдсумками роботи Товариства за 2015 рiк. Визнали роботу Ревiзора задовiльною. Затверджено рiчний звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi та баланс Товариства за 2015 рiк. Збитки за 2015 рiк покрити прибутками майбутнiх перiодiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку. Рiшення не прийняли та не затвердили основнi напрямки i стратегiчнi плани дiяльностi Товариства на 2016 рiк., та рiчний бюджет Товариства на 2016 рiк. Також рiшення не прийняли та не надали згоди на попереднє вчинення товаристом протягом року значних правочинiв та правовинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Змiнили мiсцезнаходження Товариства з 84500, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М. АРТЕМIВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6, ПОВЕРХ 3 на 84500, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М. БАХМУТ, ВУЛ. МИРУ, 6, ПОВЕРХ 3. Затвердили Статут ПрАТ "УКРПIДШИПНИК" в новiй редакцiї. Уповноважили Голову чергових Загальних зборiв акцiонерiв Яковенко О.С. пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї. Доручили Генеральному директору Товариства забезпечити державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї вiдповiдно до чинного законодавства, з правом видачi довiреностi третiм особам на проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї. Внесли змiни до внутрiшнiх Положень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї, а саме: Кодекс корпоративного управлiння, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Ревiзора. По питанням 1-9, 12, 13, 14 порядку денного рiшення приймалися одностайно: голосували - "за" прийняття рiшення: акцiонери, якi володiють 207090 акцiй Товариства, що становить 100 % голосiв присутнiх на чергових Загальних зборах акцiонерiв або 94,3849 % вiд загальної кiлькостi голосiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.