ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1080059 X X
у тому числі:
Поточнi кредити банку23.11.20061080059901.09.2017
д/нд/н00д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/н0Xд/н
Податкові зобов'язання X 2012 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 82662 X X
Інші зобов'язання X 674209 X X
Усього зобов'язань X 1838942 X X
Опис Станом на 31.12.2016 р. довгостроковi зобов'язання складають 2012 тис. грн. - вiдстроченi податковi зобов'язання. Станом на 31.12.2016 р. поточнi зобов'язання складають 1836930 тис. грн, у тому числi: - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 1451304 тис. грн. Кредитор: АТ "Укрексiмбанк" м. Київ . - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 11321 тис. грн. Основнi кредитори: АТ "Укрексiмбанк", ПрАТ "Машинобудiвний завод "Вiстек", ПАТ "ЗОКМ" , iншi; - поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 38243 тис. грн. Кредитор - ПАТ "ЗОКМ"; - поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 110 тис. грн., а саме: податок на нерухоме майно - 31 тис. грн., податок на землю - 79 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 335952 тис. грн., а саме: розрахунки за фiнансовою допомогою - 82662 тис. грн., податковий кредит - 14764 тис. грн., розрахунки за нарахованими вiдсотками банка - 221953 тис. грн., розрахунки за придбанням акцiй та корпора-тивних прав - 15801 тис. грн., iншi - 772 тис. грн. Заборгованостi iз минулим термiном позовної давностi не iснує. Станом на 31.12.2016 р. довгостроковi зобов'язання складають 2012 тис. грн. - вiдстроченi податковi зобов'язання.