ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 282533 281237 42 42 282575 281279
будівлі та споруди 282128 280958 0 0 282128 280958
машини та обладнання 130 60 0 0 130 60
транспортні засоби 0 0 42 42 42 42
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 275 219 0 0 275 219
2. Невиробничого призначення: 6094 5794 0 0 5794 6094
будівлі та споруди 5952 5753 0 0 5952 5753
машини та обладнання 6 4 0 0 6 4
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 136 37 0 0 136 37
Усього 288627 287031 42 42 288669 287073
Опис Пояснення : Оцінка об'єктів основних засобів під час визнання здійснюється Товариством за собівартістю. Станом на 01.01.2016 р. вартість основних засобів ПрАТ "Укрпідшипник" складала: - Залишкова вартість - 288627 тис. грн.; - Первісна вартість - 319480 тис. грн.; - Знос - 30853 тис. грн. У звітному періоді Товариством введені в експлуатацію основні засоби на суму на суму 20 тис. грн., а саме: ­ малоцінні необоротні матеріальні активи - 20 тис. грн. Протягом 2016 р. вибуло основних засобів за балансовою вартістю - 346 тис. грн. (первісна вартість - 2339 тис. грн., знос - 1993 тис. грн.), у тому числі у зв'язку з ліквіда-цією основних засобів по самостійному рішенню Товариства через повну втрату користі. Первісна вартість основних засобів, що значаться на балансі Товариства станом на 31.12.2016 р. складає 317154 грн., у тому числі: - будинки, споруди та передавальні пристрої - 312179 тис. грн.; - машини та обладнання - 1660 тис. грн.; - транспортні засоби - 49 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 2121 тис. грн.; - багаторічні насадження - 25 тис. грн.; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 1120 тис. грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів, що відповідає П(С)БО № 7 та обраній обліковій політиці. За звітний період нарахована амортизація основних засобів у сумі 1263 тис. грн., у тому числі: - амортизація будинків, споруд та передавальних пристроїв - 1170 тис. грн.; - амортизація машин та обладнання - 43 тис. грн.; - амортизація інструментів, приладів, інвентарю - 27 тис. грн.; - амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів - 23 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів, що значаться на балансі Товариства станом на 31.12.2016 р складає 287031 тис. грн., у тому числі: - будинки, споруди та передавальні пристрої - 286711 тис. грн.; - машини та обладнання - 64 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 195 тис. грн.; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 61 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р.: - вартість оформлених в заставу основних засобів - 310035 тис. грн.; - первісна вартість повністю амортизованих основних засобів - 3506 тис. грн. - основних засобів, що тимчасово не використовуються - 188915 тис. грн.; - вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду - 42 тис. грн. - знос основних засобів становить - 9,5 %.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -1260581 -957420
Статутний капітал (тис.грн.) 373 373
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 373 373
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-1260581.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(373.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Товариство має намiр прийняти заходи щодо усунення негативного спiввiдношення мiж вартiстю чистих активiв та величиною статутного капiталу, а саме провести докоррену реструктуризацiю бiзнесу.