ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470

Звіт про власний капітал
за 2015 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 373 242238 638 5081 -654952 0 0 -406622
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 373 242238 638 5081 -654952 0 0 -406622
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -550860 0 0 -550860
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -279 770 0 0 0 0 491
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 -279 0 0 0 0 0 -279
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 770 0 0 0 0 770
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -279 770 0 -550860 0 0 -550369
Залишок на кінець року 4300 373 241959 1408 5081 -1205812 0 0 -956991

Примітки: Залишок власного капiталу на початок року складає 406622 тис. грн., у тому числi: " Зареєстрований (пайовий) капiтал - 373 тис. грн.; " Капiтал в дооцiнках - 242238 тис. грн.; " Додатковий капiтал - 638 тис. грн.; " Резервний капiтал - 5081 тис. грн.; " Непокритий збиток - 654952 тис. грн. Чистий збиток за 2015 рiк склав 550860 тис. грн. Протягом 2015 р. розмiр капiталу у дооцiнках зменшився на 279 тис. грн. (0,12 %). Зменшення капiталу у дооцiнках вiдбулося внаслiдок зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй на частку iнвестора - ПрАТ "Укрпiдшипник" в сумi зменшення загальної величини капiталу у дооцiнках об'єкту iнвестування (крiм змiн за рахунок чистого збитку) - ПАТ "АЗОКМ" за 2015 рiк. Протягом 2015 р. додатковий капiтал збiльшився на 770 тис. грн. за рахунок збiльшення додаткового капiталу на частку iнвестора - ПрАТ "Укрпiдшипник" в сумi збiльшення загальної величини додаткового капiталу об'єкту iнвестування (крiм змiн за рахунок чистого збитку) - ПАТ "АЗОКМ" за 2015 рiк. На кiнець року залишок власного капiталу ПрАТ "Укрпiдшипник" має вiд'ємне значення - 956991 тис. грн., у тому числi: " Зареєстрований (пайовий) капiтал - 373 тис. грн.; " Капiтал в дооцiнках - 241959 тис. грн.; " Додатковий капiтал - 1408 тис. грн.; " Резервний капiтал - 5081 тис. грн.; " Непокритий збиток - 1205812 тис. грн. На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрпiдшипник", якi вiдбулися 24 квiтня 2015 р. було прийняте наступне рiшення: "Збитки за 2014 рiк покрити прибутками майбутнiх перiодiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку."


Керівник

 

(підпис)

Iгнатов Олександр Євгенiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна