ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
1155 66
Повернення податків і зборів 3005 84 4
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 1200 502
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 11296 17167
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 11216 482735
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 3064 ) ( 13320 )
Праці 3105 ( 3339 ) ( 13974 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1714 ) ( 5661 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3964 ) ( 4761 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 5540 ) ( 1680 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 20 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 286 ) ( 431879 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 7024 29203
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 1226 1546
необоротних активів 3205 36 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 2234 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 11 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1251 -688
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 6591
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 9173 ) ( 36124 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -9173 -29533
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -898 -1018
Залишок коштів на початок року 3405 951 1918
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 9 51
Залишок коштів на кінець року 3415 62 951

Примітки: Залишок коштiв станом на 31.12.2015 р. складає 62 тис. грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод (зменшення) склав 898 тис. грн., у тому числi: " Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi (надходження) складає 7024 тис. грн.; " Збiльшення коштiв вiд iнвестицiйнiй дiяльностi - 1251 тис. грн.; " Зменшення коштiв вiд фiнансової дiяльностi - 9173 тис. грн. Надходження коштiв вiд iнвестицiйнiй дiяльностi в основному пов'язано з реалiзацiєю фiнансових iнвестицiй у сумi 1226 тис. грн. та необоротних активiв у сумi 36 тис. грн. Вибуття коштiв вiд фiнансової дiяльностi пов'язано iз сплатою вiдсоткiв за користування коштами, отриманими у кредит у сумi 9173 тис. грн. Збiльшення залишку грошових коштiв внаслiдок коливань валютного курсу протягом звiтного перiоду склало 9 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Iгнатов Олександр Євгенiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна