ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1007 1356
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 285 ) ( 695 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
722 661
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 8571 12823
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 7767 ) ( 31251 )
Витрати на збут 2150 ( 5 ) ( 2 )
Інші операційні витрати 2180 ( 5354 ) ( 7442 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 3833 ) ( 25211 )
Дохід від участі в капіталі 2200 1 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 5767 89190
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 85944 ) ( 57361 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 81623 ) ( 82906 )
Інші витрати 2270 ( 385228 ) ( 535636 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 550860 ) ( 611924 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -59
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 550860 ) ( 611983 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -279 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 770 -11121
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 491 -11121
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 491 -11121
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -550369 -623104

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 195 731
Витрати на оплату праці 2505 4106 17343
Відрахування на соціальні заходи 2510 1479 4904
Амортизація 2515 1287 1356
Інші операційні витрати 2520 5777 13568
Разом 2550 12844 37902

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 219410 219410
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 219410 219410
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -2510.6421767 -2789.2210929
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -2510.6421767 -2789.2210929
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Протягом 2015 року пiдприємство вело облiк доходiв вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 15 "Доходи", затвердженого Мiнiстерством фi-нансiв України вiд 29.11.1999 р. № 290 (iз змiнами та доповненнями). Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2015 р. складає 1007 тис. грн. Сума податку на додану вартiсть з отриманого доходу за 2015 рiк складає 201 тис. грн. Облiк витрат протягом 2015 р. Товариство здiйснювало вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 01.01.2000 р. № 318 (iз змiнами та доповненнями). Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2015 р. складає 285 тис. грн. Валовий прибуток за 2015 рiк - 722 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи за 2015 р. - 8571 тис. грн., у тому числi: - доходи з операцiйної оренди активiв - 8481 тис. грн.; - операцiйна курсова рiзниця - 11 тис. грн.; - доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 78 тис. грн.; - iншi операцiйнi доходи - 1 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати за 2015 рiк складають 7767 тис. грн. Витрати на збут за 2015 р. - 5 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати - 5354 тис. грн., у тому числi: - витрати з операцiйної оренди активiв - 5220 тис. грн.; - собiвартiсть реалiзованих iнших оборотних активiв - 109 тис. грн.; - штрафи, пенi сплаченi - 25 тис. грн. Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi за 2015 р. - збиток в сумi 3833 тис. грн. Доход вiд участi в капiталi - 1 тис. грн. - частка iнвестора - ПрАТ "Укрпiдшипник" в чистому прибутку об'єкта iнвестування - ПрАТ "Артемiвський машинобудiвний завод "Вiстек". Iншi доходи - 5767 тис. грн., у тому числi: - доходи вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - 2072 тис. грн.; - iншi - 3695 тис. грн. Фiнансовi витрати (вiдсотки по кредиту) - 85944 тис. грн. Витрати вiд участi в капiталi за 2015 р. складають - 81623 тис. грн. та є часткою iнвестора в чистому збитку об'єкту iнвестування - ПАТ "АЗОКМ". Iншi витрати ПрАТ "Укрпiдшипник" за 2015 р. - 385228тис. грн., у тому числi: - витрати вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - 2805 тис. грн.; - неоперацiйна курсова рiзниця - 382290 тис. грн.; - витрати вiд лiквiдацiї необоротних активiв - 107 тис. грн.; - iншi - 26 тис. грн. У пiдсумку фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподатковування дос-товiрний, пiдтверджений аудиторською фiрмою та складає збиток - 550860 тис. грн. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi за 2015 рiк - чистий збиток 550860 тис. грн. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй за звiтний перiод становить-219410 штук. На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрпiдшипник", якi вiдбулися 24 квiтня 2015 р. було прийняте наступне рiшення: "Збитки за 2014 рiк покрити прибутками майбутнiх перiодiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку."


Керівник

 

(підпис)

Iгнатов Олександр Євгенiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна