ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470
Територія   за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.10"
Середня кількість працівників1 40    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 84500 Донецька область м. Артемiвськ вулиця Артема, будинок 6, поверх 3, т.050 368-64-48
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 93 74
первісна вартість 1001 151 146
накопичена амортизація 1002 58 72
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 101742 288627
первісна вартість 1011 131850 319480
знос 1012 30108 30853
Інвестиційна нерухомість: 1015 187619 0
первісна вартість 1016 331 0
знос 1017 127 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
317784 236653
інші фінансові інвестиції 1035 401 401
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 81 81
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 607720 525836
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1109 763
Виробничі запаси 1101 108 31
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 1001 732
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 222 222
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3227 2969
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
84386 88589
з бюджетом 1135 3920 4209
у тому числі з податку на прибуток 1136 3913 4201
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 19308 17307
Поточні фінансові інвестиції 1160 3516 711
Гроші та їх еквіваленти 1165 951 62
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 951 62
Витрати майбутніх періодів 1170 397 153
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 6420 6400
Усього за розділом II 1195 123456 121385
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 731176 647221

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 373 373
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 242238 241959
Додатковий капітал 1410 638 1408
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 5081 5081
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -654952 -1205812
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 -406622 -956991
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2012 2012
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 730851 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 732863 2012
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 229302 1329329
за товари, роботи, послуги 1615 2778 4234
за розрахунками з бюджетом 1620 238 246
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0
за одержаними авансами 1635 38243 38243
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 134374 230148
Усього за розділом IІІ 1695 404935 1602200
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 731176 647221

Примітки: Основнi засоби - матерiальнi активи, якi пiдприємство мiстить з метою їх викорис-тання у виробничiй дiяльностi, очiкуваний термiн експлуатацiї яких бiльш 1 року. Облiк вартостi основних засобiв ведеться вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгал-терського облiку № 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (iз змiнами та доповненнями). Оцiнка об'єктiв основних засобiв пiд час визнання здiйснюється Товариством за со-бiвартiстю. Станом на 01.01.2015 р. вартiсть основних засобiв ПрАТ "Укрпiдшипник" складала: - Залишкова вартiсть - 101742 тис. грн.; - Первiсна вартiсть - 131850 тис. грн.; - Знос - 30108 тис. грн. У звiтному перiодi Товариством введенi в експлуатацiю основнi засоби на суму на суму 654 тис. грн., а саме: - будинки, спорудi та передавальнi пристрої - 641 тис. грн. (збiльшена первiсна (переоцiнена) вартiсть будинку на суму витрат на проведення ремонту орендованого примiщення); - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 13 тис. грн. Протягом 2015 р. вибуло основних засобiв за балансовою вартiстю - 116 тис. грн. (первiсна вартiсть - 770 тис. грн., знос - 654 тис. грн.), у тому числi у зв'язку з лiквiдацiєю основних засобiв по самостiйному рiшенню Товариства через повну втрату користi. Первiсна вартiсть основних засобiв, що значаться на балансi Товариства станом на 31.12.2015 р. складає 319480 грн., у тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 312412 тис. грн.; - машини та обладнання - 1768 тис. грн.; - транспортнi засоби - 108 тис. грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3779 тис. грн.; - багаторiчнi насадження - 25 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 1388 тис. грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв, що вiдповiдає П(С)БО № 7 та обранiй облiковiй полiтицi. За звiтний перiод нарахована амортизацiя основних засобiв у сумi 1267 тис. грн., у тому числi: - амортизацiя будинкiв, споруд та передавальних пристроїв - 1127 тис. грн.; - амортизацiя машин та обладнання - 67 тис. грн.; - амортизацiя транспортних засобiв - 7 тис. грн.; - амортизацiя iнструментiв, приладiв, iнвентарю - 53 тис. грн.; - амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 13 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв, що значаться на балансi Товариства станом на 31.12.2015 р складає 288627 тис. грн., у тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 288080 тис. грн.; - машини та обладнання - 136 тис. грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 330 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 81 тис. грн. Станом на 31.12.2015 р.: - вартiсть оформлених в заставу основних засобiв - 310035 тис. грн.; - первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 4265 тис. грн. - основних засобiв, що тимчасово не використовуються - 187730 тис. грн.; - знос основних засобiв становить - 9,66 %. Iнвестицiйна нерухомiсть - власнi або орендованi на умовах фiнансової оренди зе-мельнi дiлянки, будiвлi, споруди, якi розташовуються на землi, утримуванi з метою отри-мання орендних платежiв та/або збiльшення власного капiталу, а не для виробництва та постачання товарiв, надання послуг, адмiнiстративної мети або продажу в процесi звичай-ної дiяльностi. Облiк вартостi iнвестицiйної нерухомостi ведеться вiдповiдно до Положення (Стан-дарту) бухгалтерського облiку № 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.07.2017 р. № 779. Iнвестицiйна нерухомiсть станом на 31.12.2015 р. вiдсутня. Протягом 2015 р. iнвестицiйна нерухомiсть була переведена ПрАТ "Укрпiдшипник" у склад основних засобiв по рахунку 103 "Будинки, спорудi та передавальнi при-строї" та законсервована у зв'язку з тимчасовим невикористанням. Вартiсть переведеної iнвестицiйної нерухомостi складає: за справедливою вартiстю - будинки у сумi 187415 тис. грн.; за первiсною вартiстю (331 тис. грн.), зменшеною на суму нарахованої амортизацiї (132 тис. грн.) - споруди (за залишковою вартiстю) у сумi 199 тис. грн. Нематерiальнi активи - немонетарний актив, який не має матерiальної форми та може бути iдентифiкований. Облiк находження, зносу нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 р. № 242. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2015 р. складає 74 тис. грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2015 р.- 146 тис. грн. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв на 31.12.2015 р. - 72 тис. грн. Амортизацiя розрахо-вується виходячи з термiну використання нематерiальних активiв. Введення в дiю нематерiальних активiв у 2015 р. не проводилось. Протягом 2015 р. ПрАТ "Укрпiдшипник" реалiзованi нематерiальнi активи балансо-вою вартiстю 4 тис. грн. (первiсна вартiсть - 5 тис. грн., накопичена амортизацiя - 1 тис. грн.). Лiквiдацiя нематерiальних активiв у 2015 р. не проводилась. Фiнансовi iнвестицiї - активи, якi утримуються пiдприємством з метою збiльшення прибутку (вiдсоткiв, дивiдендiв тощо), зростання вартостi капiталу або iнших вигод для iнвестора. Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до Положення (Стандарту) бу-хгалтерського облiку № 12 "Фiнансовi iнвестицiї", яке затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 р. № 91. До складу довгострокових фiнансових iнвестицiй входять: - фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi вартiстю 236653 тис. грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї вартiстю 401 тис. грн. По якiсному складу фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi ПрАТ "Укр-пiдшипник" являють собою: Об'єкт iнвестування Якiсний склад iнвестицiй Сума (тис. грн.) ПАТ "АЗОКМ" Акцiї 169515 ПрАТ "Артемiвський машинобу-дiвний завод "Вiстек" Акцiї 25545 ПрАТ "Актив-страхування" Акцiї 41593 Разом: 236653 Фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi, станом на 31.12.2015 г. вiдображенi за вартiстю, що визначена з урахуванням змiни загальної вели-чини власного капiталу об'єкта iнвестування, крiм тих, що є результатом операцiй мiж iнвестором i об'єктом iнвестування. Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi, зменшена на загальну суму 81622 тис. грн.., що є часткою iнвестора в чистому прибутку (збитку) об'єктiв iнвестування за 2015 рiк, у т.ч.: - ПАТ "АЗОКМ" - зменшена на 81623 тис. грн. iз включенням цiєї суми до складу витрат вiд участi в капiталi; - ПрАТ "Артемiвський машинобудiвний завод "Вiстек" - збiльшена на 1 тис. грн. iз включенням цiєї суми до складу доходу вiд участi в капiталi. Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшена на частку iнвестора в сумi змiни загальної величини власного капiталу об'єкту iнвестування (крiм змiн за рахунок чистого збитку) - ПАТ "АЗОКМ" за 2015 рiк на 491 тис. грн., а саме: - збiльшення iншого додаткового капiталу iнвестора - ПрАТ "Укрпiдшипник" на 770 тис. грн.; - зменшення капiталу в дооцiнках iнвестора - ПрАТ "Укрпiдшипник" на 279 тис. грн. Фiнансовi iнвестицiї ПрАТ "Актив-страхування" станом на 31.12.2015 р. врахованi в сумi 41593 тис. грн. Змiн балансової вартостi фiнансової iнвестицiї у поточному роцi не вiдбувалось. Фiнансовi iнвестицiї ПАТ "Машзавод" м. Новогродiвка", що внаслiдок зменшення їх балансової вартостi досягли нульової вартостi у попереднiх звiтних перiодах, вiдобра-женi в бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiй за нульовою вартiстю. Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вартiстю 401 тис. грн. вiдображенi станом на 31.12.2015 р. за собiвартiстю. У 2015 р. операцiї iз iншими довгостроковим iнвестицiями не проводились. В результатi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на дату балансу зменшились на загальну суму 81131 тис. грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2015 р. складають 711 тис. грн. Зменшення поточних фiнансових iнвестицiй на 2805 тис. грн. вiдбулося у зв'язку з реалiзацiєю векселiв, собiвартiсть яких склала 845 тис. грн., та сертифiкатiв, собiвартiстю 1960 тис. грн. Запаси пiдприємства - активи, якi знаходяться в процесi виробництва з метою по-дальшого продажу продуктiв виробництва, а також мiстяться для використання при виро-бництвi продукцiї i управлiннi пiдприємством. Облiк запасiв протягом 2015 р. здiйснювався вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 р. № 246 (iз змiнами та доповненнями). Надходження i вибуття запасiв вiдображене в облiку пiдприємства вiрно. На рахунках запасiв на 31.12.2015 р. облiковується 1109 тис. грн., в тому числi: - виробничi запаси - 31 тис. грн., а саме: сировина i матерiали; - товари - 732 тис. грн. Первiсна оцiнка придбання запасiв визначається згiдно Положення (Стандарту) бу-хгалтерського облiку 9 "Запаси" по фактичних витратах на їх придбання. Iнвентаризацiя запасiв проведена (без участi аудиторiв) станом на 01.12.2015 р. При оцiнцi вибуття запасiв протягом 2015 р. застосовувався метод собiвартостi пе-рших за часом надходження запасiв (ФIФО). Дебiторською заборгованiстю пiдприємства визнанi активи, по яких iснує iмовi-рнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод. Дебiторська заборгованiсть формується вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiс-терства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. № 237 (iз змiнами та доповненнями). Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 р. складає 119777 тис. грн., в т.ч.: - довгострокова - 81 тис. грн.; - поточна - 119696 тис. грн. До складу довгострокової дебiторської заборгованостi у сумi 81 тис. грн. нале-жать розрахунки з працiвниками за виданими довгостроковими позиками. До складу поточної дебiторської заборгованостi у сумi 119696 тис. грн. нале-жить: - дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, винанi аванси - 2969 тис. грн. (резерв сумнiвних боргiв Товариством не нарахований). Основнi дебiтори: ПАТ КБ Актив-Банк , Асоцiацiя "Пiдприємств Альтернативної Енергетики" , ТОВ "Європейськи будинки" , ТОВ "ДТЕК Сервiс" , ПАТ "Машзавод" м. Новогродiвка , ПрАТ "АМЗ "Вiстек"; - дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 4209 тис. грн., у тому числi: розрахунки за податком на прибуток - 4201 тис. грн., розрахунки за iншими плате-жами - 8 тис. грн. - дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 88589 тис. грн. Дебiтори: ПАТ "АЗОКМ" , ТОВ "Iмобiлен груп", ПрАТ "Завод полупроводникiв" та iншi ; - векселi одержанi - 222 тис. грн.; - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 17307 тис. грн., а саме: заборгованiсть за фiнансовою допомогою - 10785 тис. грн., розрахунки з продажу векселiв - 3977 тис. грн., розрахунки з продажу iнвестицiй - 2402 тис. грн., розрахунки за претензiями - 133 тис. грн., iнша - 10 тис. грн.; - iншi оборотнi активи - 6400 тис. грн., а саме: заборгованiсть з податкових зобов'язань - 6378 тис. грн., заборгованiсть з податкового кредиту - 22 тис. грн. Витрати майбутнiх перiодiв станом 31.12.2015 р. - 153 тис. грн., а саме: 11 тис. грн. - витратi зi страхування майна, 48 тис. грн. - супровiд комп'ютерних програм, 94 тис. грн. - iншi витрати (витрати на перiодичнi видання в електронному та друкованому виглядi, тощо). У статтi "Грошi та їх еквiваленти" наведенi залишки грошових коштiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi, якi можуть бити використанi для поточних операцiй. Станом на 31.12.2015 р. значення цiєї статтi дорiвнює 62 тис. грн. Кредиторською заборгованiстю пiдприємства визнаються зобов'язання, по яких iснує iмовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому. Кредиторська заборгованiсть формується вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20 (iз змiнами та доповненнями). Станом на 31.12.2015 р. довгостроковi зобов'язання складають 2012 тис. грн. - вiдстроченi податковi зобов'язання. Станом на 31.12.2015 р. поточнi зобов'язання складають 1602200 тис. грн. Основним кредитором є АТ "Укрексiмбанк"; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 4234 тис. грн. Основнi кредитори: Укрексiмбанк ., ПрАТ "Артемiвський машинобудiвний завод "Вiстек" , ПрАТ "АЗОКМ" .; - поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 38243 тис. грн. Кредитор - ПрАТ "АЗОКМ"; - поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 246 тис. грн., а саме: податок на додану вартiсть - 67 тис. грн., податок на землю - 179 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 230148 тис. грн., а саме: розрахунки за фiнансовою допомогою - 84862 тис. грн., податковий кредит - 14738 тис. грн., розрахунки за нарахо-ваними вiдсотками банка - 114723 тис. грн., розрахунки за придбанням акцiй та корпора-тивних прав - 15801 тис. грн., iншi - 24 тис. грн. Заборгованостi iз минулим термiном позовної давностi не iснує. На кiнець року залишок власного капiталу ПрАТ "Укрпiдшипник" має вiд'ємне значення - 956991 тис. грн., у тому числi: " Зареєстрований (пайовий) капiтал - 373 тис. грн.; " Капiтал в дооцiнках - 241959 тис. грн.; " Додатковий капiтал - 1408 тис. грн.; " Резервний капiтал - 5081 тис. грн.; " Непокритий збиток - 1205812 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Iгнатов Олександр Євгенiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.