ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 94.385
Опис Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв вiд 24 квiтня 2015 р: 1. Припинення повноважень та обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв. 2. Припинення повноважень та обрання членiв Лiчильної комiсiї. 3. Затвердження Регламенту Загальних зборiв та способу фiксування процесу Загальних зборiв. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Звiт про корпоративне управлiння. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради та Звiту про корпоративне управлiння. 5. Звiт Генерального директора Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 6. Рiчний звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi та баланс ПрАТ "Укрпiдшипник" за 2014 рiк. 7. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками роботи Товариства за 2014 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 8. Затвердження рiчного звiту про результати фiнансово-господарської дiяльностi та балансу Товариства за 2014 рiк. 9. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (дивiдендiв, покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи за 2014 рiк з врахуванням вимог чинного законодавства. Прийняття рiшення щодо дивiдендiв. 10. Визначення основних напрямкiв та стратегiчних планiв дiяльностi Товариства. Затвердження рiчного бюджету Товариства на 2015 рiк. 11. Попереднє схвалення Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. 12. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. Надання повноважень уповноваженiй особi Товариства на пiдписання Статуту в новiй редакцiї. 13. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 14. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства. 15. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства. 16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства; визначення особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 17. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї або Ревiзора Товариства. 19. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства; визначення особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї або Ревiзором Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: На зборах обрано Голову та Секретаря зборiв, обрано Лiчильну комiсiю, затверджено Регламент зборiв та спосiб фiксування ходу Загальних зборiв, затверджено звiт Наглядової ради Товариства i Звiт про корпоративне управлiння за 2014 рiк, вiдхiлень протягом року вiд затвердженних у Кодексу корпоративного управлiння принцiпiв не встановлено. Визнали дiяльнiсть Наглядової ради, задовiльною. Затверджено Звiт Генерального директора Товариства за 2014 рiк. Визнали роботу Генерального директора Товариства за 2014 рiк задовiльною. Затверджено висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками роботи Товариства у 2014 роцi. Визнали роботу Ревiзiйної комiсii задовiльною. Затверджено рiчний звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi та баланс Товариства за 2014 рiк. Збитки за 2014 рiк покрити прибутками майбутнiх перiодiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку. Затвердили основнi напрямки i стратегiчнi плани дiяльностi Товариства на 2015 рiк. Затвердили Рiчний бюджет Товариства на 2015 рiк. Погодили укладення Товариством у перiод з 25.04.2015 року по 25.04.2016 року з юридичними i фiзичними особами України i iноземних держав всiх видiв цивiльно-правових i господарських правочинiв, якi встановленi чинним законодавством України (договорiв, контрактiв, угод та iнших видiв правочинiв, у тому числi по забезпеченню зобов'язань) сукупною граничною вартiстю на суму до 180 (сто вiсiмдесят) мiльйонiв гривень. Затвердили Статут ПрАТ "УКРПIДШИПНИК" в новiй редакцiї. Уповноважили Голову чергових Загальних зборiв акцiонерiв Яковенко О.С. пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї. Доручили Генеральному директору Товариства забезпечити державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї вiдповiдно до чинного законодавства, з правом видачi довiреностi третiм особам на проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї. Внесли змiни до внутрiшнiх Положень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї, а саме: Кодекс корпоративного управлiння, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Ревiзора. Припинили повноваження дiючого складу Наглядової ради Товариства: - акцiонера Мiнченко Анатолiя Калениковича (Голова Наглядової ради Товариства), - акцiонера Бондаренко Iгоря Вiталiйовича (Заступник Голови Наглядової ради Товариства), - акцiонера Кашину Валентину Федорiвну (Член Наглядової ради Товариства). Обрали новий склад Наглядової ради Товариства загальною кiлькiстю 3 (три) члена строком на 3 роки: - акцiонера Мiнченко Анатолiя Калениковича, - акцiонера Яковенко Олену Станiславiвну, - акцiонера Кашину Валентину Федорiвну. Затвердили запропонованi основнi умови цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися з Головою, Заступником Голови та членом Наглядової ради Товариства, уповноважили Генерального директора Товариства Iгнатова О.Є. на протязi 5 (п'яти) робочих днiв з дня ухвалення цього рiшення, пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради (Головою, Заступником Голови та членом Наглядової ради) вiд iменi Товариства. Припинили повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: - Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства - акцiонера Яковенко Олени Станiславiвни, - Члена Ревiзiйної комiсiї - акцiонера Клюєвої Жанни Вiкторiвни, - Члена Ревiзiйної комiсiї - акцiонера Чеботарьов Вiктора Анатолiйовича. Обрали Ревiзором Товариства строком на 3 роки: - акцiонера Чеботарьова Вiктора Анатолiйовича. Затвердили запропонованi основнi умови цивiльно-правового договору, який буде укладатися з Ревiзором Товариства, уповноважили Генерального директора Товариства Iгнатова О.Є. на протязi 5 (п'яти) робочих днiв з дня ухвалення цього рiшення, пiдписати цивiльно-правовий договiр з Ревiзором вiд iменi Товариства. По всiм питанням порядку денного рiшення приймалися одностайно: голосували - "за" прийняття рiшення: акцiонери, якi володiють 207090 акцiй Товариства, що становить 100 % голосiв присутнiх на чергових Загальних зборах акцiонерiв або 94,3849 % вiд загальної кiлькостi голосiв


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.