ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiнченко Анатолiй Каленiкович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.
4) рік народження** 1939
5) освіта** Вища. Днiпропетровський химiко-технологiчний iнститут, квалiфiкацiя- iнженер-механiк, має понад 27 патентів різних технологій та виробництв.
6) стаж роботи (років)** 58
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник Голови Ради директорів ВАТ "Укрпідшипник"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3 роки
9) опис Повнаження Голови Наглядової Ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу ПрАТ "Укрпідшипник" , який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та забеспечує захист прав акцiонерiв товариства. Голова Наглядової ради свої обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради з правом вирiшального голосу. Вiдповiдно до Статуту товариства та "Положення про Наглядову Раду" Голова Наглядової ради - виконує рiшення прийнятті Загальними зборами та Наглядовою Радою Товариства; організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради і головує на них; відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства, укладає вiд iменi товариства контракт з Генеральним директором товариства, дiє в інтересах товариства, добросовісно, розумно та не перевищує своїх повноважень, дотримується встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, дотримується всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошує комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Голови Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду товариства та Статуту, члени Наглядової ради мають наступні права: - надавати рекомендацiї виконавчому органу товариства (далi Генеральний директор), щодо фiнансово-господарської дiяльностi товариства; - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств товариства; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради товариства; надавати у письмовiй формi окрему думку на рiшення Наглядової ради товариства; Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду товариства та Статуту до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; - обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства (у разі їх створення); - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; - визначення дати складення Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до закону, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; -. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; - попереднє погодження правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках і у строки, встановлені діючим законодавством. Якщо заінтересованою особою є член Наглядової ради, він не приймає участі у голосуванні. Якщо заінтересованими є більшість членів Наглядової ради, питання виноситься на розгляд Загальних зборів; попереднє погодження правочинів на суму понад 10 % балансової вартості активів Товариства; - вирішення питань про надання (отримання) благодійної допомоги; - визначення форми, об'єктів, суб'єктів і обсягів благодійної допомоги; - вирішення питань про дарування (отримання у дар) нерухомого та рухомого майна, грошових коштів, цінних паперів, майнових прав, тощо; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, Питання виключної компетенції Наглядової ради не можуть бути передані на розгляд іншим органам, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства. До компетенції Наглядової ради також відноситься вирішення наступних питань: - попереднє визначення до проведення Загальних зборів основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегічних планів Товариства, попереднє затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; - затвердження інвестиційної, корпоративної політики Товариства, розробка планів щодо злиття, поділу, виділу, перетворення Товариства; - заслуховування інформації і звітів Генерального директора про діяльність Товариства; - аналіз дій Генерального директора Товариства щодо управління Товариством; - організація проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства; - прийняття рішення про притягнення до відповідальності, в тому числі майнової, Генерального директора Товариства та головного бухгалтера; - попередній розгляд усіх питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, підготовка цих питань до зборів; - виконання інших повноважень, які делеговані Загальними зборами Товариства, випливають із Статуту та чинного законодавства. У період між Загальними зборами акціонерів Наглядова рада вправі приймати рішення з усіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства і цього Статуту, за винятком тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Протягом 2015 року відбулися наступні зміни: Призначено на посаду члена Наглядової Ради - згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол № 1 вiд 24.04.2015 року, як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради (3 роки). Призначено на посаду Голови Наглядової Ради згiдно рiшення Наглядової Ради вiд 24.04.2015 року), строком до кінця повноважень обраної Наглядової Ради. Переобрання відбулося у зв'язку з тим, що один Члена Наглядової ради Товариства склав свої повноваження, за власним бажанням, тому Загальними зборами акціонерів Товариства протокол № 1 від 24.04.2015 р. достроково були припинені повноваження усіх членів Наглядової Ради Товариства обраних кумулятивним голосуванням. Попередні посади, які Мiнченко Анатолiй Каленiкович обіймав протягом останніх пяти років своєї дiяльностi:Заступника Голови Ради директорiв. Винагорода Головi Наглядової ради виплачувалась у звiтному роцi виключно у грошовiй формi згiдно з умовами договору. В натуральнiй формi винарогода не виплачувалась. Згоди посадової особи на розкриття даних щодо розмiру винагороди не надано. Мiнченко Анатолiй Каленiкович не має непогашену судимість за злочини проти власності, службові та господарьскі злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Прилуцька Наталiя Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.
4) рік народження** 1961
5) освіта** Вища. Донецький iнститут радянської торговлi -економiст
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ПКТП "Вогник"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.05.1994, безстроково (працює за трудовим договором).
9) опис Здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства, відповідно із законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України". Головний бухгалтер має права, передбаченi чинним законодавством України й локальними нормативними документами пiдприємства. Має право: - установлювати службовi обов'язки для працiвникiв бухгалтерiї; - вимагати вiд усiх пiдроздiлiв, служб i працiвникiв пiдприємства в частинi оформлення фiнансово-господарчих операцiй первинних документiв i їх надання в бухгалтерiю для ведення бухгалтерського й податкового облiку ; - погоджувати призначення, звiльнення й перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб ; - розглядати й вiзувати договори й угоди, що укладаються пiдприємством для одержання або вiдпустку товарно-матерiальних цiнностей, на надання робiт i послуг, а також накази й розпорядження з питань фiнансово-господарчої дiяльностi; - вимагати вiд керiвникiв цехiв, вiддiлiв, пiдроздiлiв i служб, а в необхiдних випадках i вiд директора пiдприємства вживання заходiв до пiдвищення ефективностi використання засобiв , по посиленню схоронностi власностi, забезпеченню правильної организацiї бухгалтерського облiку й контролю; - проводити документальнi ревiзiї в структурних пiдроздiлах i службах пiдприємства з метою дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання товарно-матерiальних цiнностей, вiдпуску продукцiї, витрати коштiв i iнших цiнностей; - пiдготовляти пропозицiї про зниження розмiрiв премiй або позбавлень премiй керiвникiв цехiв, вiддiлiв, служб i iнших пiдроздiлiв пiдприємства, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документацiї, ведення первинного облiку й iнших вимог по органiзацiї облiку й контролю. Головний бухгалтер вiдповiдає за : - Виконання функцiй, закрiплених у рамках стандартiв пiдприємства й iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв пiдприємства; - Неправильне ведення бухгалтерського й податкового облiку , занедбанiсть у бухгалтерському й податковому облiку й викривлення даних у звiтностi; - Порушення строкiв надання бухгалтерської й податкової звiтностi у вiдповiднi органi ; - Порушення порядку списання з балансу недостач , дебiторської заборгованостi й iнших втрат; - Несвоєчасне iнформування керiвника пiдприємства про результати фiнансово-господарчої дiяльностi й допущених фактах безгосподарностi; - Дотримання трудової дисциплiни; - Дотримання законодавства в процесi здiйснення своєї дiяльностi; - Схороннiсть довiреного йому майна; - Дотримання комерцiйної таємницi; - Забезпечення схоронностi документацiї, що виникає або отриманої за посадою; - Виконання Закону України "Про охорону працi" i iнших законодавчих актiв по охоронi працi. Обов'язки з урахуванням завдань i функцiй бухгалтерiї: - Достовiрне й рацiональне ведення бухгалтерського й податкового облiку , що вiдповiдає вимогам оперативного керiвництва пiдприємством; - Суворе дотримання встановлених правил ведення бухгалтерського й податкового облiку Обіймає посади члена Ревізійної коміссії як предствник юридичної осіби у Ревізійної комісії наступних Товариств: ПрАТ "Актив-Страхування", код ЄДРПОУ 31446152 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3 поверх 4. ПрАТ "Артемівський машинобудівельний завод "ВІСТЕК"; код ЄДРПОУ 31226457; 84500 , Україна, м.Артемівськ, Донецької області, вул.Артема,6. Змін протягом року не було. Попередні посади, які Прилуцька Наталія Василівна обіймала протягом останніх пяти років своєї дiяльностi:головний бугалтер. Трудовий договiр з головним бухгалтером укладається вiдповiдно до КЗпП України на невизначений строк. Винагорода головному бухгалтеру виплачувалась у звiтному роцi виключно у грошовiй формi згiдно до штатного розпису пiдприємства. В натуральнiй формi винарогода не виплачувалась. Згоди посадової особи на розкриття даних щодо розмiру винагороди не надано. Прилуцька Наталія Василівна не має непогашену судимість за злочини проти власності, службові та господарьскі злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.


1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iгнатов Олександр Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.
4) рік народження** 1970
5) освіта** Вища. Київський національний університет будивництва та архітектури. Спеціальність "Управління пректами".
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник господарського управлiння ПрАТ "Укрпідшипник"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 05.12.2015, 1 рік
9) опис Генеральний директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції визначеної Статутом Товариства. Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор Товариства підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам та Наглядовій раді й організує виконання їх рішень. До компетенції Генерального директора належить: а) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання; б) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства; в) попереднє погодження з Наглядовою радою правочинів на суму понад 10 % балансової вартості активів Товариства; г) затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління); д) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам; е) прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на працівників Товариства; є) організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів; ж) відкриття рахунків в банках, розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; з) підписання довіреностей, договорів (угод) та інших документів від імені Товариства; і) в межах своїх повноважень видача нормативних документів, наказів, розпоряджень, обов'язкових для всіх підрозділів і робітників Товариства. Генеральний директор зобов'язаний: - забезпечувати прибуткову діяльність Товариства; - щорічно розробляти та подавати Наглядовій раді на затвердження бізнес-плани розвитку Товариства, основні напрямки діяльності Товариства та річні бюджети Товариства не пізніше двох місяців до початку відповідного фінансового року; - забезпечувати виконання економічних показників Товариства відповідно до затверджених Наглядовою радою бізнес-планів розвитку Товариства та бюджетів Товариства на відповідний звітний період; - на протязі трьох місяців після закінчення фінансового року надавати Наглядовій раді Товариства та Загальним зборам акціонерів річний баланс Товариства, звіт про фінансові результати, звіт про виконання бізнес-планів та річних бюджетів Товариства, звіт про використання резервного (страхового) фонду. Протягом 2015 року відбулися наступні зміни: на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Укрпідшипник" 04 грудня 2015 року було прийнятто рішення про продовження повноважень Генерального директора Товариства ПрАТ "Укрпідшипник" Ігнатова Олександра Євгенійовича ще на 1 рік з "05" грудня 2015 року по "04" грудня 2016 року. (п. 9.3.2.8 Статуту Товариства повноваження стосовно обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства делегованi Наглядовiй радi Товариства. Попередні посади, які Iгнатов Олександр Євгенiйович обіймав протягом останніх пяти років своєї дiяльностi:начальник господарського управлiння. Обіймає посаду члена Наглядової Ради як представник юридочної особи Приватного акцiонерного товариства "Укрпiдшипник" у Наглядової раді наступних Товариств: ПрАТ "Актив-Страхування", код ЄДРПОУ 31446152 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3 поверх 4. ПрАТ "Артемівський машинобудівельний завод "ВІСТЕК"; код ЄДРПОУ 31226457; 84500 , Україна, м.Артемівськ, Донецької області, вул.Артема,6. ПАТ "МАШЗАВОД" М.НОВОГРОДІВКА ; код ЄДРПОУ 14310336 ; 85483, Україна, Донецька обл, Новогродівка, Вуглезбірна, буд.1. ПАТ "АРТЕМIВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦI КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ"; код за ЄДРПОУ: 00195452 вул. Кірова, № 42, м. Артемiвськ, 84500, Донецька обл. Як Член Наглядової Ради виконуює свої права та обов"язки без отримання винагороди. Винагорода генеральному директору виплачувалась у звiтному роцi виключно у грошовiй формi згiдно до штатного розпису пiдприємства. В натуральнiй формi винарогода не виплачувалась. Згоди посадової особи на розкриття даних щодо розмiру винагороди не надано. Iгнатов Олександр Євгенiйович не має непогашену судимість за злочини проти власності, службові та господарьскі злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.


1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кашина Валентина Федорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.
4) рік народження** 1948
5) освіта** Вища, Одеський кредитно-економічний інститут, кваліфвкація-єкономіст
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Укрпідшипник" начальник управління металопостачання.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3 роки
9) опис Як член Наглядової Ради має повноваження та виконує обов"язки колегіально у складі Наглядової Ради, відповідно до Статуту Товариства та "Положення про Наглядову Раду". Секретар Наглядової ради Товариства веде діловодство, протоколи засідань, інші документи Наглядової ради Товариства відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та діючого законодавства. Опис загальних повноважень вiдповiдно да статуту ПрАТ "Укрпідшипник" та "Положення про Наглядову Раду" наведено в повноваженнях Голови Наглядової Ради. Протягом 2015 року відбулися наступні зміни: Призначено на посаду члена Наглядової ради - згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол № 1 вiд 24.04.2015 року, як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради (3 роки). Призначено на посаду Секретаря Наглядової ради згiдно рiшення Наглядової ради вiд 24.04.2015 року, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради. Переобрання відбулося у зв'язку з тим, що один Члена Наглядової ради Товариства склав свої повноваження, за власним бажанням, тому Загальними зборами акціонерів Товариства протокол № 1 від 24.04.2015 р. достроково були припинені повноваження усіх членів Наглядової Ради Товариства обраних кумулятивним голосуванням. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. Як Член Наглядової Ради виконуює свої права та обов"язки без отримання винагороди. Пенсіонер. Попередні посади, які Кашина Валентина Федорiвна обіймала протягом останніх пяти років своєї дiяльностi:начальник управлiння. Кашина Валентина Федорiвна не має непогашену судимість за злочини проти власності, службові та господарьскі злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.


1) посада Заступник Голови Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яковенко Олена Станіславівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.
4) рік народження** 1969
5) освіта** Вища, Донецький національний університет, спеціальність "Правознавство", кваліфікація -юрист.
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Донецький філіал інституту "Гипровуглеавтоматізація" , технік П категорії НИЛ якості та метрології
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3 роки
9) опис Яковенко Олена Станіславівна, як Заступник Голови Наглядової Ради має повноваження та виконує обов"язки колегіально у складі Наглядової Ради, відповідно до Статуту Товариства та "Положення про Наглядову Раду". У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює Заступник Голови Наглядової ради. Опис загальних повноважень та обов`язків вiдповiдно да Статуту ПрАТ "Укрпідшипник" та "Положення про Наглядову Раду" наведено в повноваженнях Голови Наглядової Ради. Протягом 2015 року відбулися наступні зміни: Призначено на посаду члена Наглядової Ради - згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол № 1 вiд 24.04.2015 року, як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради (3 роки). Призначено на посаду Заступника Голови Наглядової Ради згiдно рiшення Наглядової Ради вiд 24.04.2015 року, строком до кінця повноважень обраної Наглядової Ради. Переобрання відбулося у зв'язку з тим, що один Члена Наглядової ради Товариства склав свої повноваження, за власним бажанням, тому Загальними зборами акціонерів Товариства протокол № 1 від 24.04.2015 р. достроково були припинені повноваження усіх членів Наглядової Ради Товариства обраних кумулятивним голосуванням. Посаду на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. Попередні посади, які Яковенко Олена Станіславівна обіймала протягом останніх пяти років своєї дiяльностi: головний фахівець по роботі із ЦП, юрисконсульт, Член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії. Працює за трудовим договором головним фахівцем по роботі із цінними паперами ПрАТ "Укрпідшипник". Як Заступник Голови Наглядової Ради виконую свої права та обов"язки без отримання винагороди. В натуральнiй формi винарогода не виплачувалась. Яковенко Олена Станіславівна не має непогашену судимість за злочини проти власності, службові та господарьскі злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.


1) посада Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чеботарьов Віктор Анатолійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.
4) рік народження** 1967
5) освіта** Вища, Ленінградський механічній інститут, спеціальність "Газодинамічні та імпульсні пристрої", кваліфікація інженер-механік.
6) стаж роботи (років)** 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Франтьер , менеджер з митного оформлення та зовнiшньоекономiчних зв'язкiв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3 роки
9) опис Ревiзор Товариства, здiйснює контроль та перевіряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевiрок документацiї Товариства, а також службових розслiдувань за фактами виявлених порушень. У своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними актами Товариства i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою та Генеральним директором. Ревiзор Товариства вiдповiдно до покладених на нього завдань контролює i перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому числi Генерального директора, дотримання ним вимог Статуту Товариства i внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: - виконання встановлених Загальними зборами акцiонерiв планiв i основних напрямкiв дiяльностi Товариства; - дiї Генерального директора Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi i їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Товариства; - виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради з усунення недолiкiв, виявлених попередньою ревiзiєю; - стан розрахункiв з акцiонерами, дотримання прав їхнiх власникiв щодо розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй; - прийняття Генеральним директором Товариства заходiв для недопущення непродуктивних витрат, а при їх наявностi - прийняття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; - правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань у бюджет податкiв, а також правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; - правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу Товариства i кiлькостi акцiй, що випускаються, змiни Статутного фонду Товариства ; - використання коштiв резервного й iншого фондiв Товариства,(якщо такі створені); - стан каси i майна Товариства. Ревiзор Товариства зобов'язаний: проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також каси і майна; розглядати кошторис витрат і плани Товариства, здійснювати ревізію бухгалтерських документів; вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у випадку виникнення погрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осіб Товариства; повідомляти Загальні збори акціонерів, Наглядову раду і Генерального директора про усі виявлені у ході перевірок або розслідувань недоліки і зловживання посадовими особами Товариства; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій ревізора, не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; повідомити протягом 5 днів у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора Товариства про втрату статусу акціонера Товариства; своєчасно надавати Генеральному директору, Наглядовій раді, Загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Ревізор Товариства має право: - вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок i розслiдувань; - вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; - проводити службовi розслiдування; - вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв питання щодо дiяльностi посадових осiб Товариства; - вимагати залучення до участi в проведених перевiрках посадових осiб i спiвробiтникiв апарата Товариства; - вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів. Ревізор може органiзовувати службовi розслiдування на пiдставах, зазначених у Статутi; за окремими фактами порушень встановленого порядку дiяльностi органiв управлiння Товариства, а також за фактами зловживань окремих посадових осiб, що стали вiдомi. Ревiзор Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту й об'єктивнiсть вiдомостей, якi розмiщенi у висновках i ревізора, а також в iнших документах, пiдготовлених ним. Ревізор Товариства, у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання їм своїх обов'язкiв, несе дисциплiнарну відповідальність. Протягом 2015 року відбулися наступні зміни: Обран на посаду Ревізора - згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол № 1 вiд 24.04.2015 року, як фiзична особа, акцiонер, строк повноважень Ревізора (3 роки). Переобрання відбулося у зв'язку зі зміною організаційної структури Товариства, а саме: - ліквідувано колегіальний контролюючий орган Ревізійну комісію; - створено одноособовий контролюючий орган Ревізор. Тому Загальними зборами акціонерів Товариства протокол № 1 від 24.04.2015 р. достроково були припинені повноваження усіх членів Ревізійної комісії Товариства та обрано Ревізора. Як Ревізор Товариства виконую свої права та обов"язки без отримання винагороди. Посаду на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. Попередні посади, які Чеботарьов Вiктор Анатолiйович обіймав протягом останніх пяти років своєї дiяльностi: агент з митного оформлення, член Ревiзiйной комiсiї, менеджер зовнішньоекономічної діяльності. Як Ревізор Товариства виконую свої права та обов"язки без отримання винагороди. В натуральнiй формi винарогода не виплачувалась. Посаду на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. Чеботарьов Віктор Анатолійович немає непогашену судимість за злочини проти власності, службові та господарьскі злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової РадиМiнченко Анатолiй Каленiковид/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.4400.201440000
Головний бухгалтерПрилуцька Наталiя Василiвнад/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.000000
Генеральний директорIгнатов Олександр Євгенiйовичд/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.000000
Член Наглядової РадиКашина Валентина Федорiвнад/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.8800.401880000
РевiзорЧеботарьов Вiктор Анатолiйовичд/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.2200.1002689220000
Заступник Голови Наглядової РадиЯковенко Олена Станiславiвнад/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.3300.15040335330000
Усього 1870 0.85228568 1870 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.