ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 996479 X X
у тому числі:
Поточнi кредити банку23.11.2006996479905.02.2016
д/нд/н00д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/н0Xд/н
Податкові зобов'язання X 2012 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 84862 X X
Інші зобов'язання X 520859 X X
Усього зобов'язань X 1604212 X X
Опис Станом на 31.12.2015 р. поточнi зобов'язання складають 1602200 т.грн., у тому числi: - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями -1329329 т.грн. ПрАТ " Укрпiдшипник" має поточнi зобов'язання по отриманому кредиту банка в 2006 роцi в сумi 996479,0 т.грн. В порiвняннi з 2014 р сума заборгованостi зросла на 265628,0 т.грн. за рахунок зростання курсу євро. Термiн погашення кредиту пролонговано до 05.02.2016 року, а також отриманi iншi позики, якi не перевищують 25% активiв Товариства). - кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги-4234,0 т.грн. -поточнi зобов'язання з одержаних авансiв-38243,0 т.грн. -поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом- 246,0 т.грн -iншi поточнi зобов'язання -230148 т.грн., а саме: розрахунки за фiнансовою допомогою-84862,0 т.грн., податковий кредит-14738,0 т.грн, розрахунки за нарахованими вiдсотками банка-114723,0 т.грн, розрахунки за придбанням акцiй -15801,0 т.грн..iншi-24 тис.грн. Згiдно з П(С)БО №17 " Податок на прибуток" в зобов'язаннях вiдображенi " Вiдстроченi податковi зобов'язання" на сумму 2012,0 т.грн.