ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 95626 282531 15626 42 111252 282573
будівлі та споруди 95015 282127 15235 0 110250 282127
машини та обладнання 218 130 0 0 218 130
транспортні засоби 20 0 391 42 411 42
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 373 274 0 0 373 274
2. Невиробничого призначення: 6116 6096 1036 0 6096 7152
будівлі та споруди 5952 5953 0 0 5952 5953
машини та обладнання 7 6 0 0 7 6
транспортні засоби 0 0 1036 0 1036 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 157 137 0 0 157 137
Усього 101742 288627 16662 42 118404 288669
Опис Станом на 01.01.2015 р. вартість основних засобів ПрАТ "Укрпідшипник" складала: - Залишкова вартість - 101742 тис. грн.; - Первісна вартість - 131850 тис. грн.; - Знос - 30108 тис. грн. Інвестиційна нерухомість-187619 тис.грн. У звітному періоді Товариством введені в експлуатацію основні засоби на суму на суму 654 тис. грн., а саме: ­ будинки, споруді та передавальні пристрої - 641 тис. грн. (збільшена первісна (переоцінена) вартість будинку на суму витрат на проведення ремонту орендованого приміщення); ­ малоцінні необоротні матеріальні активи - 13 тис. грн. Протягом 2015 р. вибуло основних засобів за балансовою вартістю - 116 тис. грн. (первісна вартість - 770 тис. грн., знос - 654 тис. грн.), у тому числі у зв'язку з ліквідацією основних засобів по самостійному рішенню Товариства через повну втрату користі. Первісна вартість основних засобів, що значаться на балансі Товариства станом на 31.12.2015 р. складає 319480 грн., у тому числі: - будинки, споруди та передавальні пристрої - 312412 тис. грн.; - машини та обладнання - 1768 тис. грн.; - транспортні засоби - 108 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 3779 тис. грн.; - багаторічні насадження - 25 тис. грн.; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 1388 тис. грн. Протягом 2015 року інвестиційна нерухомість була переведена Товариством у склад основних засобів по рахунку 103 " Будинки, споруди" та законсервована у зв'язку з тимчасовим невикористанням. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів, що відповідає П(С)БО № 7 та обраній обліковій політиці. За звітний період нарахована амортизація основних засобів у сумі 1272 тис. грн., у тому числі: - амортизація будинків, споруд та передавальних пристроїв - 1132 тис. грн.; - амортизація машин та обладнання - 67 тис. грн.; - амортизація транспортних засобів - 7 тис. грн.; - амортизація інструментів, приладів, інвентарю - 53 тис. грн.; - амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів - 13 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів, що значаться на балансі Товариства станом на 31.12.2015 р складає 288627 тис. грн., у тому числі: - будинки, споруди та передавальні пристрої - 288080 тис. грн.; - машини та обладнання - 136 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 330 тис. грн.; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 81 тис. грн. Станом на 31.12.2015 р.: - вартість оформлених в заставу основних засобів - 310035 тис. грн.; - первісна вартість повністю амортизованих основних засобів - 4265 тис. грн. - основних засобів, що тимчасово не використовуються - 187730 тис. грн.; - основні засоби передані в оперативну аренду-93506,0 тис .грн. - знос основних засобів становить - 9,66 %.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -956991 -406622
Статутний капітал (тис.грн.) 373 373
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 373 373
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-956991.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(373.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Товариство має намiр прийняти заходи щодо усунення негативного спiввiдношення мiж вартiстю чистих активiв та величиною статутного капiталу, а саме провести коррену реструктуризацiю бiзнесу.