ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 373 253359 638 5081 -42969 0 0 216482
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 373 253359 638 5081 -42969 0 0 216482
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -611983 0 0 -611983
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -11121 0 0 0 0 0 -11121
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 -11121 0 0 0 0 0 -11121
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -11121 0 0 -611983 0 0 -623104
Залишок на кінець року 4300 373 242238 638 5081 -654952 0 0 -406622

Примітки: Залишок власного капiталу на початок року складає 216482 тис. грн., у тому числi: " Зареєстрований (пайовий) капiтал - 373 тис. грн.; " Капiтал в дооцiнках - 253359 тис. грн.; " Додатковий капiтал - 638 тис. грн.; " Резервний капiтал - 5081 тис. грн.; " Непокритий збиток - 42969 тис. грн. Чистий збиток за 2014 рiк склав 611983 тис. грн. Протягом 2014 року розмiр капiталу у дооцiнках зменшився на 11121 тис. грн. Зменшення капiталу у дооцiнках вiдбулося внаслiдок зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй на частку iнвестора - ПрАТ "Укрпiдшипник" в сумi зменшення загальної величини власного капiталу об'єктiв iнвестування (крiм змiн за рахунок чистого збитку) - ПрАТ "АЗОКМ" i ПрАТ "Актив-страхування" за 2014 рiк. На кiнець року залишок власного капiталу ПрАТ "Укрпiдшипник" має вiд'ємне значення - 406622 тис. грн., у тому числi: " Зареєстрований (пайовий) капiтал - 373 тис. грн.; " Капiтал в дооцiнках - 242238 тис. грн.; " Додатковий капiтал - 638 тис. грн.; " Резервний капiтал - 5081 тис. грн.; " Непокритий збиток - 654952 тис. грн. На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрпiдшипник", якi вiдбулися 24 квiтня 2014 р. було прийняте наступне рiшення "Дивiденди по результатам дiяльностi Товариства за 2013 рiк не нараховувати та не сплачувати, у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку. Збитки за 2013 рiк покрити прибутками майбутнiх перiодiв".


Керівник

 

(підпис)

Iгнатов Олександр Євгенiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна