ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
66 549
Повернення податків і зборів 3005 4 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 502 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 4 14
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 17167 27071
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 482735 618936
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 13320 ) ( 26405 )
Праці 3105 ( 13974 ) ( 17437 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5661 ) ( 6639 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 4761 ) ( 4809 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 4809 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1680 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 3279 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 431879 ) ( 593414 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 29203 -5413
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 1546 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 2234 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 283 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -688 -283
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 6591 22379
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 119477
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 7367 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 36124 ) ( 36715 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 93338 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -29533 4436
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1018 -1260
Залишок коштів на початок року 3405 1918 3208
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 51 -30
Залишок коштів на кінець року 3415 951 1918

Примітки: Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає прибуток - 29203,0 т.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає збиток- 688,0 т.грн. За 2014 рiк пiдприємством отримало надходження вiд: -реалiзоцiї послуг -66,0 т.грн. -реалiзоцiї послуг операцiйної аренди -17167 т.грн. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi -збиток 29533,0 т.грн Протягом 2014 року пiдприємством було -отримано позик- 6591,0 т.грн -витрачання на сплату вiдсоткiв-36124,0т.грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод-видатки 1018,0 т.грн. Залишок коштiв на початок року -1918,0 т.грн. Залишок коштiв на кiнець року-951,0 т.грн


Керівник

 

(підпис)

Iгнатов Олександр Євгенiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна