ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1356 2062
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 695 ) ( 859 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
661 1203
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 12823 17058
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 31251 ) ( 45419 )
Витрати на збут 2150 ( 2 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 7442 ) ( 6804 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 25211 ) ( 33962 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 26233
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 89190 65098
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 57361 ) ( 37858 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 82906 ) ( 10711 )
Інші витрати 2270 ( 535636 ) ( 59166 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 611924 ) ( 50366 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -59 -410
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 611983 ) ( 50776 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -11121 -23856
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -11121 -23856
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -11121 -23856
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -623104 -74632

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 731 1291
Витрати на оплату праці 2505 17343 21163
Відрахування на соціальні заходи 2510 4904 5703
Амортизація 2515 1356 1398
Інші операційні витрати 2520 13568 22523
Разом 2550 37902 52078

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 219410 219410
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 219410 219410
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -2789.2210929 -231.420628
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -2789.2210929 -231.420628
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Протягом 2014 року пiдприємство здiйснювало облiк доходiв вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського блiку №15 "Дохiд" затвердженi Мiнфiном України вiд 29.11.99. №290. Для визначення доходу вiд реалiзацiї пiдприємство використовує метод нарахування. , За пiдсумками роботи за 2014 рiк ПрАТ "Укрпiдшипник"отримано доходiв у сумi 103369,0 т.грн. Найбiльшу частину в доходах складають iншi доходи- 89190 т.грн. (86,3%).iнших операцiйних доходiв- 12,4%, чистого доходу вiд реалiзацiї товарiв,робiт,послуг-1,3%. Чистий доход вiд реалiзацiї товарiв,послуг за 2014 рiк склали-1356,0 т.грн. Iншi операцiйнi доходи за 2014 р.- 12823,0 т.грн.,у т.ч: -доходи з операцiйної оренди активiв- 12282,0т.грн., -операцiйна курсова рiзниця- 152,0 т.грн., -доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв- 385,0т.грн., -iншi операцiйнi доходи- 4,0 т.грн. Найбiльшу частину в витратах складають iншi витрати (74,9%) Частка адмiнiстративних витрат -4,4%, фiнансових витрат-8,0%, витрат вiд участi в капiталi-11,6%, iнших операцiйних витрат-1,0%, собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт,послуг)-0,1%, Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає- 695,0 т.грн. Валовий прибуток за 2014 рiк складає- 661,0 т.грн. Протягом року пiдприємство вело облiк расходiв вiдповiдно до Положення (стандарту)бухгалтерського облiку № 16 "Витрати", затвердженого Мiнфiном України вiд 31.12.99 р. №318. Витрати товариства за 2014 рiк складають 715352,0 т.грн., що на 4,4% бiльше нiж за попереднiй 2013 рiк. Адмiнiстративнi витрати за 2014 рiк складають-31251,0 т.грн. Iншi операцiйнi витрати-7442,0 т.грн.( витрати по операцiйнiй орендi активiв -5202,0 т.грн., ,штрафи, пенi-120,0 т.грн., операцiйна курсова рiзниця- 100,0 т.грн.,iншi операцiйнi витрати- 1956,0 т.грн.) Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi за 2014 рiк склав збиток- 25211,0 т.грн. Iншi доходи- 89190,0 т.грн.у т.ч. -реалiзацiя фiнансових iнвестицiй- 3493,0 т.грн. -дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi- 84546,0 т.грн. -iншi доходи-1151,0 т.грн. Фiнансовi витрати за 2014 рiк складають-57361,0 т.грн :витрати на вiдсотки пов"язанi с залученням позикового капiталу. Втрати вiд участi в капiталi-82906 т.грн. Iншi витрати складають -535636,0 т.грн. у т.ч.: -собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй-32616,0 т.грн. -втрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi- 502882,0 т.грн., - списання необоротних активiв-62,0 т.грн. - iншi витрати-76,0 т.грн. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподаткування складає збиток -611924,0 т.грн Витрати з податку на прибуток за 2014 рiк складає 59,0 т.грн. Чистий фiнансовий результат за 2014 рiк - збиток- 611983,0 т.грн. За елементами операцiйних витрат: - матерiальнi затрати-731,0 т.грн. - витрати на оплату працi-17343,0 т.грн. - вiдрахування на соцiальнi заходи- 4904,0 т.грн. - амортизацiя- 1356,0 т.грн. - iншi операцiйнi витрати- 13568,0 т.грн.(адмiнiстративнi витрати,безнадiйнi борги,iншi податки i сбори) Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй за звiтний перiод становить-219410 штук. На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрпiдшипник", якi вiдбулися 24 квiтня 2014 р. було прийняте наступне рiшення "Дивiденди по результатам дiяльностi Товариства за 2013 рiк не нараховувати та не сплачувати, у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку. Збитки за 2013 рiк покрити прибутками майбутнiх перiодiв".


Керівник

 

(підпис)

Iгнатов Олександр Євгенiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна