ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470
Територія   за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.10"
Середня кількість працівників1 52    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 84500 Донецька область м. Артемiвськ вулиця Артема, будинок 6, поверх 3, т.050 368-64-48
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 119 93
первісна вартість 1001 216 151
накопичена амортизація 1002 97 58
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 102899 101742
первісна вартість 1011 133072 131850
знос 1012 30173 30108
Інвестиційна нерухомість: 1015 187630 187619
первісна вартість 1016 331 331
знос 1017 116 127
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
423858 317784
інші фінансові інвестиції 1035 20969 401
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 113 81
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 735588 607720
II. Оборотні активи
Запаси 1100 224 1109
Виробничі запаси 1101 169 108
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 55 1001
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 136 222
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3016 3227
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
82966 84386
з бюджетом 1135 4100 3920
у тому числі з податку на прибуток 1136 3783 3913
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 68431 19308
Поточні фінансові інвестиції 1160 1438 3516
Гроші та їх еквіваленти 1165 1918 951
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 1918 951
Витрати майбутніх періодів 1170 666 397
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 6488 6420
Усього за розділом II 1195 169383 123456
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 904971 731176

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 373 373
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 253359 242238
Додатковий капітал 1410 638 638
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 5081 5081
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -42969 -654952
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 216482 -406622
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1953 2012
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 419578 730851
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 421531 732863
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 115998 229302
за товари, роботи, послуги 1615 786 2778
за розрахунками з бюджетом 1620 164 238
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 2 0
за одержаними авансами 1635 38437 38243
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 111571 134374
Усього за розділом IІІ 1695 266958 404935
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 904971 731176

Примітки: Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється згiдно Закону України " Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV ( зi змiнами i доповненнями),Нацiональним Положенням (Стандартам) бухгалтерського облiку. Станом на 31.12.14 року валюта баланса ПрАТ " Укрпiдшипник" становила 731176,0 т.грн. Активи пiдприємства складаються з основних засобiв, нематерiальних активiв,запасiв, дебiторської заборгованостi,грошових коштiв та фiнансових iнвестицiй. Основнi засоби. Основнi засоби - матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою їх використання у виробничiй дiяльностi,очiкуваний термiн експлуатацiї яких бiльш 1 року. Станом на 31.12.2014 року по балансовому рахунку " Основнi засоби" балансова (залишкова) вартiсть становить-101742,0 т.грн., знос основних засобiв нарахований в сумi 30108 т.грн., первiсна вартiсть основних засобiв -131850 т.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв ПрАТ " Укрпiдшипник" в порiвняннi з данними на початок 2014 року зменшилась на 0,9%. Протягом 2014 року введено в дiю основних засобiв на суму 229,0 т.грн., а саме: - будинки та споруди- 187 тис.грн.(збiльшення первiсної вартостi будинку на суму витрат на капремонт), - iнструменти,прилади,iнвентар-28 т.грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи-14 тис.грн. Протягом 2014 року вибуло основних засобiв за балансовою вартiстю - 59 тис.грн.(первiсна вартiсть -1451 тис.грн.,знос-1392 т.грн), у тому числi у зв'язку з лiквiдацiєю основних засобiв по самостiйному рiшенню Товариства через повну втрату користi. Облiк надходження ,реалiзацiї,лiквiдацiї,,ремонту основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з П(С)БУ № 7 " Основнi засоби". На 01.12.14 р. пiдприємством зроблена iнвентаризацiя основних засобiв вiдповiдно до Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв , нематериальних активiв, ТМЦ,грошових коштiв, документiвi розрахункiв,затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94р. №69. Протягом 2014 року амортизацiя основних засобiв нараховувалась у вiдповiдностi до ст.8 Закону України " Про оподаткування пiдприємств" вiд 22.05.1997 р. № 283/97-ВР (зi змiнами та доповненнями). За 2014 рiк нараховано амортизацiї 1338 т.грн. Ступень зносу станом на 31.12.14 р. становить 22,8%. Справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 31.12.14р. селадає 187619 т.грн. Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображена в бухгалтерському облiку ПрАТ " Укрпiдшипник" згiдно з облiковою полiтикою : за справедливою вартiстю- будинки у сумi 187415 т.грн., за первiсною вартiстю , зменшеною на суму нарахованої амортизацiї (залишковою вартiстю) - споруди у сумi 204 т.грн. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи у бухгалтерському облiку вiдображаються по первiснiй вартостi яка складалась iз фактичних витрат на їх придбання. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.14р. складає 93 т.грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.14 р. -151 тис.грн.Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв на 31.12.14р. -58 тис.грн.Амортизацiя розраховується виходячи з термiну використання нематерiальних активiв. Облiк надходження , зносу нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 р. № 242.Протягом року введення в дiю нематерiальних активiв не проводилось. Протягом 2014 року лiквiдованi нематерiальнi активи балансовою вартiстю 8 тис. грн.( первiсна вартiсть -65 тис.грн., накопичена амортизацiя -57 тис. грн.) Запаси. Запаси пiдприємства- це активи, якi включають матерiали,сировину,та топливо,запаснi частини, товари для перепродажу, МШП в експлуатацiї.Первiсна оцiнка запасiв визначається по фактичних витратах на їх придбання. Сума на рахунках запасiв на 31.12.14 р. складає 1109 т.грн. у тому числi: -сировина i матерiали-54т.грн.; -запаснi частини- 54 т.грн; -товари- 1001 т.грн. У 2014 роцi дооцiнка запасiв не здiйснювалась. При оцiнки вибуття запасiв протягом 2014 р.застосовувався метод ФIФО. Iнвестицiї. Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до Положення (Стандарту)бухгалтерського облiку №12 " Фiнансовi iнвестицiї", що затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000р. №91. До складу довгострокових фiнансових iнвестицiй входять : -фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi вартiстю 317784 т.грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї вартiстю 401 т.грн. По якiсному складу фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi ПрАТ" Укрпiдшипник" являють собою: ПрАт " АЗОКМ" Акцiї 250647 т.грн. ПрАТ " Артемiвський Акцiї 25544 т.грн. машинобудiвний завод " Вiстек" ПрАТ "Актив-страхування" Акцiї 41593 т.грн Разом 317784 т.грн. Фiнансовi iнвестицiї , що облiковуються за методом участi в капiталi, станом на 31.12.14 р. вiдображенi за вартiстю, що зазначена з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування , крiм тих , що є результатом операцiй мiж iнвестором i об'єктом iнвестування. Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй , що облiковуються за методом участi в капiталi, зменшена на суму, що є часткою iнвестора в чистому збитку об'єктiв iвестування за 2014 рiк- ПрАТ "АЗОКМ", ПрАТ "АМЗ " Вiстек" i ПрАТ" Актив-страхування", iз включенням цiєї суми до складу витрат вiд участi в капiталi в сумi 82906 т.грн. Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй зменшена на частку iнвестора в сумi змiни загальної величини власного капiталу обєктiв iнвестування ( крiм змiн за рахунок чистого збитку)- ПрАТ " АЗОКМ",ПрАТ " Актив-страхування" за 2014 рiк iз зменшенням iншого додаткового капiталу iнвестора на загальну суму 11121 т.грн. Фiнансовi iнвестицiї ПАТ " Машзавод" м. Новогродiвка, що внаслiдок зменшення їх балансової вартостi досягли нульової вартостi у попереднiх звiтних перiодах ,вiдображенi в бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiй за нульовою вартiстю. Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вартiстю 401 т.грн. вiдображенi стоном на 31.12.14 р. за собiвартiстю: ТОВ Спеiцiальна Iнвестицiї в статутний 50,0 т.грн. єкономiчна зона м.Донецьк капiтал Фондова бiржа " Iннекс" Акцiї 76,0 т.грн ТОВ "ФК Актив" Iнвестицiї в статутний 274,0 т.грн капiтал ПАТ " Фондова бiржа ПФТС Акцiї 0,6 т.грн Протягом 2014 р. були реалiзованi корпоративнi права - акцiї ПАТ " Актив-банк"м. Київ, собiвартiсть яких склала 20569 т.грн. Крiм того були придбанi акцiї ПАТ " Фондова бiржа ПФТС" на загальну суму 1 тис.грн. В результатi iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на дату балансу зменшились на 20568 т.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.14 р. складають 3516 т.грн. Збiльшення поточних фiнансових iнвестицiй на 2078 т.грн. вiдбулося у зв'язку з придбанням векселiв на 118 тис.грн. та сертифiкатiв на 1960 т.грн. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторською заборгованiстю пiдприємства визнанi активи , по яких iснує iмовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод. Дебiторська заборгованiсть формується вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського 10 " Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. №237. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.14 р. складає 117564 т.грн., в т.ч.: -довгострокова- 81 т.грн. -поточна-117483 т.грн. За поточний рiк сума дебiторської заборгованостi зменшилась на 47686 т.грн. Зменшення вiдбулось переважно за рахунок зменшення iншої поточної дебiторської заборгованостi у 3,5 рази. До складу довгострокової дебiторської заборгованостi у сумi 81 т.грн. належать розрахунки з працiвниками за виданими довгостроковими позиками. До складу поточної дебiторської заборгованостi у сумi 117483 т.грн. належить : - дебiторська заборгованiсть за товари, роботи ,послуги- 3227 т.грн. ( резерв сумнiвних боргiв Товариством не нараховується); - дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 3920 т.грн., у тому числi : розрахунки за податком на прибуток -3913 т.грн.;розрахунки за прибутковим податком- 2 т.грн.; розрахунки за iншими платежами -5 т.грн. - дебiторська заборгованiсть за виданими авансами- 84386 т.грн.; - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 19308т.грн., а саме :заборгованiсть за фiнансовою допомогою- 12780 т.грн.,розрахунки з продажу векселiв-3977 т.грн., розрахунки з продажу iнвестицiй 2402 т.грн.,розрахунки за претензiями -133 т.грн., iнша-16 т.грн. Основнi дебiтори:ТОВ " Актив Девелопмент Україна", ПАТ " АЗОКМ",ПрАТ " Машзавод Новогродiвка",ТОВ " ДТЕК СЕРВIС",ПАТ " Завод напiвпроводникiв",ТОВ " Iмобiлен-груп", ПрАТ " КМЗ" - iншi оборотнi активи-6420 т.грн.,а саме заборгованiсть з податкових зобов'язань 6381,0 т.грн.,заборгованiсть з податкового кредиту-39 т.грн.; Безнадiйної заборгованостi станом на 31.12.2014 р. не має. Грошовi кошти. Наявнiсть грошових коштiв i їх еквiвалентiв станом на 31.12.14 р. складає 951 т.грн.;в т.ч. в iноземнiй валютi-54,0т.грн. Зобов'язання. Кредиторською заборгованiстю пiдприємства признаються зобов'язання , по яких iснує iмовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому. Кредиторська заборгованiсть формується вiдповiдно до Положення ( Стандарту) бухгалтерського облiку 11 " зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 № 20. Станом на 31.12.2014 р. загальнi зобов'язання ПрАТ " Укрпiдшипник" в порiвняннi з даними на початок 2014 року збiльшились до рiвня 1137798 т.грн., тобто на 65,3%. Збiльшення загальних зобов'язань вiдбулось за рахунок збiльшення довгострокових зобов'язань на 311332,0 т.грн.(73,9%),i поточних зобов'язань на 137977 т.грн.(51,7%) на якi мали вплив курсовi рiзницi. Станом на 31.12.2014 р. довгостроковi зобов'язання складають 732863 т.грн., у тому числi : - довгостроковi кредити банкiв-730851 т.грн.; - вiдстроченi податковi зобов'язання-2012 т.грн.; Станом на 31.12.14 р. поточнi зобов'язання складають 404935 т.грн., у тому числi: - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями -229302 т.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги-2778,0 т.грн.; - поточнi зобов'язання з одержаних авансiв-38243 т.грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом-238 т.грн., а саме: податок на землю-138,0 т.грн., iншi-2 тис.грн.; - поточнi зобов'язання з оплати працi-2,0 т.грн.;ПДВ- 98 т.грн., - iншi поточнi зобов'язання -134374,0 т.грн.,а саме: розрахунки за фiнансовою допомогою-79684,0 т.грн., податковий кредит-14028,0т.грн,розрахунки за нарахованими вiдсотками банка-24839,0т.грн.,розрахунки за придбанням акцiй та корпоративних прав-15801,0 т.грн.,iншi-22 т.грн. Збiльшення за 2014 рiк поточних зобов'язань на 137977 т.грн.(51,7%) вiдбулось в основному , за рахунок збiльшення поточної заборгованностi за довгостроковими зобов'язаннями на 113304 т.грн. (на 97,7%). Основними кредиторами є: ПАТ " АЗОКМ", ТОВ " АТП Автотехпром", ТОВ " Iмобелен-груп", ТОВ " ФК Актив", Завод " Напiвпроводникiв". Кредиторської заборгованостi iз минулим термiном позовної давностi не iснує. Власний капiтал. Розмiр статутного капiталу на 31.12.14р. складає-373 т.грн. Розмiр капiталу у дооцiнках станом на 31.12.14 р.становить 242238 т.грн. Протягом 2014 року розмiр капiталу у дооцiнках зменшився на 11121 т.грн. Зменшення капiталу у дооцiнках вiдбувся внаслiдок зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй на частку iнвестора- ПрАТ" Укрпiдшипник" в сумi зменшення загальної величини власного капiталу обєктiв iнвестування ( крiм змiн за рахунок чистого прибутку/збитку)- ПрАТ" АЗОКМ",ПрАТ"КМЗ",ПрАТ" Актив-страхування" за 2014 рiк. Додатковий капiтал станом на 31.12.14 р. становить 638 т.грн. Розмiр резервного капiталу на 31.12.14 р. складає 5081 т.грн. Непокритий збиток Товариства на 31.12.2014 р. складає 654952 т.грн. Вартiсть чистих активiв ПрАТ " Укрпiдшипник" станом на 31.12.2014 менше розмiру статутного капiталу та має вiдємне значення - 406622 грн.


Керівник

 

(підпис)

Iгнатов Олександр Євгенiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.