ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2014
Кворум зборів** 95.14
Опис Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв вiд 24 квiтня 2014 р: ПОРЯДОК ДЕННИЙ: (перелiк питань, винесених на голосування) 1. Припинення повноважень та обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв. 2. Припинення повноважень та обрання членiв Лiчильної комiсiї. 3. Затвердження Регламенту Загальних зборiв та способу фiксування процесу Загальних зборiв. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Звiт про корпоративне управлiння. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради та Звiту про корпоративне управлiння. 5. Звiт Генерального директора Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 6. Рiчний звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi та баланс ПрАТ "Укрпiдшипник" за 2013 рiк. 7. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками роботи Товариства за 2013 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 8. Затвердження рiчного звiту про результати фiнансово-господарської дiяльностi та балансу Товариства за 2013 рiк. 9. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (дивiдендiв, покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи за 2013 рiк з врахуванням вимог чинного законодавства. Прийняття рiшення щодо дивiдендiв. 10. Визначення основних напрямкiв та стратегiчних планiв дiяльностi Товариства. Затвердження рiчного бюджету Товариства на 2014 рiк. 11. Попереднє схвалення Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. 12. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства. 13. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства. 14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства; визначення особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 15. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства; визначення особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: На зборах обрано Голову та Секретаря зборiв, обрано Лiчильну комiсiю, затверджено Регламент зборiв та спосiб фiксування ходу Загальних зборiв, затверджено висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi, затверджено Рiчний звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi та баланс Товариства за 2013 рiк, затверджено звiт Наглядової ради Товариства i Звiт про корпоративне управлiння за 2013 рiк, вiдхiлень протягом року вiд затвердженних у Кодексу корпоративного управлiння принцiпiв не встановлено. Визнали дiяльнiсть Наглядової ради, Генерального директора i Ревiзiйної комiсiї у 2013 роцi задовiльною. Вирiшино дивiденди по результатам дiяльностi Товариства за 2013 рiк не нараховувати та не сплачувати, у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку. Збитки за 2013 рiк покрити прибутками майбутнiх перiодiв. Затверджено основнi напрямки i стратегiчнi плани дiяльностi Товариства на 2014 рiк, та рiчний бюджет Товариства на 2014 рiк. Погоджено укладення Товариством у перiод з 20.04.2013 року по 20.04.2014 року з юридичними i фiзичними особами України i iноземних держав всiх видiв цивiльно-правових i господарських правочинiв, якi встановленi чинним законодавством України (договорiв, контрактiв, угод та iнших видiв правочинiв, у тому числi по забезпеченню зобов'язань) сукупною граничною вартiстю на суму до 100 (ста) мiльйонiв гривень. Припинили повноваженя членiв Наглядової Ради Товариства, у звязку з закiнченням термiну повноважень, та обрали (подовжили повноваження) шляхом кумулятивного голосування, строком на 3 роки членiв Наглядової Ради Товариства, у наступному складi: акцiонер Мiнченко Анатолiй Каленикович, акцiонер Бондаренко Iгор Вiталiйович,акцiонер Кашина Валентина Федорiвна. Затвердили запропонованi основнi умови цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися з Головою, Заступником Голови та членом Наглядової ради Товариства, уповноважили Генерального директора Товариства Гончаренка М.Б. , пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради (Головою, Заступником Голови та членом Наглядової ради) вiд iменi Товариства. Припинили повноваженя членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у звязку з закiнченням термiну повноважень, та обрали (подовжили повноваження) шляхом кумулятивного голосування, членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, строком на 3 роки у наступному складi: акцiонер Яковенко Олена Станiславiвна, акцiонер Клюєва Жанна Вiкторiвна, акцiонер Чеботарьов Вiктор Анатолiйович. Затвердили запропонованi основнi умови цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, уповноважили Генерального директора Товариства Гончаренка М.Б. , пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї (Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства) вiд iменi Товариства. По всiм питанням порядку денного рiшення приймалися одностайно: голосували - "за" прийняття рiшення: акцiонери, якi володiють 208740 акцiй Товариства, що становить 100 % голосiв присутнiх на чергових Загальних зборах акцiонерiв або 95,137 % вiд загальної кiлькостi голосiв


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.