ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 96764 95626 15626 0 112390 95626
будівлі та споруди 95941 95015 15235 0 111176 95015
машини та обладнання 357 218 0 0 357 218
транспортні засоби 43 20 391 0 434 20
інші 423 373 0 0 423 373
2. Невиробничого призначення: 6135 6116 1036 0 6116 7171
будівлі та споруди 5952 5952 0 0 5952 5952
машини та обладнання 0 7 0 0 0 7
транспортні засоби 0 0 1036 0 1036 0
інші 183 157 0 0 183 157
Усього 102899 101742 16662 0 119561 101742
Опис Станом на 01.01.2014 р. вартiсть основних засобiв ПрАТ "Укрпiдшипник" складала: - Залишкова вартiсть - 102899 тис. грн.; - Первiсна вартiсть - 133072 тис. грн.; - Знос - 30173 тис. грн. У звiтному перiодi Товариством введенi в експлуатацiю основнi засоби на суму на суму 229 тис. грн., а саме: - будинки, спорудi та передавальнi пристрої - 187 тис. грн. (збiльшена первiсна (переоцiнена) вартiсть будинку на суму витрат на проведення капiтального ремонту); - iнструменти, прилади, iнвентар - 28 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 14 тис. грн. Протягом 2014 р. вибуло основних засобiв за балансовою вартiстю - 59 тис. грн. (пе-рвiсна вартiсть - 1451 тис. грн., знос - 1392 тис. грн.), у тому числi у зв'язку з лiквiдацiєю основних засобiв по самостiйному рiшенню Товариства через повну втрату користi. Первiсна вартiсть основних засобiв, що значаться на балансi Товариства станом на 31.12.2014 р. складає 131850 грн., у тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 124053 тис. грн.; - машини та обладнання - 1939 тис. грн.; - транспортнi засоби - 230 тис. грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3990 тис. грн.; - багаторiчнi насадження - 36 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 1602 тис. грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв, що вiдповiдає П(С)БО № 7 та обранiй облiковiй полiтицi. За звiтний перiод нарахована амортизацiя основних засобiв у сумi 1327 тис. грн., у тому числi: - амортизацiя будинкiв, споруд та передавальних пристроїв - 1107 тис. грн.; - амортизацiя машин та обладнання - 108 тис. грн.; - амортизацiя транспортних засобiв - 15 тис. грн.; - амортизацiя iнструментiв, приладiв, iнвентарю - 91 тис. грн.; - амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 6 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв, що значаться на балансi Товариства станом на 31.12.2014 р складає 101742 тис. грн., у тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 100968 тис. грн.; - машини та обладнання - 225 тис. грн.; - транспортнi засоби - 20 тис. грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 407 тис. грн.; - багаторiчнi насадження - 6 тис. грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 116 тис. грн. Станом на 31.12.2014 р.: - вартiсть оформлених в заставу основних засобiв - 310035 тис. грн.; - первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 3482 тис. грн. - основних засобiв, що тимчасово не використовуються - 109 тис. грн.; - знос основних засобiв становить - 22,8 %.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -406622 216482
Статутний капітал (тис.грн.) 373 373
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 373 373
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-406622.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(373.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1523 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.