ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Iгнатов Олександр Євгенiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 13495470
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 84500, Донецька область, д/н, м. Артемiвськ, вулиця Артема, будинок 6, поверх 3
5. Міжміський код, телефон та факс 050 368-64-48, 044 537-30-44
6. Електронна поштова адреса yakovenko_e@up.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

80, Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.up.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2015

(дата)