ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470
Територія   за КОАТУУ 1410136300
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.10"
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 373 277215 638 5081 7807 0 0 291114
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 373 277215 638 5081 7807 0 0 291114
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -50776 0 0 -50776
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -23856 0 0 0 0 0 -23856
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 -23856 0 0 0 0 0 -23856
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -23856 0 0 -50776 0 0 -74632
Залишок на кінець року 4300 373 253359 638 5081 -42969 0 0 216482

Примітки: Розмiр статутного капiталу на 31.12.13 р. складає 373,0 т.грн. Розмiр капiталу у дооцiнках станом на 31.12.13 р. становить 253353 т.грн. Зменшення капiталу у дооцiнках вiдбулося внаслiдок зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй на частку iнвестора-ПрАТ " Укрпiдшипник" в сумi зменшення загальної величини власного капiталу обєктiв iнвестування ( крiм змiн за рахунок чистого прибутку/збитку)-ПрАТ " АЗОКМ", ПрАТ "КМЗ", i ПрАТ " Актив-Страхування" за 2013 рiк. Додатковий капiтал станом на 31.12.13 р. становить 638,0т.грн. Розмiр резервного капiталу на 31.12.13р. складає 5081 т.грн. Непокритий збиток Товариства на 31.12.13 р. складає 42969 т.грн. На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрпiдшипник", якi вiдбулися 22 квiтня 2013 р. було прийняте наступне рiшення "Дивiденди по результатам дiяльностi Товариства за 2012 рiк не нараховувати та не сплачувати у звязку з вiцдсутнiстю прибутку. Збитки за 2012 рiк покрити прибутками майбутнiх перiодiв.


Керівник

 

(підпис)

Гончаренко Михайло Борисович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна