ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470
Територія   за КОАТУУ 1410136300
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.10"
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2062 3809
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 859 ) ( 1811 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
1203 1998
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 17058 19127
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 45419 ) ( 43326 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 6804 ) ( 7291 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 33962 ) ( 29492 )
Дохід від участі в капіталі 2200 26233 42189
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 65098 64796
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 37858 ) ( 39669 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 10711 ) ( 7981 )
Інші витрати 2270 ( 59166 ) ( 68779 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 50366 ) ( 38936 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -410 158
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 50776 ) ( 38778 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -23856 41444
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -23856 41444
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -23856 41444
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -74632 2666

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 1291 1317
Витрати на оплату праці 2505 21163 20747
Відрахування на соціальні заходи 2510 5703 5495
Амортизація 2515 1398 1389
Інші операційні витрати 2520 22523 21750
Разом 2550 52078 50698

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 219410 219410
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 219410 219410
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -231.420628 -176.73761
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -231.420628 -176.73761
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Протягом 2013 року пiдприємство здiйснювало облiк доходiв вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського блiку №15 "Дохiд" затвердженi Мiнфiном України вiд 29.11.99. №290. Для визначення доходу вiд реалiзацiї пiдприємство використовує метод нарахування. За пiдсумками роботи за 2013 рiк ПрАТ "Укрпiдшипник"отримано доходiв у сумi 110451,0 т.грн. Найбiльшу частину в доходах складають iншi доходи- 65098 т.грн. (58,9%). Частка доходiв вiд участi в капiталi-23,8%, iнших операцiйних доходiв- 15,4%, чистого доходу вiд реалiзацiї товарiв,робiт,послуг-1,9%. Доходи вiд реалiзацiї товарiв,послуг за 2013 рiк склали-2062,0 т.грн. Iншi операцiйнi доходи за 2013 р.- 17058,0 т.грн.,у т.ч: -доходи з операцiйної оренди активiв- 16684,0т.грн., -операцiйна курсова рiзниця- 125,0 т.грн., -доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв- 231,0т.грн., -iншi операцiйнi доходи- 18,0 т.грн. Найбiльшу частину в витратах складають iншi витрати (36,7%) Частка адмiнiстративних витрат -28,2%, фiнансових витрат-23,6%, витрат вiд участi в капiталi-6,6%, iнших операцiйних витрат-4,2%, собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт,послуг)-0,5%, втрат з податку на прибуток-0,2%. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає- 859,0 т.грн. Валовий прибуток за 2013 рiк складає- 1203,0 т.грн. Протягом року пiдприємство вело облiк расходiв вiдповiдно до Положення (стандарту)бухгалтерського облiку № 16 "Витрати", затвердженого Мiнфiном України вiд 31.12.99 р. №318. Витрати товариства за 2013 рiк складають 161227,0 т.грн., що на 4,5% менш нiж за попереднiй 2012 рiк. Адмiнiстративнi витрати за 2013 рiк складають-45419,0 т.грн. Iншi операцiйнi витрати-6804,0 т.грн.( витрати по операцiйнiй орендi активiв -6114,0 т.грн., ,штрафи, пенi-9,0 т.грн., операцiйна курсова рiзниця- 148,0 т.грн.,iншi операцiйнi витрати- 533,0 т.грн.) Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi за 2013 рiк склав збиток- 33962,0 т.грн. Дохiд вiд участi в капiталi складає -26233,0 т.грн. Iншi доходи- 65098,0 т.грн.у т.ч. -реалiзацiя фiнансових iнвестицiй- 886,0 т.грн. -дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi- 36145,0 т.грн. -iншi доходи-28067,0 т.грн. Фiнансовi витрати за 2013 рiк складають-37858,0 т.грн :витрати на вiдсотки пов"язанi с залученням позикового капiталу. Iншi витрати складають -59166,0 т.грн. у т.ч.: -собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй-836,0 т.грн. -втрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi- 57583,0 т.грн., - спонсорськi допомоги - 604,0 т.грн. - списання необоротних активiв-1,0 т.грн. - iншi витрати-142,0 т.грн. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподаткування складає збиток -50366,0 т.грн Витрати з податку на прибуток за 2013 рiк складає 410,0 т.грн. Чистий фiнансовий результат за 2013 рiк - збиток- 50776,0 т.грн. За елементами операцiйних витрат: - матерiальнi затрати-1291,0 т.грн. - витрати на оплату працi-21163,0 т.грн. - вiдрахування на соцiальнi заходи- 5703,0 т.грн. - амортизацiя- 1398,0 т.грн. - iншi операцiйнi витрати- 22523,0 т.грн.(адмiнiстративнi витрати,безнадiйнi борги,iншi податки i сбори) Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй за звiтний перiод становить-219410 штук. На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрпiдшипник", якi вiдбулися 22 квiтня 2013 р. було прийняте наступне рiшення "Дивiденди по результатам дiяльностi Товариства за 2012 рiк не нараховувати та не сплачувати, у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку. Збитки за 2012 рiк покрити прибутками майбутнiх перiодiв.


Керівник

 

(підпис)

Гончаренко Михайло Борисович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна