ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470
Територія   за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.10"
Середня кількість працівників 205    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 84500 Донецька область м. Артемiвськ вулиця Артема, будинок 6, поверх 3, т.062 388-99-20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 119 119
первісна вартість 1001 197 216
накопичена амортизація 1002 78 97
Незавершені капітальні інвестиції 1005 42 0
Основні засоби: 1010 104001 102899
первісна вартість 1011 132827 133072
знос 1012 28826 30173
Інвестиційна нерухомість: 1015 187642 187630
первісна вартість 1016 331 331
знос 1017 104 116
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
432191 423858
інші фінансові інвестиції 1035 20969 20969
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 851 113
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 745815 735588
II. Оборотні активи
Запаси 1100 227 224
Виробничі запаси 1101 167 169
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 60 55
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 136 136
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6643 3016
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
82158 82966
з бюджетом 1135 3850 4100
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 58733 68431
Поточні фінансові інвестиції 1160 2273 1438
Гроші та їх еквіваленти 1165 3208 1918
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 3208 1918
Витрати майбутніх періодів 1170 604 666
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 7006 6488
Усього за розділом II 1195 164838 169383
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 910653 904971

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 373 373
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 277215 253359
Додатковий капітал 1410 638 638
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 5081 5081
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 7807 -42969
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 291114 216482
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1543 1953
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 400413 419578
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 401956 421531
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 97718 115998
за товари, роботи, послуги 1615 1275 786
за розрахунками з бюджетом 1620 122 164
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 24 2
за одержаними авансами 1635 41716 38437
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 76728 111571
Усього за розділом IІІ 1695 217583 266958
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 910653 904971

Примітки: Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється згiдно Закону України " Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV ( зi змiнами i доповненнями),Нацiональним Положенням (Стандартам) бухгалтерського облiку. Станом на 31.12.13 року валюта баланса ПрАТ " Укрпiдшипник" становила 904971,0 т.грн. Активи пiдприємства складаються з основних засобiв, нематерiальних активiв,запасiв, дебiторської заборгованостi,грошових коштiв та фiнансових iнвестицiй. Основнi засоби. Основнi засоби - матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою їх використання у виробничiй дiяльностi,очiкуваний термiн експлуатацiї яких бiльш 1 року. Станом на 31.12.2013 року по балансовому рахунку " Основнi засоби" балансова (залишкова) вартiсть становить-102899 т.грн., знос основних засобiв нарахований в сумi 30173 т.грн., первiсна вартiсть основних засобiв -133072 т.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв ПрАТ " Укрпiдшипник" в порiвняннi з данними на початок 2013 року зменшилась на 1,1%. Протягом 2013 року введено в дiю основних засобiв на суму 233 т.грн., а саме: - машин та обладнання -45 т.грн.; - iнструменти,прилади,iнвентар-101 т.грн.; - iншi основнi засоби-29 тис.грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи-58 тис.грн. Протягом 2013 року вибуло основних засобiв за балансовою вартiстю -1 тис.грн.(первiсна вартiсть -22 тис.грн.,знос-21 т.грн), у тому числi у зв'язку з лiквiдацiєю основних засобiв по самостiйному рiшенню Товариства через повну втрату користi. Облiк надходження ,реалiзацiї,лiквiдацiї,,ремонту основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з П(С)БУ № 7 " Основнi засоби". На 01.12.13 р. пiдприємством зроблена iнвентаризацiя основних засобiв вiдповiдно до Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв , нематериальних активiв, ТМЦ,грошових коштiв, документiвi розрахункiв,затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94р. №69. Протягом 2013 року амортизацiя основних засобiв нараховувалась у вiдповiдностi до ст.8 Закону України " Про оподаткування пiдприємств" вiд 22.05.1997 р. № 283/97-ВР (зi змiнами та доповненнями). За 2013 рiк нараховано амортизацiї 1379 т.грн. Ступень зносу станом на 31.12.13 р. становить 22,7%. Справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 31.12.13р. селадає 187630 т.грн. Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображена в бухгалтерському облiку ПрАТ " Укрпiдшипник" згiдно з облiковою полiтикою : за справедливою вартiстю- будинки у сумi 187415 т.грн., за первiсною вартiстю , зменшеною на суму нарахованої амортизацiї (залишковою вартiстю) - споруди у сумi 215 т.грн. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи у бухгалтерському облiку вiдображаються по первiснiй вартостi яка складалась iз фактичних витрат на їх придбання. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.13р. складає 119 т.грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.13 р. -216 тис.грн.Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв на 31.12.13р. -97 тис.грн.Амортизацiя розраховується виходячи з термiну використання нематерiальних активiв. Облiк надходження , зносу нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 р. № 242.Протягом року введено в дiю нематерiальних активiв на суму-19 тис.грн.(iншi нематерiальнi активи). Протягом 2013 року лiквiдацiя нематерiальних активiв не проводилась. Запаси. Запаси пiдприємства- це активи, якi включаютьматерiали,сировину,та топливо,запаснi частини, товари для перепродажу, МШП в експлуатацiї.Первiсна оцiнка запасiв визначається по фактичних витратах на їх придбання. Сума на рахунках запасiв на 31.12.13 р. складає 224 т.грн. у тому числi: -сировина i матерiали-70т.грн.; -паливо-3 т.грн.; -запаснi частини- 96 т.грн; -товари- 55 т.грн. У 2013 роцi дооцiнка запасiв не здiйснювалась. При оцiнки вибуття запасiв протягом 2013 р.застосовувався метод ФIФО. Iнвестицiї. Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до Положення (Стандарту)бухгалтерського облiку №12 " Фiнансовi iнвестицiї", що затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000р. №91. До складу довгострокових фiнансових iнвестицiй входять : -фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi вартiстю 423858 т.грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї вартiстю 20969 т.грн. По якiсному складу фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi ПрАТ" Укрпiдшипник" являють собою: ПрАт " АЗОКМ" Акцiї 311322 т.грн. ПрАТ " Артемiвський Акцiї 30340 т.грн. машинобудiвний завод " Вiстек" ПрАТ "Констянтинiвський Акцiї 12047 т.грн. металургiйний завод" ПрАТ "Актив-страхування" Акцiї Разом 423858 т.грн. Фiнансовi iнвестицiї , що облiковуються за методом участi в капiталi, станом на 31.12.13 р. вiдображенi за вартiстю, що зазначена з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування , крiм тих , що є результатом операцiй мiж iнвестором i об'єктом iнвестування. Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй , що облiковуються за методом участi в капiталi, збiльшена на суму, що є часткою iнвестора в чистому прибутку об'єктiв iвестування за 2013 рiк- ПрАТ "АЗОКМ", ПрАТ "АМЗ " Вiстек" i ПрАТ" Актив-страхування", iз включенням цiєї суми до складу доходу вiд участi в капiталi в сумi 26233 т.грн. Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй зменшена на суму ,що є часткою iнвестора в чистому збитку об'єкта iнвестування за 2013 рiк-ПрАТ" КМЗ" у сумi 10711 т.грн. Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй зменшена на частку iнвестора в сумi змiни загальної величини власного капiталу обєктiв iнвестування ( крiм змiн за рахунок чистого прибутку/збитку)- ПрАТ " АЗОКМ",ПрАТ "КМЗ" i ПрАТ " Актив-страхування" за 2013 рiк iз зменшенням iншого додаткового капiталу iнвестора на загальну суму 23856 т.грн. Фiнансовi iнвестицiї ПАТ " Машзавод" м. Новогродiвка, що внаслiдок зменшення їх балансової вартостi досягли нульової вартостi у попереднiх звiтних перiодах ,вiдображенi в бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiй за нульовою вартiстю. Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вартiстю 20969 т.грн. вiдображенi стоном на 31.12.13 р. за собiвартiстю: ТОВ Спеiцiальна Iнвестицiї в статутний 50,0 т.грн. єкономiчна зона м.Донецьк капiтал Фондова бiржа " Iннекс" Акцiї 76,0 т.грн ТОВ "ФК Актив" Iнвестицiї в статутний 274,0т.грн капiтал ПАО " КБ"Актив-банк" Акцiї 20569,0 т.грн м.Київ Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.13 р. складають 1438 т.грн. Зменшення поточних фiнансових iнвестицiй на 835 т.грн. вiдбулося у зв'язку з реалiзацiєю векселiв. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторською заборгованiстю пiдприємства визнанi активи , по яких iснує iмовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод. Дебiторська заборгованiсть формується вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського 10 " Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. №237. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.13 р. складає 165114 т.грн., в т.ч.: -довгострокова- 113 т.грн. -поточна-165001 т.грн. За поточний рiк сума дебiторської заборгованостi збiльшилась на 5873 т.грн. Збiльшення вiдбулось переважно за рахунок збiльшення iншої поточної дебiторської заборгованостi. До складу довгострокової дебiторської заборгованостi у сумi 113 т.грн. належать розрахунки з працiвниками за виданими довгостроковими позиками. До складу поточної дебiторської заборгованостi у сумi 165001 т.грн. належить : - дебiторська заборгованiсть за товари, роботи ,послуги- 3016 т.грн. ( резерв сумнiвних боргiв Товариством не нараховується); - дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом -4100 т.грн., у тому числi : розрахунки за податком на додану вартiсть - 311 т.грн.; розрахунки за податком на прибуток -3783 т.грн.;розрахунки за прибутковим податком- 2 т.грн.; розрахунки за iншими платежами -4 т.грн. - дебiторська заборгованiсть за виданими авансами- 82966 т.грн.; - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 68431 т.грн., а саме :заборгованiсть за фiнансовою допомогою- 60748 т.грн.,розрахунки з продажу векселiв-7092 т.грн., розрахунки з продажу iнвестицiй 455 т.грн.,розрахунки за претензiями -133 т.грн., iнша-3 т.грн. Основнi дебiтори:ТОВ " Актив Девелопмент Україна", ПАТ " АЗОКМ",ПрАТ " Машзавод Новогродiвка",ТОВ " ДТЕК СЕРВIС",ПАТ " Завод напiвпроводникiв",ТОВ " Iмобiлен-груп", ПрАТ " КМЗ" - iншi оборотнi активи-6488 т.грн.,а саме заборгованiсть з податкових зобов'язань 6410,0 т.грн.,заборгованiсть з податкового кредиту-78 т.грн.; Грошовi кошти. Наявнiсть грошових коштiв i їх еквiвалентiв станом на 31.12.13 р. складає 1918 т.грн.;в т.ч. в iноземнiй валютi-344,0т.грн. Зобов'язання. Кредиторською заборгованiстю пiдприємства признаються зобов'язання , по яких iснує iмовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому. Кредиторська заборгованiсть формується вiдповiдно до Положення ( Стандарту) бухгалтерського облiку 11 " зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 № 20. Станом на 31.12.2013 р. загальнi зобов'язання ПрАТ " Укрпiдшипник" в порiвняннi з даними на початок 2013 року збiльшились до рiвня 688489 т.грн., тобто на 11,1%. Збiльшення загальних зобов'язань вiдбулось за рахунок збiльшення довгострокових зобов'язань на 19575,0 т.грн.(4,9%),i поточних зобов'язань на 49375,0т.грн.(22,7%) на якi мали вплив курсовi рiзницi. Станом на 31.12.2013 р. довгостроковi зобов'язання складають 421531 т.грн., у тому числi : - довгостроковi кредити банкiв-419578 т.грн.; - вiдстроченi податковi зобов'язання-1953 т.грн.; Станом на 31.12.13 р. поточнi зобов'язання складають 266958 т.грн., у тому числi: - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями -115998 т.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги-786,0 т.грн.; - поточнi зобов'язання з одержаних авансiв-38437 т.грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом-164 т.грн., а саме: податок на землю-162,0 т.грн., iншi-2 тис.грн.; - поточнi зобов'язання з оплати працi-2,0 т.грн.; - iншi поточнi зобов'язання -111571,0 т.грн.,а саме: розрахунки за фiнансовою допомогою-78466,0 т.грн., податковий кредит-13786,0т.грн,розрахунки за нарахованими вiдсотками банка-3252,0т.грн.,розрахунки за придбанням акцiй та корпоративних прав-16067,0 т.грн. Збiльшення за 2013 рiк поточних зобов'язань на 49375 т.грн.(22,7%) вiдбулось в основному , за рахунок збiльшення поточної заборгованностi за довгостроковими зобов'язаннями на 18280т.грн. (на 18,7%). Основними кредиторами є: ПАТ " АЗОКМ", ТОВ " АТП Автотехпром", ТОВ " Iмобелен-груп", ТОВ " ФК Актив", Завод " Напiвпроводникiв". Кредиторської заборгованостi iз минулим термiном позовної давностi не iснує. Власний капiтал. Розмiр статутного капiталу на 31.12.13р. складає-373 т.грн. Розмiр капiталу у дооцiнках станом на 31.12.13 р.становить 253359 т.грн. Протягом 2013 року розмiр капiталу у дооцiнках зменшився на 23856 т.грн. Зменшення капiталу у дооцiнках вiдбувся внаслiдок зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй на частку iнвестора- ПрАТ" Укрпiдшипник" в сумi зменшення загальної величини власного капiталу обєктiв iнвестування ( крiм змiн за рахунок чистого прибутку/збитку)- ПрАТ" АЗОКМ",ПрАТ"КМЗ",ПрАТ" Актив-страхування" за 2013 рiк. Додатковий капiтал станом на 31.12.13 р. становить 638 т.грн. Розмiр резервного капiталу на 31.12.13 р. складає 5081 т.грн. Непокритий збиток Товариства на 31.12.2013 р. складає 42969 т.грн.


Керівник

 

(підпис)

Гончаренко Михайло Борисович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна