ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2013
Кворум зборів** 94.1844
Опис Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв вiд 22 квiтня 2013 р: ПОРЯДОК ДЕННИЙ: перелiк питань, винесених на голосування 1. Обрання (переобрання) Голови та Секретаря Загальних зборiв. 2. Обрання (переобрання) членiв Лiчильної комiсiї. 3. Затвердження Регламенту Загальних зборiв та способу фiксування процесу Загальних зборiв. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. Звiт про корпоративне управлiння. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради та Звiту про корпоративне управлiння. 5. Звiт Генерального директора Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 6. Рiчний звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi та баланс ПрАТ "УКРПIДШИПНИК" за 2012 рiк. 7. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками роботи Товариства за 2012 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. 8. Затвердження рiчного звiту про результати фiнансово-господарської дiяльностi та балансу Товариства за 2012 рiк. 9. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (дивiдендiв, покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи за 2012 рiк з врахуванням вимог чинного законодавства. Прийняття рiшення щодо дивiдендiв. 10. Визначення основних напрямкiв та стратегiчних планiв дiяльностi Товариства. Затвердження рiчного бюджету Товариства на 2013 рiк. 11. Попереднє схвалення Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. 12. Про переведення депозитарного обслуговування випуску цiнних паперiв товариства у ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Змiни та доповнення до Порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв внесенi акцiонером компанiєю SLAV Handel, Vertretung und Beteiligung Aktiengesellschaft, що володiє 206650 штук голосуючих акцiй, що становить 94,1844 %, про що акцiонерам Товариства 01.04.2013 р. надiсланi персональнi поштовi повiдомлення. Iнформацiя про змiни до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв була також опублiкована 04.04.2013 р. в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Бюлетень Цiннi папери України" № 64 (3614), розмiщена у Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та на власнiй wed-сторiнцi Товариства у мережi Iнтернет 05.04.2013 р. 13. Про змiну мiсцезнаходження Товариства. 14. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. Надання повноважень уповноваженiй особi Товариства на пiдписання Статуту в новiй редакцiї. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: На зборах обрано Голову та Секретаря зборiв, обрано Лiчильну комiсiю, затверджено Регламент зборiв та спосiб фiксування ходу Загальних зборiв, затверджено висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками роботи Товариства у 2012 роцi, затверджено Рiчний звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi та баланс Товариства за 2012 рiк, затверджено звiт Наглядової ради Товариства i Звiт про корпоративне управлiння за 2012 рiк. Визнали дiяльнiсть Наглядової ради, Генерального директора i Ревiзiйної комiсiї у 2012 роцi задовiльною. Вирiшино дивiденди по результатам дiяльностi Товариства за 2012 рiк не нараховувати та не сплачувати, у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку. Збитки за 2012 рiк покрити прибутками майбутнiх перiодiв. Затверджено основнi напрямки i стратегiчнi плани дiяльностi Товариства на 2013 рiк, та рiчний бюджет Товариства на 2013 рiк. Погоджено укладення Товариством у перiод з 20.04.2013 року по 20.04.2014 року з юридичними i фiзичними особами України i iноземних держав всiх видiв цивiльно-правових i господарських правочинiв, якi встановленi чинним законодавством України (договорiв, контрактiв, угод та iнших видiв правочинiв, у тому числi по забезпеченню зобов'язань) сукупною граничною вартiстю на суму до 227 (двiстi двадцять сiм) мiльйонiв гривень. Прийняли до вiдома iнформацiю про передачу глобального сертифiкату акцiй Товариства вiд ПрАТ "ВДЦП", м. Київ, до ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", м. Київ, у зв'язку з Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 375 вiд 19.03.2013 р. згiдно якого глобальний сертифiкат випуску цiнних паперiв ПрАТ "УКРПIДШИПНИК", що зберiгався у ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй України" переданий до ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Вирiшино змiнити мiсцезнаходження Товариства за наступною адресою: 84500, Донецька область, м. Артемiвськ, вулиця Артема, будинок 6, поверх 3. Внесли змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердили Статуту Товариства в новiй редакцiї. Доручили Головi загальних зборiв акцiонерiв Яковенко О.С. пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. Доручили генеральному директору Товариства Гончаренко М.Б. забезпечити державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї вiдповiдно до чинного законодавства, з правом видачi доручення третiм особам на проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї. По всiм питанням порядку денного рiшення приймалися одностайно: голосували - "за" прийняття рiшення: акцiонери, якi володiють 208740 акцiй Товариства, що становить 100 % голосiв присутнiх на чергових Загальних зборах акцiонерiв або 95,137 % вiд загальної кiлькостi голосiв


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.