ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 419578 X X
у тому числі:
Довгостроковi кредити банку23.11.2006419578905.02.2016
д/нд/н00д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 2117 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 78466 X X
Інші зобов'язання X 188328 X X
Усього зобов'язань X 688489 X X
Опис Станом на 31.12.2013 г. ПрАТ " Укрпiдшипник" має довгостроковi зобов'язання по отриманому кредиту банка в 2006 роцi в сумi 419578,0 т.грн. В порiвняннi з 2012 р сума заборгованостi зросла на 19165,0 т.грн. за рахунок зростання курсу євро. Термiн погашення кредиту пролонговано до 05.02.2016 року. Станом на 31.12.2013р. поточнi зобов'язання складають 266958 т.грн., у тому числi: - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями -115998 т.грн. ( отриманi iншi позики, якi не перевищують 25% активiв Товариства). - кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги-786,0 т.грн. -поточнi зобов'язання з одержаних авансiв-38437,0 т.грн. -поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом-164,0 т.грн -поточнi зобов'язання з оплати працi-2,0 т.грн. -iншi поточнi зобов'язання -111571 т.грн., а саме: розрахунки за фiнансовою допомогою-78466,0 т.грн., податковий кредит-13786,0 т.грн, розрахунки за нарахованими вiдсотками банка-3252,0 т.грн, розрахунки за придбанням акцiй та корпоративних прав-16067,0 т.грн. Згiдно з П(С)БО №17 " Податок на прибуток" в зобов'язаннях вiдображенi " Вiдстроченi податковi зобов'язання" на сумму 1953,0 т.грн.