ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 97866 96764 15626 15626 113492 112390
будівлі та споруди 97011 95941 15235 15235 112246 111176
машини та обладнання 62 357 0 0 62 357
транспортні засоби 60 43 391 391 451 434
інші 733 423 0 0 733 423
2. Невиробничого призначення: 6135 6135 1036 1036 7171 7171
будівлі та споруди 5952 5952 0 0 5952 5952
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 1036 1036 1036 1036
інші 183 183 0 0 183 183
Усього 104001 102899 16662 16662 120663 119561
Опис Примiтка 1 За станом на 31.12.2013р. балансова (залишкова)вартiсть основних засобiв складає- 102899 тис.грн. знос нарахований 30173,0 тис.грн., первiсна вартiсть-133072,0 тис.грн. В т.ч : основнi засоби виробничого призначення балансова (залишкова) вартiсть 96764,0 т.грн., основнi засоби невиробничого призначення балансова (залишкова) вартiсть 6135,0 т.грн. Вiдсоток використання 100% Ступень зносу по основним засобам виробничого призначення 22,7% Протягом 2013 року введено в дiю основних засобiв на загальну суму 233,0 т.грн , а саме : -iнструменти,прилади, iнвентар-101,0 т.грн. - iншi основнi засоби- 29,0 т.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи- 58,0 т.грн. - машини та обладнання- 45 тис.грн. Вибуло в 2013 роцi за балансовою вартiстю 1,0 т.грн.основних засобiв з метою їх лiквiдацiї , як непридатних для подальшої експлуатацiї . Справедлива (залишкова)вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 31.12.13року складає 187630 т.грн. Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображена в бухгалтерському облiку згiдно з облiковою полiтикою: за справедливою вартiстю-будинки у сумi 187415 т.грн.; за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї ( залишковою вартiстю)- споруди у сумi 215 т.грн. З 2006 року у заставу пiд отриманий кредит банку передано майна на суму 309848,0 т.грн. Протягом 2013 року пiдприємство здiйснювало операцiї по здаванню пiд найм (в оперативну оренду)примiщення та транспортнi засоби з метою отримання доходу. Передано в оперативну аренду основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 305727 т.грн Термiн дiї договорiв аренди майна 1 рiк. Доходи вiд здавання в оренду основних засобiв за 2013 рiк складають 16683,8 т.грн.( без ПДВ).

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 216482 291114
Статутний капітал (тис.грн.) 373 373
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 373 373
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(216482.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(373.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.