ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.2010232/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000068381Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні1.7219410372997100
Додаткової емiсiї акцiй за звiтний перiод не проводилось. Торгiвля ЦП емiтента на бiржовому ринку та iнших органiзацiйно оформлених позабiржових ринках ЦП не вiдбувалася. Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 375 від 19.03.2013 р. згідно якого глобальний сертифікат випуску цінних паперів ПрАТ "УКРПІДШИПНИК", що зберігався у ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій України" переданий до ПАТ "Національний депозитарій України" 26.03.2013 р.