ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470
Територія   за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.10 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 27595 49935
Погашення векселів одержаних 015 16983 45951
Покупців і замовників авансів 020 0 4003
Повернення авансів 030 0 30014
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 86 1
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 596372 820408
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (29873) (25280)
Авансів 095 (700) (33806)
Повернення авансів 100 (22) (879)
Працівникам 105 (17182) (15184)
Витрат на відрядження 110 (144) (253)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (572) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (0) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (6067) (5374)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (4704) (4158)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (594016) (852310)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -12244 13068
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -12244 13068
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 3474 18386
необоротних активів 190 0 95
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 16033 10941
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (1349) (60)
необоротних активів 250 (0) (1374)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (2877) (100)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 15281 27888
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 15281 27888
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 39130 15520
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (12922) (26930)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (37225) (40427)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -11017 -51837
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -11017 -51837
Чистий рух коштів за звітний період 400 -7980 -10881
Залишок коштів на початок року 410 11253 22134
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -65 0
Залишок коштів на кінець року 430 3208 11253

Примітки: Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає прибуток - 12244,0 т.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає прибуток- 15281,0 т.грн. За 2012 рiк пiдприємством отримало надходження вiд: -реалiзоцiї фiнансових iнвестицiй -3474,0 т.грн. -реалiзоцiї необоротних активiв-0 т.грн. Придбано фiнансових iнвестицiй -1349,0 т.грн. Придбано необоротних активiв-0,0 т.грн. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi -видаток 11017,0 т.грн Протягом 2012 року пiдприємством було -отримано позикiв-39130,0 т.грн - погашення позик- 12922,0 т.грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод-видатки 7980,0 т.грн. Залишок коштiв на початок року -11253,0 т.грн. Залишок коштiв на кiнець року-3208,0 т.грн


Керівник

 

(підпис)

Гончаренко Михайло Борисович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна