ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470
Територія   за КОАТУУ 1410136300
Орган державного управління   за СПОДУ 7774
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.10 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4572 10038
Податок на додану вартість 015 762 1673
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 1 1
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3809 8364
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 1811 4134
Валовий:
прибуток 050 1998 4230
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 19127 30230
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 43326 42952
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 7291 17604
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 0 0
збиток 105 29492 26096
Доход від участі в капіталі 110 42189 37537
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи(1) 130 64791 135194
Фінансові витрати 140 39669 42285
Втрати від участі в капіталі 150 7981 0
Інші витрати 160 68779 94088
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 0 10262
збиток 175 38941 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 158 5963
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 0 16225
збиток 195 38783 0
Надзвичайні:
доходи 200 5 8
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 0 16233
збиток 225 38778 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 1317 1218
Витрати на оплату праці 240 20747 18515
Відрахування на соціальні заходи 250 5495 4807
Амортизація 260 1389 2289
Інші операційні витрати 270 21750 19571
Разом 280 50698 46400

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 219410 219410
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 219410 219410
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -176.73761 73.98478
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -176.73761 73.98478
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Протягом 2012 року пiдприємство вело облiк доходiв вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №15 "Дохiд" затвердженi Мiнфiном України вiд 29.11.99. №290. Для визначення доходу вiд реалiзацiї пiдприємство використовує метод нарахування. За пiдсумками роботи за 2012 рiк отримано доходiв у сумi 129921т.грн.( без урахування доходу з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi) Найбiльшу частину в доходах складають iншi доходи- 64791 т.грн. (50%). Частка доходiв вiд участi в капiталi-32,0%, iнших операцiйних доходiв- 6,0%, чистого доходу вiд реалiзацiї товарiв,робiт,послуг-4,0%. Доходи вiд реалiзацiї товарiв,послуг за 2012 рiк склали-3809,0 т.грн. Iншi операцiйнi доходи за 2012 р.- 19127,0 т.грн.,у т.ч: -доходи з операцiйної оренди активiв- 18568,0т.грн., -операцiйна курсова рiзниця- 355,0 т.грн., -доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв-190,0т.грн., -iншi операцiйнi доходи- 14,0 т.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає- 1811,0 т.грн. Валовий прибуток за 2012 рiк складає- 1998,0 т.грн. Протягом року пiдприємство вело облiк расходiв вiдповiдно до Положення (стандарту)бухгалтерського облiку № 16 "Витрати", затвердженого Мiнфiном України вiд 31.12.99 р. №318. Витрати товариства за 2012 рiк складають 167046,0 т.грн., що на 16,0% менш нiж за попереднiй 2011 рiк. Адмiнiстративнi витрати за 2012 рiк складають-43326,0 грн. Iншi операцiйнi витрати-7291,0,0 т.грн.( витрати по операцiйнiй орендi -5839,0 т.грн.,безнадiйна дебiторська заборгованiсть -73,0 т.грн.,штрафи-109,0 т.грн., собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 2,0 т.грн, операцiйна курсова рiзниця-421,0 т.грн.,iншi витрати-847,0 т.грн.) Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi за 2012 рiк склав збиток-29492,0 т.грн. Дохiд вiд участi в капiталi складає -42189,0 т.грн. Iншi доходи- 64791,0 т.грн.у т.ч. -реалiзацiя фiнансових iнвестицiй- 24554,0 т.грн. -дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi- 38906,0 т.грн. -iншi доходи-1331,0 т.грн. Фiнансовi витрати за 2012 рiк складають-39669,0 т.грн :витрати на вiдсотки пов"язанi с залученням позикового капiталу Iншi витрати складають -68779,0 т.грн. у т.ч.: -собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй- 15859,0 т.грн., -втрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi-48632,0 т.грн., - спонсорськi допомоги -4139,0 т.грн. - списання необоротних активiв-9,0 т.грн. - iншi витрати- 140,0 т.грн. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподаткування складає збиток -38941,0 т.грн Дохiд з податку на прибуток за 2012 рiк складає 158,0 т.грн. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi за 2012 рiк - збиток- 38783,0 т.грн. Надзвичайнi доходи складають-5,0 т.грн. Чистий збиток пiдприємства за 2012 рiк склав- 38778,0 т.грн. За елементами операцiйних витрат: - матерiальнi затрати-1317,0 т.грн. - витрати на оплату працi-20747,0 т.грн. - вiдрахування на соцiальнi заходи- 5495,0 т.грн. - амортизацiя- 1389,0 т.грн. - iншi операцiйнi витрати- 21750,0 т.грн.(адмiнiстративнi витрати,безнадiйнi борги,iншi податки i сбори) Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй за звiтний перiод становить-219410 штук. На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрпiдшипник", якi вiдбулися 22 квiтня 2012 р. було прийняте наступне рiшення "Дивiденди по результатам дiяльностi Товариства за 2011 рiк не нараховувати та не сплачувати, направити нерозподiлений прибуток за результатами роботи за 2011 р. на поповнення обiгових коштiв Товариства".


Керівник

 

(підпис)

Гончаренко Михайло Борисович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна