ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" за ЄДРПОУ 13495470
Територія   за КОАТУУ 1410136300
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ 7774
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.10 
Середня кількість працівників 218    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 83001 Донецька область Ворошиловський м.Донецьк бульвар Шевченка 9 а
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 112 119
первісна вартість 011 175 197
накопичена амортизація 012 63 78
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 42
Основні засоби:
залишкова вартість 030 104667 104001
первісна вартість 031 132253 132827
знос 032 27586 28826
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 352568 432191
інші фінансові інвестиції 045 20972 20969
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 1249 851
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 187652 187642
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 187746 187746
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 94 104
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 667220 745815
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 172 167
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 60 60
Векселі одержані 150 136 136
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 8659 6643
первісна вартість 161 8659 6643
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 3851 3850
за виданими авансами 180 82565 82158
з нарахованих доходів 190 75 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 78167 58733
Поточні фінансові інвестиції 220 1 2273
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 4553 2719
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 6700 489
Інші оборотні активи 250 7521 7006
Усього за розділом II 260 192460 164234
III. Витрати майбутніх періодів 270 452 604
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 860132 910653


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 373 373
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 236409 277853
Резервний капітал 340 5081 5081
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 46585 7807
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 288448 291114
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 391326 400413
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 1701 1543
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 393027 401956
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 68497 97718
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1158 1275
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 44476 41716
з бюджетом 550 112 122
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 3 0
з оплати праці 580 33 24
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 64378 76728
Усього за розділом IV 620 178657 217583
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 860132 910653
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Станом на 31.12.2012 року валюта балансу ПрАТ "Укрпiдшипник" становила 910653,0 т.рн.Активи пiдприємства складаються з основних засобiв, нематерiальних активiв, запасiв, дебiторської заборгованностi, грошових коштiв та фiнансових iнвестицiй. Основнi засоби. Основнi засоби - це активи,якi пiдприємство мiстить з метою їх використання у виробничої дiяльностi, очiкуванний термiн використання, який становить бiльш нiж 1 рiк первiсна вартiсть складає бiльш 2500 грн. Основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням основних засобiв. За станом на 31.12.2012 р. вартiсть основних засобiв стоновила 132827,0 т.грн, знос-28826,0 т.грн залишкова вартiсть -104001,0 т.грн. Протягом року введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 188,0 т.грн.Також здiйснювалось вибуття основних засобiв на суму 6,0 т.грн.з метою їх лiквiдацiї.,а також здiйснювалось внутрiшнє перемiщення по призначенню. Вартiсть основних засобiв вилучених з експлуатацiї з метою лiквiдацiї за балансовою вартiстю складає-6,0 т.грн. Облiк надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї, ремонту основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з П(С)БУ №7 " Основнi зособи" Протягом 2012 року амортизацiя основних засобiв нараховувалась у вiдповiдностi до ст.8 Закону України " Про оподаткування пiдприємств" вiд 22.05.1997 р.№ 283/97-ВР ( iз змiнами та доповненнями). За 2012 рiк нараховано амортизацiї в сумi 1389,0 т.грн. Ступень зносу за станом на 31.12.12р. становить 27 %. Протягом року основнi засоби не передавались в заставу. На полiпшення основних засобiв направлено 503,0 т.грн На 01.12.12 р. пiдприємством зроблена iнвентаризацiя основних засобiв вiдповiдно до Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв та нематерiальних активiв, ТМЦ, грошових коштiв, документiв та розрахункiв затверджених Мiнiстерством фiнансiв України вiд 11.08.1994 р.№ 69. Даннi статей по облiку основних засобiв збiгаються з данними iнвентаризацiйних вiдомостей. Iнформацiя про нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи у бухгалтерському облiку вiдображаються по первiснiй вартостi яка складалась iз фактичних витрат на їх придбання. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2012 р. складає 197 т.грн., накопичена амортизацiя-78,0 т.грн. залишкова вартiсть - 119,0 т.грн.,а саме включає: - програмне забезпечення - 80,0 т.грн, - права на комерцiйнi позначення- 117,0 т.грн., За звiтний перiод надiйшло нематерiальних активiв на суму 22,0 т.грн.Знос нараховується виходячи з термiнiв їхнього використання. Iнформацiя про запаси. Запаси пiдприємства- це активи, якi включають матерiали, сировину, та топливо, запаснi частини, товари для перепродажу, МШП в єксплуатацiї. Первiсна оцiнка придбання запасiв визначається по фактичних витратах на їх придбання.Сума на рахунках запасiв на 31.12.2012 р. складає 227,0 т.грн., у тому числi: виробничi запаси- 167,0 т.грн., товари- 60,0 т.грн., У 2012 роцi дооцiнка запасiв не здiйснювалась. Iнвентаризацiя запасiв проведена на пiдприємствi станом на 01.12.12.р.Данi статей балансу по облiку запасiв збiгаються з даними iнвентаризацiйних вiдомостей. При оцiнцi вибуття запасiв протягом 2012 року застосувався метод ФIФО/собiвартiсть перших за часом надходження товарiв/. Iнформацiя про iнвестицiї. Здiйснювання фiнансових iнвестицiй вiдбувалося за рахунок фiнансових ресурсiв пiдприємства. Облiк фiнансових iнвестицiй включає до себе : - фiнансовi iнвестицiї , якi облiкуються за методом участi в капiталi, станом на 31.12.12 р. дорiвнює 432191,0 т.грн. - iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.12 р. дорiвнює 20969 т.грн., в облiку раховуються по собiвартостi. - поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.12 р. дорiвнює 2273,0 т.грн. фiнансовi iнвестицiї якi облiковуються за методом участi в капiталi, на дату баланса вiдображенi по вартостi , з урахуванням змiн загальної велiчини власного капiталу об"єкта iнвестування за 2012 рiк. Доходи вiд участi в капiталi за 2012 рiк склали 42189,0 т.грн. По якiсному складу фiнансовi iнвестицiї ВАТ "Укрпiдшипник" являють собою: Найменування Доля в статутному Якiсний склад Сума станом на Частка у пiдприємства капiталi iнвестiцiй 31.12.12 з стат.капiт. урахуванням частки у власному капiталi( грн.) ТОВ"Спецiальна 50000,00 Iнвестицiї в 50000,00 7,143 % економiчна зона "Донецьк" статутний капiтал ТОВ ФК "Актив" 198000,0 Iнвестицiї в 273913,00 5,66 % статутний капiтал Фондова бiржа 76000,00 Акцiї товариства 76000,00 1,27 % "Iннекс" ПрАТ "Артемiвський машинобудiвний завод 9007871,25 Акцiї товариства 30278714,98 66,66% "Вiстек" ПАТ "АЗОКМ" 83817092,00 Акцiї товариства 301965305,88 49,44% ПЭО "Вiтроенергопром" 5470,00 Iнвестицiї в 0,00 1 % будiвництво Вiтро- електростанцiї ПрАТ "Костянтинiвський металургiйний завод" 33414186,25 Акцiї товариства 23229943,14 66,66 % ПАТ "Машзавод" м.Новогродiвка 1990458,00 Акцiї товариства 0,00 99,52 % ПрАТ "Актив-Страхуванння" 51058100,00 Акцiї товариства 76717149,32 99,98 % ПАТ "КБ" Актив-банк" 20569020,0 Акцiї товариства 20569020,0 6,57 % ВАТ ЗНВКIФ "Бiотекiнвест" 80,50 Акцiї товариства 1328,00 ПрАТ" Завод Полупровiдникiв" Акцiї товариства 1,0 Поточнi фiнансовi iнвестицiї облiковуються у бухгалтерському облiку по справедливiй вартостi. Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть на пiдприємствi вiдображається в активах, по яких iснує iмовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод. Поточна дебiторська заборгованiсть за станом на 31.12.2012 р. складає 158526,0 т.грн., в т.ч.: - чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги-6643,0 т.грн. - за виданими авансами-82158,0 т.грн. Основними дебiторами є : ПАТ "АЗОКМ",АЭК "Київєнерго",УДСО УМВС України-,Схiдна таможня-,ТОВ " IКОМ", ПрАТ "Машзавод"м.Новогродiвка,ТОВ " Європейськi дома",ТОВ КОЗ "Омфал",ТОВ"Автотехпром",ТОВ "Актив Девелопмент",ТОВ " Сервiсне пiдприємство", ПАТ КБ "Актив-банк", ТОВ " Топенерго", ПрАТ " КМЗ",ТОВ "ДТЕК СЕРВIС",ТОВ "Iмобiлен-груп", ПАТ "Завод напiвпроводникiв" - заборгованiсть по векселям отриманим- 136,0 т.грн. - дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом- 3850,0 т.грн.(розрахунки по ПДВ, податок на прибуток, с доходу з фiзичних осiб). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає-58733,0 т.грн.за розрахунками за цiннi папери,виданi фiнансовi допомоги., за нарахованими доходами. Основнi дебiтори: ТОВ КОЗ Омфал, ТОВ "Топэнерго", ТОВ "Автотехпром", ЗАТ "ПКФ Iнвестгруп", ТОВ "Актив Девелопмент Україна",ТОВ "Предiум Форест",, ПрАТ "КМЗ",ТОВ "Iмобiлен-груп"," ФК " Актив" ПАТ "АЗОКМ",ТОВ " Європейськi дома", ПАТ " Машзавод Новогродiвка". - iншi оборотнi активи -7006,0 т.грн. ( вiдстроченi податковi забов"язання по ПДВ,вiдстрочений податковий кредит ПДВ). Довгострокова дебiторська заборгованiсть складає- 851,0 т.грн. Основнi дебiтори:фiзичнi особи по виданим безвiдсотковим позикам. Формування резерву сумнiвних боргiв у 2012 роцi пiдприємство вважає недоцiльним внаслiдок того , що у попередньому звiтному перiодi сума списаних сумнiвних боргiв була незначною. Безнадiйної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2012 р. не має. Протягом року на пiдприємствi було списано безнадiйних боргiв на суму 73,0 т.грн. Iнформацiя про грошовi кошти та їх еквiваленти. Наявнiсть грошових коштiв у нацiональнiй валютi за станом на 31.12.2012 р. складає 3208,0 т.грн., в т.ч. iноземнiй валютi- 489,0 т.грн. Iнформацiя про забов"язання. Кредиторською заборгованiстю признаються зобов"язання по яких iснує iмовiрнiсть зменшення економiчних вигоду майбутньому. За рiк вiдбулися змiни в обсязi та структурi зобов'язань пiдприємства. Станом на 31.12.2012р. загальнi зобов'язання ПрАТ "Укрпiдшипник" в порiвняннi з даними на початок 2012 року збiльшились до рiвня 619539 т.грн.. Збiльшення вiдбулося за рахунок довгострокових зобов'язань на 8929 т.грн.Розмiр поточних зобов'язань за 2012 рiк збiльшився на 38926,0 т.грн. Сума довгострокових зобов"язань станом на 31.12.2012 р. складає 401956,0 т.грн.в.т.ч: -довгостроковi кредити банка- 400413,0 т.грн,термiн погашення передбачається у 2016 р., -вiдстроченi податковi зобов"язання- 1543,0 т.грн. Сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2012 р.складає-217583,0 т.грн. Поточнi зобов"язання складаються з: -поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов"язаннями (iншi позики)-97718,0 т.грн.,термiн погашення 31.12.2013 р, -кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги-1275,0 т.грн.Основнi кредитори : ТОВ "Сервiсна компанiя формула", "ТОВ Автотехпром". термiном погашення за плином року, -кредиторська заборгованiсть з одержиних авансiв-41716,0 т.грн.термiн погашення за плином року. -поточнi зобов"язання за розрахунками з бюджетом -122,0 т.грн., з термiном погашення до квiтня 2013 р., -поточнi зобов'язання з оплати працi- 24,0т.грн. -iншi поточнi зобов"язання - 76728,0 т.грн.,у т.ч. за придбанi цiннi папери, за зворотню фiнансову допомогу, розрахунки з пiдзвiтними особами,розрахунки за нарахованими вiдсотками банку, розрахунки з покупцями за товари та оказанi послуги ( аренда примiщень,постачання обладнання) , передбачається погашення за плином року,податкове зобов'язання та податковий кредит. Кредиторської заборгованостi iз минулим термiном позовної давностi не iснує. Станом на 01.12.12 р. на пiдприємствi проведена iвентаризацiя зобов"язань. Iнформацiя про власний капiтал. Власний капiтал станом на 31.12.12 р. становить 291114,0 т.грн. у т.ч: -статутний капiтал - 373,0 т.грн. -додатковий капiтал- 277853,0 т.грн. Включає фонд дооцiнки . -резервний капiтал- 5081,0 т.грн. -нерозподiлений прибуток- 7807,0 т.грн.


Керівник

 

(підпис)

Гончаренко Михайло Борисович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прилуцька Наталiя Василiвна