ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2012 рік

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть) д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 
так, плануємо розпочати переговори 
так, плануємо розпочати переговори в наступному році 
так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 
ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 
не визначилисьX

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів   X
суду   X
Інше (запишіть) На пiдставi Протоколу № 1 вiд 27 квiтня 2010 р. Загальних зборiв акцiонерiв , було прийнято рiшення про переведення випуску акцiй ВАТ "Укрпiдшипник" з документарної форми iснування в бездокументарну (дематерiалiзацiя випуску), обрано обслуговуючим Товариство наступнi установи: Депозитарiй - Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" Зберiгач - ПАТ "Комерцiйний банк "Актив-банк". Акт № 923 приймання-передавання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Укрпiдшипник" складений 02.08.2010 р, був переданий Зберiгачем ПАТ "Комерцiйний банк "Актив-банк" на зберiгання Нацiональному депозитарiю України "Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Укрпiдшипник" станом на 20.07.2010 р. Протоколом №2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.07.2011 р. змiнено найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПIДШИПНИК" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПIДШИПНИК", у звязку з чим, змiнено свiдотство про реєстрацiю випуску акцiй Товариства № 232/1/10 дата реєстрацiї 21.05.2010 р., дата видачi 23.08.2011 р. Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI та Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 375 вiд 19.03.2013 р. згiдно якого глобальний сертифiкат випуску цiнних паперiв ПрАТ "УКРПIДШИПНИК", що зберiгався у ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй України" переданий до ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 26.03.2013 р.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 20.04.2012; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? так; укажіть, яким чином її оприлюднено: на власнiй web-сторiнкi в мережi Iнтернет www.up.pat.ua
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

На Загальних зборах акцiонерного Товариства, якi вiдбулися 22 квiтня 2013 р., затверджено Звiт о копоративном управлiннi в ПрАТ "Укрпiдшипник", вiдхiлення протягом року вiд затвердженних у Кодексу корпоративного управлiння принцiпiв не встановлено. З iнформацiєю можно ознайомитися у примiщеннi Товариства.