ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2012
Кворум зборів** 95.14
Опис Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв вiд 20 квiтня 2012 р: Пропозицiї до порядку денного не надходили. 1. Обрання (переобрання) Голови та Секретаря Загальних зборiв. 2. Обрання (переобрання) членiв Лiчильної комiсiї. 3. Затвердження Регламенту Загальних зборiв та способу фiксування ходу Загальних зборiв. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 5. Рiчний звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi та баланс ПрАТ "УКРПIДШИПНИК" за 2011 рiк. Звiт Генерального директора Товариства за 2011 рiк. 6. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками роботи Товариства за 2011 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту про результати фiнансово-господарської дiяльностi та балансу Товариства за 2011 рiк. 8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, Генерального директора та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи за 2011 рiк з врахуванням вимог дiючого законодавства. Прийняття рiшення щодо дивiдендiв. 10. Визначення основних напрямкiв та стратегiчних планiв дiяльностi Товариства. Затвердження рiчного бюджету Товариства на 2012 рiк. 11. Попереднє схвалення Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. 12. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї та надання повноважень уповноваженiй особi Товариства на пiдписання Статуту в новiй редакцiї. 13. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 14. Про затвердження Кодексу корпоративного управлiння Товариством. 15. Про затвердження Положення про iнформацiйну полiтику Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: На зборах обрано Голову та Секретаря зборiв, обрано Лiчильну комiсiю, затверджено Регламент зборiв та спосiб фiксування ходу Загальних зборiв, затверджено висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками роботи Товариства у 2011 роцi, затверджено Рiчний звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi та баланс Товариства за 2011 рiк, затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк, звiт Генерального директора Товариства за 2011 рiк. Визнали дiяльнiсть Наглядової ради, Генерального директора i Ревiзiйної комiсiї у 2011 роцi задовiльною. Вирiшино дивiденди по результатам дiяльностi Товариства за 2011 рiк не нараховувати та не сплачувати, направити нерозподiлений прибуток за результатами роботи за 2011 р. на поповнення обiгових коштiв Товариства. Затверджено основнi напрямки i стратегiчнi плани дiяльностi Товариства на 2012 рiк, та рiчний бюджет Товариства на 2012 рiк. Погоджено укладення Товариством у перiод з 20.04.2012 року по 20.04.2013 року з юридичними i фiзичними особами України i iноземних держав всiх видiв цивiльно-правових i господарських правочинiв, якi встановленi чинним законодавством України (договорiв, контрактiв, угод та iнших видiв правочинiв, у тому числi по забезпеченню зобов'язань) сукупною граничною вартiстю на суму до 215 (двiстi п'ятнадцять) мiльйонiв гривень. Внесли змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердили Статуту Товариства в новiй редакцiї. Доручили Головi загальних зборiв акцiонерiв Яковенко О.С. пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. Доручили генеральному директору Товариства Гончаренко М.Б. забезпечити державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї вiдповiдно до чинного законодавства, з правом видачi доручення третiм особам на проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї. Внесли змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю шляхом викладення його у новiй редакцiї. Положення про Загальнi збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства залишили без змiн у попереднiй редакцiї. Затвердили Кодекс корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПIДШИПНИК" та положення про iнформацiйну полiтику ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПIДШИПНИК". По всiм питанням порядку денного рiшення приймалися одностайно: голосували - "за" прийняття рiшення: кiлькiсть голосiв 209400 , що становить 100 % голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв або 95,14 % вiд загальної кiлькостi голосiв.