ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiнченко Анатолiй Каленiкович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1939
6.1.5. Освіта** Вища. Днiпропетровський химiко-технологiчний iнститут, квалiфiкацiя- iнженер-механiк, має понад 27 патентiв рiзних технологiй та виробництв.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 40
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник Голови Ради директорiв ВАТ "Укрпiдшипник"
6.1.8. Опис Повнаження Голови Наглядової Ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу ПрАТ "Укрпiдшипник" , який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та забеспечує захист прав акцiонерiв товариства. Голова Наглядової ради свої обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової Ради з правом вирiшального голосу. Вiдповiдно до Статуту товариства та "Положення про Наглядову Раду" Голова Наглядової ради - виконує рiшення прийняттi Загальними зборами та Наглядовою Радою Товариства; органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради i головує на них; вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради Товариства, укладає вiд iменi товариства контракт з Генеральним директором товариства, дiє в iнтересах товариства, добросовiсно, розумно та не перевищує своїх повноважень, дотримується встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, дотримується всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошує комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду товариства та Статуту, члени Наглядової ради мають наступнi права: - надавати рекомендацiї виконавчому органу товариства (далi Генеральний директор), щодо фiнансово-господарської дiяльностi товариства; - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств товариства; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради товариства; надавати у письмовiй формi окрему думку на рiшення Наглядової ради товариства; Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду товариства та Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; -прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законом; -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; -прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; -прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; -затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; - обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення); - обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; - визначення дати складення Перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до закону; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до закону, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; -. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - попереднє погодження правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть у випадках i у строки, встановленi дiючим законодавством. Якщо заiнтересованою особою є член Наглядової ради, вiн не приймає участi у голосуваннi. Якщо заiнтересованими є бiльшiсть членiв Наглядової ради, питання виноситься на розгляд Загальних зборiв; попереднє погодження правочинiв на суму понад 10 % балансової вартостi активiв Товариства; - вирiшення питань про надання (отримання) благодiйної допомоги; - визначення форми, об'єктiв, суб'єктiв i обсягiв благодiйної допомоги; - вирiшення питань про дарування (отримання у дар) нерухомого та рухомого майна, грошових коштiв, цiнних паперiв, майнових прав, тощо; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, Питання виключної компетенцiї Наглядової ради не можуть бути переданi на розгляд iншим органам, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства. До компетенцiї Наглядової ради також вiдноситься вирiшення наступних питань: - попереднє визначення до проведення Загальних зборiв основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiчних планiв Товариства, попереднє затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - затвердження iнвестицiйної, корпоративної полiтики Товариства, розробка планiв щодо злиття, подiлу, видiлу, перетворення Товариства; - заслуховування iнформацiї i звiтiв Генерального директора про дiяльнiсть Товариства; - аналiз дiй Генерального директора Товариства щодо управлiння Товариством; - органiзацiя проведення позачергових ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства; - прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi, в тому числi майнової, Генерального директора Товариства та головного бухгалтера; - попереднiй розгляд усiх питань, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань до зборiв; - виконання iнших повноважень, якi делегованi Загальними зборами Товариства, випливають iз Статуту та чинного законодавства. У перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв Наглядова рада вправi приймати рiшення з усiх питань, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства i цього Статуту, за винятком тих, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Призначено на посаду члена Наглядової Ради - згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол № 1 вiд 22.04.2011 року, як фiзична особа, акцiонер у зв'язку з виконанням приписiв Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради (3 роки). Призначено на посаду Заступника Голови Наглядової Ради згiдно рiшення Наглядової Ради вiд 22.04.2011 року), строком до кiнця повноважень обраної Наглядової Ради. Змiн протягом року не було. Обiймає посаду члена Наглядової Ради Компанiя "Slav Handel, Vertretung und Beteiligung Aktiengesellshaft" (Austria) FN №129821 р. Austria, 1010, Wien Wipplingerstr 35 A У 2012 роцi виплачено винагороди - 1509004,93 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Мiнченко Анатолiй Каленiкович протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: слюсаря, iнженера, начальника цеха, заступника директора, заступника Голови Держснаба , Мiнiстра єкономiки України, Мiнiстра державних ресурсiв України, Вiце-президента , президента Українського союзу промисловцiв i пiдприємцiв, Державного мiнiстра з питань прмислової полiтикi та паливно-енергетичного комплексу, Голови Спостережної Ради, Заступника Голови Ради директорiв. Мiнченко Анатолiй Каленiкович не має непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi та господарьскi злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.


6.1.1. Посада Голова Ревiзiйной комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Клюєва Жанна Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** Вища. Донецький iнститут Радянської торгiвлi, квалiфiкацiя-економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор по єкономiцi ВАТ "Укрпiдшипник"
6.1.8. Опис Клюєва Жанна Вiкторiвна, як Голова Ревiзiйної комiсiї, здiйснює контроль та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства шляхом проведення планових i позапланових перевiрок документацiї Товариства, а також службових розслiдувань за фактами виявлених порушень. Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства керує роботою Ревiзiйної комiсiї. У своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними актами Товариства i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою та Генеральним директором. Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства вiдповiдно до покладених на нього завдань контролює i перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому числi Генерального директора, дотримання ним вимог Статуту Товариства i внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: - виконання встановлених Загальними зборами акцiонерiв планiв i основних напрямкiв дiяльностi Товариства; - дiї Генерального директора Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi i їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Товариства; - виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї з усунення недолiкiв, виявлених попередньою ревiзiєю; - стан розрахункiв з акцiонерами, дотримання прав їхнiх власникiв щодо розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй; - прийняття Генеральним директором Товариства заходiв для недопущення непродуктивних витрат, а при їх наявностi - прийняття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; - правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань у бюджет податкiв, а також правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; - правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу Товариства i кiлькостi акцiй, що випускаються, змiни Статутного фонду Товариства ; - використання коштiв резервного й iншого фондiв Товариства,(якщо такi створенi); - стан каси i майна Товариства. У складi Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язаний: брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, а також каси i майна; розглядати кошторис витрат i плани Товариства, здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення погрози iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду i Генерального директора про усi виявленi у ходi перевiрок або розслiдувань недолiки i зловживання посадовими особами Товариства; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; повiдомити протягом 5 днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та Генерального директора Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Генеральному директору, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства має право: - вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок i розслiдувань; - вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; - проводити службовi розслiдування; - вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв питання щодо дiяльностi посадових осiб Товариства; - вимагати залучення до участi в проведених перевiрках посадових осiб i спiвробiтникiв апарата Товариства; - вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства може органiзовувати службовi розслiдування на пiдставах, зазначених у Статутi; за окремими фактами порушень встановленого порядку дiяльностi органiв управлiння Товариства, а також за фактами зловживань окремих посадових осiб, що стали вiдомi. Усi рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства приймаються простою бiльшiстю голосiв. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi не згоднi з рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства, вправi висловити особливу думку, що вноситься до протоколу i доводиться до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту й об'єктивнiсть вiдомостей, якi розмiщенi у висновках i рiшеннях комiсiї, а також в iнших документах, пiдготовлених ним. Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства, у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання їм своїх обов'язкiв, несе дисциплiнарну, адмiнiстративну й iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого законодавства України i Статуту. Обiймає посаду Голови Ревiзiйної комiсiї як предствник юридичних особи у Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Актив-Страхування", код ЄДРПОУ 31446152 04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська, 3 поверх 4. У 2012 роцi виплачено винагороди - 1391057,68 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Призначено на посаду члена Ревiзiйної комiсiї - згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол № 1 вiд 22.04.2011 року, як фiзична особа, акцiонер у зв'язку з виконанням приписiв Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Ревiзiйної комiсiї (3 роки). Призначено на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 22.04.2011 року), строком до кiнця повноважень обраної Ревiзiйної комiсiї. Змiн протягом року не було. Клюєва Жанна Вiкторiвна протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади: бугалтер, старший бугалтер, головний бугалтер, директор по єкономiцi , заступник генерального директора по єкономiцi та фiнансам, заступник генерального директора по єкономiцi. Клюєва Жанна Вiкторiвна не має непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi та господарьскi злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.


6.1.1. Посада Заступник Голови Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондаренко Iгор Вiталiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** Вища. Рубежанський ф-ал Ворошиловградського машинобудiвельного iнституту, квалiфiкацiя-iнженер хiмiк-технолог , кандидат єкономiчних наук, автор 13 научних праць, за тематикою реструктуризацiї вiтчизняних пiдприємств та
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член Ради директорiв ВАТ "Укрпiдшипник"
6.1.8. Опис Як Заступник Голови Наглядової Ради має повноваження та виконує обов"язки колегiально у складi Наглядової Ради, вiдповiдно до Статуту Товариства та "Положення про Наглядову Раду". У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює Заступник Голови. Опис загальних повноважень та обов`язкiв вiдповiдно да Статуту ПрАТ "Укрпiдшипник" та "Положення про Наглядову Раду" наведено в повноваженнях Голови Наглядової Ради. Призначено на посаду члена Наглядової Ради - згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол № 1 вiд 22.04.2011 року, як фiзична особа, акцiонер у зв'язку з виконанням приписiв Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради (3 роки). Призначено на посаду Заступника Голови Наглядової Ради згiдно рiшення Наглядової Ради вiд 22.04.2011 року), строком до кiнця повноважень обраної Наглядової Ради. Змiн протягом року не було. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. У 2012 роцi виплачено винагороди - 43428,35 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Бондаренко Iгор Вiталiйович протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: начальника змiни цеха, iнженера-технолога, начальника вiддiлу, директора, генерального директора, Член Ради директорiв -виконавчого директора, Члена Ради директорiв. Бондаренко Iгор Вiталiйович не має непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi та господарьскi злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Прилуцька Наталiя Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1961
6.1.5. Освіта** Вища. Донецький iнститут радянської торговлi -економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ПКТП "Вогник"
6.1.8. Опис Здiйснює та координує органiзацiю бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, вiдповiдно iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України". Головний бухгалтер має права, передбаченi чинним законодавством України й локальними нормативними документами пiдприємства. Має право: - установлювати службовi обов'язки для працiвникiв бухгалтерiї; - вимагати вiд усiх пiдроздiлiв, служб i працiвникiв пiдприємства в частинi оформлення фiнансово-господарчих операцiй первинних документiв i їх надання в бухгалтерiю для ведення бухгалтерського й податкового облiку ; - погоджувати призначення, звiльнення й перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб ; - розглядати й вiзувати договори й угоди, що укладаються пiдприємством для одержання або вiдпустку товарно-матерiальних цiнностей, на надання робiт i послуг, а також накази й розпорядження з питань фiнансово-господарчої дiяльностi; - вимагати вiд керiвникiв цехiв, вiддiлiв, пiдроздiлiв i служб, а в необхiдних випадках i вiд директора пiдприємства вживання заходiв до пiдвищення ефективностi використання засобiв , по посиленню схоронностi власностi, забезпеченню правильної организацiї бухгалтерського облiку й контролю; - проводити документальнi ревiзiї в структурних пiдроздiлах i службах пiдприємства з метою дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання товарно-матерiальних цiнностей, вiдпуску продукцiї, витрати коштiв i iнших цiнностей; - пiдготовляти пропозицiї про зниження розмiрiв премiй або позбавлень премiй керiвникiв цехiв, вiддiлiв, служб i iнших пiдроздiлiв пiдприємства, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документацiї, ведення первинного облiку й iнших вимог по органiзацiї облiку й контролю. Головний бухгалтер вiдповiдає за : - Виконання функцiй, закрiплених у рамках стандартiв пiдприємства й iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв пiдприємства; - Неправильне ведення бухгалтерського й податкового облiку , занедбанiсть у бухгалтерському й податковому облiку й викривлення даних у звiтностi; - Порушення строкiв надання бухгалтерської й податкової звiтностi у вiдповiднi органi ; - Порушення порядку списання з балансу недостач , дебiторської заборгованостi й iнших втрат; - Несвоєчасне iнформування керiвника пiдприємства про результати фiнансово-господарчої дiяльностi й допущених фактах безгосподарностi; - Дотримання трудової дисциплiни; - Дотримання законодавства в процесi здiйснення своєї дiяльностi; - Схороннiсть довiреного йому майна; - Дотримання комерцiйної таємницi; - Забезпечення схоронностi документацiї, що виникає або отриманої за посадою; - Виконання Закону України "Про охорону працi" i iнших законодавчих актiв по охоронi працi. Обов'язки з урахуванням завдань i функцiй бухгалтерiї: - Достовiрне й рацiональне ведення бухгалтерського й податкового облiку , що вiдповiдає вимогам оперативного керiвництва пiдприємством; - Суворе дотримання встановлених правил ведення бухгалтерського й податкового облiку Обiймає посади члена Ревiзiйної комiссiї як предствник юридичних осiб у Ревiзiйної комiсiї наступних Товариств: ПрАТ "Актив-Страхування", код ЄДРПОУ 31446152 04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська, 3 поверх 4. ПрАТ "Артемiвський машинобудiвельний завод "ВIСТЕК"; код ЄДРПОУ 31226457; 84500 , Україна, м.Артемiвськ, Донецької областi, вул.Артема,6. ПрАТ "Костянтинiвський металургiйний завод" , код ЄДРПОУ 33467279; 85101 Україна, м.Костянтинiвка, Донецької областi, вул.Ленiна, 172; У 2012 роцi виплачено винагороди - 307973,34 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн протягом року не було. Прилуцька Наталiя Василiвна протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: бугалтер, старший бугалтер, головний бугалтер. Прилуцька Наталiя Василiвна не має непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi та господарьскi злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.


6.1.1. Посада Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гончаренко Михайло Борисович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** Вища. Нацiональна юридична академiя iм.Ярослава Мудрого, юрист, кандидат юридичних наук.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виконавчий директор ВАТ "Укрпiдшипник"
6.1.8. Опис Генеральний директор є одноосiбним Виконавчим органом Товариства, без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної Статутом Товариства. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Самостiйно вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний у своїй дiяльностi Загальним зборам та Наглядовiй радi й органiзує виконання їх рiшень. До компетенцiї Генерального директора належить: а) затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання; б) розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; в) попереднє погодження з Наглядовою радою правочинiв на суму понад 10 % балансової вартостi активiв Товариства; г) затвердження щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства (крiм посадових осiб органiв управлiння); д) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам; е) прийом та звiльнення працiвникiв Товариства у вiдповiдностi до чинного законодавства, ведення облiку кадрiв, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на працiвникiв Товариства; є) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; ж) вiдкриття рахункiв в банках, розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; з) пiдписання довiреностей, договорiв (угод) та iнших документiв вiд iменi Товариства; i) в межах своїх повноважень видача нормативних документiв, наказiв, розпоряджень, обов'язкових для всiх пiдроздiлiв i робiтникiв Товариства. Генеральний директор зобов'язаний: - забезпечувати прибуткову дiяльнiсть Товариства; - щорiчно розробляти та подавати Наглядовiй радi на затвердження бiзнес-плани розвитку Товариства, основнi напрямки дiяльностi Товариства та рiчнi бюджети Товариства не пiзнiше двох мiсяцiв до початку вiдповiдного фiнансового року; - забезпечувати виконання економiчних показникiв Товариства вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою бiзнес-планiв розвитку Товариства та бюджетiв Товариства на вiдповiдний звiтний перiод; - на протязi трьох мiсяцiв пiсля закiнчення фiнансового року надавати Наглядовiй радi Товариства та Загальним зборам акцiонерiв рiчний баланс Товариства, звiт про фiнансовi результати, звiт про виконання бiзнес-планiв та рiчних бюджетiв Товариства, звiт про використання резервного (страхового) фонду. Обiймає наступнi посади як предствник юридичних осiб у Наглядової ради наступних Товариств: Голова Наглядової Ради в ПрАТ "Актив-Страхування", код ЄДРПОУ 31446152 , 04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська, 3 поверх 4. Член Наглядової Ради у наступних товариствах: ПАТ "АЗОКМ" , код ЄДРПОУ 00195452; 84500 Україна , м.Артемовськ, Донецької областi, вул.Кiрова,42; ПрАТ "Костянтинiвський металургiйний завод" , код ЄДРПОУ 33467279; 85101 Україна, м.Костянтинiвка, Донецької областi, вул.Ленiна, 172; ПрАТ "Артемiвський машинобудiвельний завод "ВIСТЕК"; код ЄДРПОУ 31226457; 84500 , Україна, м.Артемiвськ, Донецької областi, вул.Артема,6. У 2012 роцi виплачено винагороди - 1467058,69 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн протягом року не було. Гончаренко Михайло Борисович протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: доцент кафедри, юрисконсульт, начальник вiддiлу, заступник генерального директора, генеральний директор, фiнансовий директор, виконавчий директор. Гончаренко Михайло Борисович не має непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi та господарьскi злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.


6.1.1. Посада Член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кашина Валентина Федорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1948
6.1.5. Освіта** Вища, Одеський кредитно-економiчний iнститут, єкономiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПIК "Укрпiдшипник" начальник управлiння кольорової металургiї.
6.1.8. Опис Як член Наглядової Ради має повноваження та виконує обов"язки колегiально у складi Наглядової Ради, вiдповiдно до Статуту Товариства та "Положення про Наглядову Раду". Секретар Наглядової ради Товариства веде дiловодство, протоколи засiдань, iншi документи Наглядової ради Товариства вiдповiдно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та дiючого законодавства. Опис загальних повноважень вiдповiдно да статуту ПрАТ "Укрпiдшипник" та "Положення про Наглядову Раду" наведено в повноваженнях Голови Наглядової Ради. Призначено на посаду члена Наглядової ради - згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол № 1 вiд 22.04.2011 року, як фiзична особа, акцiонер у зв'язку з виконанням приписiв Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради (3 роки). Призначено на посаду Секретаря Наглядової ради згiдно рiшення Наглядової ради вiд 22.04.2011 року), строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради. Змiн протягом року не було. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Як член Наглядоврї ради виконує свої права та обов"язки без отримання винагороди. Пенсiонер. Кашина Валентина Федорiвна протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади: iнженера, начальника вiддiлу, директора управлiння, начальника управлiння. Кашина Валентина Федорiвна не має непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi та господарьскi злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.


6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яковенко Олена Станiславiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1969
6.1.5. Освіта** Вища, Донецький нацiональний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Донецький фiлiал iнституту "Гипровуглеавтоматiзацiя" , технiк П категорiї НИЛ якостi та метрологiї
6.1.8. Опис Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та виконує обов"язки колегiально у складi Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до Статуту Товариства та "Положення про Ревiзiйну комiсiю". Опис загальних повноважень вiдповiдно да Статуту ПрАТ "Укрпiдшипник" та "Положення про Ревiзiйну комiсiю" наведено в повноваженнях Голови Ревiзiйної комiсiї. Призначено на посаду члена Ревiзiйної комiсiї - згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол № 1 вiд 22.04.2011 року, як фiзична особа, акцiонер у зв'язку з виконанням приписiв Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Ревiзiйної комiсiї (3 роки). Змiн протягом року не було. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Яковенко Олена Станiславiвна протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади: техник,техник П кат, секретар, iнспектор ВК, фахiвець по работi iз ЦП, головний фахiвець по роботi iз ЦП, член Ревiзiйної комiсiї. Як член Ревiзiйної комiсiї виконує свої права та обов"язки без отримання винагороди. Працює за трудовим договором головним фахiвцем по роботi iз цiнними паперами ПрАТ "Укрпiдшипник". Яковенко Олена Станiславiвна не має непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi та господарьскi злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.


6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чеботарьов Вiктор Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1967
6.1.5. Освіта** Вища, Ленiнградський механiчнiй iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Азовкарго" , менеджер з митного оформлення та зовнiшньоекономiчних зв'язкiв.
6.1.8. Опис Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та виконує обов"язки колегiально у складi Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до Статуту Товариства та "Положення про Ревiзiйну комiсiю". Опис загальних повноважень вiдповiдно да Статуту ПрАТ "Укрпiдшипник" та "Положення про Ревiзiйну комiсiю" наведено в повноваженнях Голови Ревiзiйної комiсiї. Призначено на посаду члена Ревiзiйної комiсiї - згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол № 1 вiд 22.04.2011 року, як фiзична особа, акцiонер у зв'язку з виконанням приписiв Закону України "Про акцiонернi товариства", шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Ревiзiйної комiсiї (3 роки). Змiн протягом року не було. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Чеботарьов Вiктор Анатолiйович протягом своєї дiяльнiстi обiймав наступнi посади: iнженер - технолог - програмiст ОГТ, провiдний фахiвець управлiння вантажних перевезень, та митного забезпечення, фахiвець ЗЕД, менеджер з митного оформлення та зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, митний декларант, член Ревiзiйной комiсiї. Як член Ревiзiйної комiсiї виконує свої права та обов"язки без отримання винагороди. Працює за трудовим договором менеджер з митного оформлення та зовнiшньоекономiчних зв'язкiв ТОВ "Фронтьер" Чеботарьов Вiктор Анатолiйович не має непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi та господарьскi злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Наглядової РадиМiнченко Анатолiй Каленiковид/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.22.04.19994400.201440000
Голова Ревiзiйной комiсiїКлюєва Жанна Вiкторiвнад/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.02.07.200129651.3512965000
Заступник Голови Наглядової РадиБондаренко Iгор Вiталiйовичд/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.22.04.19996600.301660000
Головний бухгалтерПрилуцька Наталiя Василiвнад/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.д/н000000
Генеральний директорГончаренко Михайло Борисовичд/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.д/н000000
Член Наглядової РадиКашина Валентина Федорiвнад/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.22.04.19998800.401880000
Член Ревiзiйної комiсiїЧеботарьов Вiктор Анатолiйовичд/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.22.04.19992200.1002689220000
Член Ревiзiйної комiсiїЯковенко Олена Станiславiвнад/н, д/н, Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних.22.04.19993300.15040335330000
Усього 5495 2.50444374 5495 0 0 0