ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "УКРПIДШИПНИК"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 83001
3.1.5. Область, район Донецька область, Ворошиловський
3.1.6. Населений пункт м.Донецьк
3.1.7. Вулиця, будинок бульвар Шевченка 9 а

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва Серiя ААБ № 861545
3.2.2. Дата державної реєстрації 14.06.1999
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Донецької мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 372997
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 372997

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" м.Донецьк
3.3.2. МФО банку 334817
3.3.3. Поточний рахунок 2600301518053
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" м.Донецьк
3.3.5. МФО банку 334817
3.3.6. Поточний рахунок 2600301518053

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
70.10  ДIЯЛЬНIСТЬ ГОЛОВНИХ УПРАВЛIНЬ (ХЕД-ОФIСIВ) 
68.20  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 
70.22  КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI Й КЕРУВАННЯ 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Посередницька дiяльнiсть митного брокераАВ № 48171624.09.2009Державна митна служба України14.09.2014
Опис:
Пiдприємство має намiр i далi здiйснювати декларування товарiв i транспортних засобiв, якi перемiщуються через митний кордон України.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
Донецька торгiвельно-промислова палата83007, Україна, м. Донецьк, пр. Київський, 87
Заснована в 1964 роцi, Донецька ТПП у цей час є найбiльшим об'єднанням пiдприємцiв у Донецьку. Представляє iнтереси бiльш 650 членiв Палати на регiональному , нацiональному й мiжнародному рiвнях . У рамках угод про спiвробiтництво, якi пiдписанi з 35 торгово-промисловими палатами й органiзацiями близького й далекого зарубiжжя, Донецька ТПП здiйснює спiльнi проекти, що сприяють розвитку торгово-економiчних зв'язкiв мiж пiдприємцями. Докладнiше ознайомитися з дiяльнiстю й послугами Донецької ТПП можна на сайтi Палати http://www.cci.donbass.com. ПрАТ "Укрпiдшипник" є членом ДТПП з 1997 року. Члени ДТПП мають право: Брати участь iз правом вирiшального голосу в роботi Конференцiй, обирати в порядку , установленому Президiєю Палати, делегатiв на конференцiї Палати, а в порядку , установленому Радою ТПП України, обирати делегатiв на з'їзд ТПП України. Обирати й бути обраним у керiвнi органi Донецької ТПП i ТПП України. Вносити на розгляд керiвних органiв Палати пропозицiї , що ставляться до дiяльностi Донецької ТПП i ТПП України. Одержувати в Донецькiй ТПП i ТПП України допомогу у вирiшеннi питань , якi входять у сферу їх дiяльностi. Користуватися послугами Палати й ТПП України в першочерговому порядку й на пiльгових умовах, якi визначаються її керiвними органами i якi входять у сферу їх дiяльностi. Члени ДТПП ЗОБОВ'ЯЗАНI: Активно сприяти здiйсненню завдань i функцiй Донецької ТПП. Вчасно оплачувати вступний i рiчний членськi внески. Здiйснювати свою дiяльнiсть на принципах поваги до партнера й сумлiнностi вiдповiдно до вимог дiючого законодавства. Строк участi ПрАТ "Укрпiдшипник" не обмежено.
Виробнично-енергетичне об,єднання "Вiтроенергопром"83000, Україна, м.Донецьк, вул.Постишева, 127.
Виробнично-енергетичного об,єднання "Вiтроенергопром" є приватна ветроєлектростанцiя яка володiє унiкальним цiлiсно-майновим комплексом по монтажу, експлуатацiї та обслуговування вiтряних агрегатiв в Українi. Метою дiяльностi об,єднання є прискорення темпiв виконання державної Комплексної програми будiвництва вiтрових електростанцiй, зокрема у Донецькiй областi, зростання введених до експлуатацiї енергетичних потужностей, сприяння подальшому розвитку у Донецькому регiонi нової сучасної безпаливної технологiї виробництва електроенергiї за рахунок залучення додаткових iнвестицiй. Участь Товариства в об,єднаннi дозволить вирiшувати питання з розвитку виробництва на України та у Донецькому регiонi нових сучасних вiтроагрегатiв потужнiстю 600 КВт та бiльше, що, в свою чергу, збiльшить насичення товарного ринку електроенергiї за рахунок впровадження передових технологiй використання енергiї вiтру для виробництва електричної енергiї, та буде сприяти полiпшенню екологiчної ситуацiї в Донецькiй областi у зв'язку з використанням екологiчно чистої технологiї виробництва електроенергiї. Товариство ПрАТ "Укрпiдшипник" 1 лютого 2013 р. продало частку у статутному капiталi, що належала йому.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента