ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" Свідоцтво АПУ N 1259 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Укрпідшипник" станом на 31.12.2012 р. за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Адресат: власники цінних паперів, керівництво емітента та НКЦПФР Вступний параграф Основні відомості про емітента Повна назва: Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник" Код ЄДРПОУ 13495470 Місцезнаходження: 83001, Донецька обл., м. Донецьк, бульвар Шевченка, б.9А Дата державної реєстрації ПрАТ "Укрпідшипник" зареєстровано 14.06.1999 р. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) № 1 266 120 0000 006469 Свідоцтво ААБ № 861545 Опис аудиторської перевірки та важливих аспектів облікової політики Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Укрпідшипник", що додається, яка включає Баланс підприємства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 р. (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 р. (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 р. (Форма № 4), Примітки до фінансової звітності за 2012 р. (Форма № 5). Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, вивчені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено, що не існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність. Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Аудиторський висновок підготовлений відповідно до вимог МСА 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 " Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360. Описання важливих аспектів облікової політики Облікова політика, яка використовується на підприємстві, протягом періоду, була незмінною, та відповідає законодавчим і нормативним вимогам постановки бухгалтерського обліку. Вибрана облікова політика достатньо освічує форму і методи оцінки окремих статей звітності. Основою бухгалтерського обліку є сприйняття господарських операцій у момент їх здійснення. Визнання та оцінка активів, зобов'язань і капіталу в бухгалтерському обліку здійснені відповідно до вимог, встановлених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. При підготовці фінансової звітності Товариство дотримується принципів безперервності діяльності, автономності, повного висвітлення, послідовності, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання змісту над формою, обачності і принципу єдиного грошового вимірника. Концептуальною основою складання та подання фінансової звітності є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до застосованої ним концептуальної основи фінансової звітності, а саме Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, за такий внутрішній контроль, який управлінській персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, за виконання значних правочинів, за стан корпоративного управління, а також за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки У результаті проведення перевірки встановлено, що існують деякі обмеження обсягу роботи аудитора. Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних основних засобів станом на 01.12.2012 р. та запасів станом на 01.12.2012 р., оскільки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами. Проте, ми виконали альтернативні процедури для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо кількості основних засобів. Ми вважаємо, що можуть існувати несуттєві відхилення в кількості основних засобів. Через характер облікових записів ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур. Ми не мали змоги підтвердити дебіторську та кредиторську заборгованості в повній мірі оскільки є в наявності незначна заборгованість, яка не підтверджена актами звірок з контрагентами. Однак, вищезазначені обставини, мають обмежений вплив на фінансові звіти, не є суттєвими і в цілому не перекручують загальний фінансовий стан Товариства. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність ПрАТ "Укрпідшипник", що включає Баланс станом на 31.12.2012 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату, надає достовірну та справедливу в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан ПрАТ "Укрпідшипник" станом на 31.12.2012 року, фінансові результати діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що визначені концептуальною основою фінансової звітності та вимог діючого законодавства України. Фінансова звітність ПрАТ "Укрпідшипник" підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, що передбачає здатність підприємства реалізовувати свої активи і виконувати свої зобов'язання в ході звичайної діяльності. Докладний опис думки аудиторів про стан фінансової звітності ПрАТ "Укрпідшипник" викладено в Аудиторському звіті про достовірність фінансової звітності ПрАТ "Укрпідшипник" станом на 31.12.2012 р. Інша допоміжна інформація, щодо якої аудитор висловлює думку Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, що затверджені рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. N 485. Вартість чистих активів за балансом ПрАТ "Укрпідшипник" станом на 31.12.2012 року становить 291114,00 тис. грн. та перевищує величину статутного капіталу в 277 раз. Співвідношення вартості чистих активів та величини статутного капіталу підприємства відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України. Висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю Під час виконання завдання нами були здійснені аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". У зв'язку з тим, що події, які визначаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.06 р. № 3480 - IV (із змінами і доповненнями) на протязі 2012 р. не виникали, особлива інформація Товариством не оприлюднювалася та не надавалась користувачам звітності. Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії. Висловлення думки щодо виконання значних правочинів Під час аудиту було отримано достатні і належні аудиторські докази, щодо виконання ПрАТ "Укрпідшипник" вимог статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства". Згідно зі Статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2011 рік. Загальні збори акціонерів можуть розглянути питання у разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2011 рік У звітному році Наглядовою радою прийняті рішення про вчинення значних правочинів (Протоколи від 11.03.2012 р., від 30.07.2012 р., від 05.12.2012 р.), чим виконано вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р.№ 514-VI (із змінами і доповненнями). На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, аудитори можуть зробити висновок про те, що виконання значних правочинів протягом звітного періоду відповідало вимогам ст. 70 Розділу XIII Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. N 514-VI та Статуту Товариства. Висловлення думки щодо відповідності стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства Під час аудиту було отримано достатні і належні аудиторські докази щодо відповідності системи корпоративного управління ПрАТ "Укрпідшипник" вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту. Станом на 31.12.2012 р. 10 і більше відсотками голосуючих акцій володіють: Найменування акціонера Вид цінних паперів Кількість акцій, шт. Частка у статутному капіталі, SLAV Handel, Vertretung Прості іменні акції 206650 94,1844 % und Bet.Akt.(Austria) Формування складу корпоративного управління здійснюється відповідно до розділу IX Статуту, зареєстрованого 20.04.2012 р. Протягом 2012 року в ПрАТ "Укрпідшипник" функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів Товариства; Наглядова рада Товариства; Виконавчий орган Товариства в особі Генерального директора; Ревізійна комісія Товариства; Корпоративний секретар не обраний. Його функції виконує головний фахівець по роботі з цінними паперами. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. Служба внутрішнього аудиту не передбачена. Контроль за фінансово-господарською діяльністю протягом звітного року здійснювався Ревізійною комісією. Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня. Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту. Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", нами були виконані процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Під час аудиту було отримано достатні і належні аудиторські докази у відповідності з вимогами МСА 240 " Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" про відсутність чинників ризиків, пов'язаних з викривленням внаслідок неправдивої фінансової звітності, а саме: мотив, тиск, можливості, та про відсутність чинників ризиків, що виникають через викривлення внаслідок незаконного привласнення активів, а саме: мотив, тиск, можливості, ставлення, логічне обґрунтування. Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно спланований і виконується відповідно до МСА. Основні відомості про аудиторську фірму Основні відомості про аудиторську фірму Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт - аудит" Код ЄДРПОУ 23980886 Місцезнаходження: м. Донецьк - 17, вул. Овнатаняна, 4 Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво N 1259, видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за N 98. Термін дії свідоцтва продовжений до 04.11.2015 р. Реєстраційні дані: ТОВ "Стандарт - аудит" Зареєстроване розпорядженням Виконкому Калінінської районної Ради народних депутатів м. Донецька 12.12.1995 р., № 00366/766 (номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР № 12661200000015436). Зміни зареєстровані розпорядженням Виконавчого комітету Донецької міської ради 24.12.2008 р., (номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР № 12661070005015436). Свідоцтво АО1 № 431307 Дата та номер рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості: Рішення АПУ №227/4 від 27.01.2011 р. Керівник Полосіна Людмила Миколаївна Кандидат економічних наук, Диплом АССА з міжнародної фінансової звітності (березень 2007 р.) Інформація про аудитора Сертифікат аудитора - Серія А № 002673 від 5.10.1995р., продовжений рішенням Аудиторської палати України від 24.09.1999 р, від 30.07.2004 р. та від 24.09.2009 р. Термін дії сертифіката продовжений до 05.10.2014 р. Контактний телефон (062) 3858391 Дата та номер договору на проведення аудиту: № 970 від 01.02.2013 р. Дата початку та дата закінчення аудиту: з 01.02.2013 р. до 19.04.2013 р. Аудитор /Полосіна Л.М./ Директор ТОВ "Стандарт-аудит" Кандидат економічних наук /Полосіна Л.М./ Диплом АССА з міжнародної фінансової звітності (березень 2007 р.), сертифікат аудитора- Серія А № 002673 від 5.10.1995р. м. Донецьк 19.04.2013 р.