ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 400413 X X
у тому числі:
Довгостроковi кредити банку23.11.2006400413905.02.2016
д/нд/н00д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
за векселями (всього) X 0 X X
Податкові зобов'язання X 1543 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 41853 X X
Інші зобов'язання X 175730 X X
Усього зобов'язань X 619539 X X
Опис Станом на 31.12.2012 г. ПрАТ " Укрпiдшипник" має довгостроковi зобов"язання по отриманому кредиту банка в 2006 роцi в сумi 400413,0 т.грн. Термiн погашення кредиту пролонговано до 05.02.2016 року. Протягом року ПрАТ "Укрпiдшипник" отримувало поточнi фiнансовi допомоги на зворотнiй основi станом на 31.12.2012 року така заборгованiсть становить 41853,0 т.грн. Також станом на 31.12.2012 року пiдприємство має iншу поточну заборгованiсть в сумi 175730,0 т.грн.термiн погашення плином року. В тому числi: - ПрАТ " Укрпiдшипник"має поточну заборгованiсть перед бюджетом в сумi 122,0 т.грн., Термiн погашення сiчень-квiтень 2013 року. - Поточна заборгованiсть за розрахунками з оплати працi складає 24,0 т.грн. - Пiдприємство має поточнi зобов'язання за товари, послуги, -1275,0 т.грн. - з одержаних авансiв за товари ,послуги у сумi 41716,0 т.грн. - iншi поточнi зобов'язання -132593,0 т.грн.(заборгованiсть за придбанi цiннi папери,вiдстроченi податковi зобовьязання по ПДВ, заборгованiсть по вiдсоткам,iншi позики). Термiн погашення плином 2013 року. Згiдно з П(С)БО №17 " Податок на прибуток" в зобовьязаннях вiдображенi " Вiдстроченi податковi зобовьязання" на сумму 1543,0 т.грн.