ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 98680 97866 16662 15626 115342 113492
будівлі та споруди 97627 97011 15235 15235 112862 112246
машини та обладнання 79 62 0 0 79 62
транспортні засоби 38 60 1427 391 1465 451
інші 936 733 0 0 936 733
2. Невиробничого призначення: 5987 6135 0 1036 7171 5987
будівлі та споруди 5952 5952 0 0 5952 5952
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 1036 0 1036
інші 35 183 0 0 35 183
Усього 104667 104001 16662 16662 121329 120663
Опис Примiтка 1 За станом на 31.12.2012р. балансова (залишкова)вартiсть основних засобiв складає- 104001 тис.грн. знос 28826,0 тис.грн., первiсна вартiсть-132827,0 тис.грн. В т.ч : основнi засоби виробничого призначення балансова (залишкова) вартiсть 97866,0 т.грн., основнi засоби невиробничого призначення балансова (залишкова) вартiсть 6135,0 т.грн. Вiдсоток використання 100% Ступень зносу по основним засобам виробничого призначення 27% За рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму 188,0 т.грн з них : -iнструменти,прилади, iнвентар-19,0 т.грн. - iншi основнi засоби- 109,0 т.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи- 60,0 т.грн. Вибуло в 2012 роцi за балансовою вартiстю 6,0 т.грн.основних засобiв з метою їх лiквiдацiї , як непридатних для подальшої експлуатацiї на суму 6,0 т.грн. У 2012 роцi були здiйсненi валовi капiтальнi iнвестицiї на суму 769,0 т.грн. З 2006 року у заставу пiд отриманий кредит банку передано майна на суму 309848,0 т.грн. Протягом 2012 року пiдприємство здiйснювало операцiї по здаванню пiд найм (в оперативну оренду)примiщення та транспортнi засоби з метою отримання доходу. Передано в оперативну аренду основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 305727 т.грн Термiн дiї договорiв аренди майна 1 рiк. Доходи вiд здавання в оренду основних засобiв за 2012 рiк складають 18568,0 т.грн.( без ПДВ).

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 291114 291114
Статутний капітал (тис.грн.) 373 373
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 373 373
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(291114.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(373.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.