ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2012 рік

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.2010232/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000068381Акція проста бездокументарна іменнаДокументарні іменні1.7219410372997100
Товариство у 2010 р. виконало вимоги ч. 2 статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо існування акцій виключно в бездокументарній формі (отримало свідоцтво № 232/1/10 від 21.05.2010 р., та депонувало глобальний сертифікат 26.07.2010 г.). Попередні свідотства № 287/1/93 від 15.12.1993 р та 243/1/96 від 07.05.2006 р., 143/1/99 від 22.04.1999 р. втратили чінність. Форма існування - бездокументарна. Додаткової емiсiї акцiй за звiтний перiод не проводилось. Торгiвля ЦП емiтента на бiржовому ринку та iнших органiзацiйно оформлених позабiржових ринках ЦП не вiдбувалася. На виконання приписів Закону України "Про акцiонернi товариства" 29.04.2011р. в Біржовий список Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа "ІННЕКС" рішенням Котирувальної комісії (протокол № 21 від 29.04.2011 р.) у якості позалістингових цінних паперів були внесені акції прості іменні ВАТ "УКРПІДШИПНИК". Протоколом №2 позачергових загальних зборів акціонерів від 22.07.2011 р. змінено найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПІДШИПНИК" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПІДШИПНИК", у звязку з чим, змінено свідотство про реєстрацію випуску акцій Товариства № 232/1/10 дата реєстрації 21.05.2010 р., дата видачі 23.08.2011 р. та припинено котирування акцій у якості позалістингових у біржовому списку ПрАТ " "Фондова біржа "ІННЕКС". Акції Товариства не можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 375 від 19.03.2013 р. згідно якого глобальний сертифікат випуску цінних паперів ПрАТ "УКРПІДШИПНИК", що зберігався у ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій України" переданий до ПАТ "Національний депозитарій України" 26.03.2013 р.

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.3. Інформація про інші цінні папери

11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрації випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.3.2. Інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Вид похідних цінних паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) Обсяг випуску (грн.) Характерристика базового активу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н