ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Гончаренко Михайло Борисович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

26.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник"
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13495470
1.4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Донецька область, Ворошиловський, м.Донецьк, 83001, бульвар Шевченка 9 а
1.5. Міжміський код та телефон, факс 062 388-99-20, 062 388-96-31
1.6. Електронна поштова адреса емітента yakovenko_e@up.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.3013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

82, Бюлетень Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.up.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.3013

(дата)