ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
22.04.2011
94.8400000
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв вiд 22 квiтня 2011 р:
Пропозицiї до порядку денного не надходили.

1. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
2. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi Товариства за 2010 рiк та про баланс Товариства за 2010 рiк.
3. Затвердження рiчних результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та балансу Товариства за 2010 рiк.
4. Визначення та затвердження порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв) Товариства за пiдсумками роботи за 2010 рiк.
5. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
6. Про змiну найменування Товариства.
7. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства": з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО .
8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону "Про акцiонернi товариства" i змiною найменування та надання повноважень уповноваженiй особi Товариства на пiдписання Статуту в новiй редакцiї.
9. Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства.
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства.
12. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
13. Вiдкликання (припинення повноважень) членiв Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства.
15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства; визначення особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
16. Вiдкликання (припинення повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
17. Затвердження кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
18. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
19. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства; визначення особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

На зборах обрано голову та секретаря зборiв, затверджено звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк, затверджено Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi Товариства за 2010 рiк та баланс Товариства за 2010 рiк. Затверджено рiчнi результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та баланс Товариства за 2010 рiк. Дивiденди по результатам дiяльностi Товариства за 2010 рiк не нараховувати та не сплачувати, направити нерозподiлений прибуток за результатами роботи за 2010 р. на поповнення обiгових коштiв Товариства. Затверджено основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк. В зв'язку iз пропонованими змiнами до Закону України "Про акцiонернi товариства" вирiшили найменування Товариства не змiнювати. Ухвалили здiйснити приведення дiяльностi Товариства вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом внесення вiдповiдних змiн до Статуту та Положень Товариства. Затвердили Статут Товариства в новiй редакцiї. Доручили Головi загальних зборiв акцiонерiв Кашиной В.Ф. пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї.
Доручили Генеральному директору Товариства Гончаренко М.Б. забезпечити державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї вiдповiдно до чинного законодавства, з правом видачi доручення третiм особам на проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї. Затвердили Положення про Загальнi збори Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. У зв'язку iз виконанням приписiв Закону України "Про акцiонернi товариства" було визначено та затверджено кiлькiсний склад Наглядової Ради - три члена, вiдкликано колишнiй склад Наглядової Ради та обрано новий склад строком на 3 роки: акцiонер Мiнченко Анатолiй Каленикович, акцiонер Бондаренко Iгор Вiталiйович, акцiонер Кашина Валентина Федорiвна шляхом кумулятивного голосування. Затвердили запропонованi умови цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися з Головою, заступником Голови та членом Наглядової ради Товариства, обрали уповноважену особу на пiдписання цивiльно-правових договорiв - Генерального директора Товариства, якого уповноважили на протязi 5 (п'яти) днiв з дня ухвалення рiшення пiдписати цивiльно-правовi договори з Головою, Заступником Голови та членом Наглядової ради вiд iменi Товариства. У зв'язку iз виконанням приписiв Закону України "Про акцiонернi товариства" було визначено та затверджено кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї - три члена, вiдкликано колишнiй склад Ревiзiйної комiсiї та обрано новий склад строком на 3 роки: акцiонер Клюєва Жанна Вiкторiвна, акцiонер Яковенко Олена Станiславiвна,
акцiонер Чеботарьов Вiктор Анатолiйович шляхом кумулятивного голосування. Затвердили запропонованi умови цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися з Головою, Ревiзiйної комiсiї та членамi Ревiзiйної комiсiї Товариства, обрали уповноважену особу на пiдписання цивiльно-правових договорiв - Генерального директора Товариства, якого уповноважили на протязi 5 (п'яти) днiв з дня ухвалення рiшення пiдписати цивiльно-правовi договори з Головою та членом Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства.

По всiм питанням порядку денного рiшення приймалися одностайно: голосували - "за" прийняття рiшення: кiлькiсть голосiв 208080, що становить 100 % голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв або 94,84% вiд загальної кiлькостi голосiв., крiм питання "Визначення та затвердження порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв) Товариства за пiдсумками роботи за 2010 рiк. За запропоновану пропозицiю Наглядової Ради ВАТ "УКРПIДШИПНИК" направити частину прибутку у розмiрi 30 % на виплату дивiдендiв. Голосували: "ЗА" прийняття рiшення: акцiонери, якi володiють 1430 акцiй Товариства, що становить 0,69 % голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв або 0,66 % вiд загальної кiлькостi голосiв, "проти" прийняття рiшення: акцiонери, якi володiють 206650 акцiй Товариства, що становить 99,31 % голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв або 94,18 % вiд загальної кiлькостi голосiв. "Утримавшихся" - немає. Тому, у зв'язку з результатами голосування, вирiшено дивiденди по результатам дiяльностi Товариства за 2010 рiк не нараховувати та не сплачувати, направити нерозподiлений прибуток за результатами роботи за 2010 р. на поповнення обiгових коштiв Товариства.
Питання вiдкликання(припинення повноважень) та обрання членiв Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї приймалися шляхом кумулятивного голосування щодо всього складу одночасно. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

позачергові
22.07.2011
95.1400000
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв вiд 22 липня 2011 р:
Пропозицiї до порядку денного не надходили.

1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Про змiну найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПIДШИПНИК" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПIДШИПНИК".
3. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї у зв'язку зi змiною найменування та надання повноважень уповноваженiй особi Товариства на пiдписання Статуту в новiй редакцiї.
4. Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства.
5. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
6. Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

На зборах обрано голову та секретаря Загальних зборiв, лiчильну комiсiю. Змiнено найменування з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПIДШИПНИК" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПIДШИПНИК" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Затвердили нову редакцiю Статуту Товариства з урахуванням вищезазначених змiн, доручили Головi загальних зборiв акцiонерiв Кашиной В.Ф. пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї, доручили Генеральному директору Товариства Гончаренко М.Б. забезпечити державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї вiдповiдно до чинного законодавства, з правом видачi доручення третiм особам на проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї. Затвердили наступнi "Положення про Загальнi збори Товариства"; "Положення про Наглядову Раду Товариства"; Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
По всiм питанням порядку денного рiшення приймалися одностайно: голосували - "за" прийняття рiшення: кiлькiсть голосiв 208740, що становить 100 % голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв або 95,15% вiд загальної кiлькостi голосiв. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.