ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
За звiтний перiод : середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 185 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом : 17 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) : 8 осiб. Чисельнiсть працiвникiв зменшилася на 9 осiб , з 194 осiб до 185 осiб - у зв`язку з тим, що решта працiвникiв Товариства отримала можливiсть професiйного росту та реалiзацiї отриманних знань на промислових пiдприємствах якi опосередковано входят до складу Товариства. Фонд оплати працi: 18493,8 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: фонд оплати працi порiвняно з 2011 роком збiльшился на 1300,0 тис. грн., це пов'язано зi збiльшенням середньої заробiтної плати. На пiдприємствi працює 8 iнвалiди, що становить 4 вiдсотки вiд середньооблiкової чисельностi працiвникiв за 2011 рiк. Таким чином, Товариство дотримується приписiв статтi 19 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" щодо нормативу робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: на пiдприємствi ПрАТ "Укрпiдшипник" розроблена програма мотивацiї та матерiального стимулювання працiвникiв яка враховує рiвень компетенцiй, необхiдний для виконання своїх службових обов'язкiв та стаж роботи в товариствi. З метою розвитку професiйних навичок працiвникiв та формування кадрового резерву товариства, розроблена програма оцiнки та навчання на 2012 рiк. Для цього був сформований список компетенцiй по кожнiй групi фахiвцiв. Працiвники емiтента на регулярнiй основi пiдвищують свою квалiфiкацiю шляхом участi у конгресах, конференцiях, семiнарах та "круглих столах", якi проводяться як представниками державних регуляторiв так i вiтчизняними та зарубiжними фахiвцями та рядом консультацiйних компанiй по рiзним гiлкам дiяльностi емiтента. В ходi реалiзацiї спiльних проектiв позитивного iмiджу ПрАТ "Укрпiдшипник" перед iноземними та українськими дiловими партнерами, виходу на якiсно новий рiвень ведення господарської дiяльностi, залучення у ходi реалiзацiї зазначених проектiв, iноземних iнвестiцiй у промислову сферу регiону Товавриство має у своєму штатi Топ-менеджерiв вищої категорiї . ПрАТ "Укрпiдшипник" має дуже добрий кадровий потенцiал вiд якого залежить добробут пiдприємства,- це удосконалення управлiння у всiх звеньях та структурах. Єфективнiсть роботи Товариства визначається iнтелектуальним капiталом, квалiфiкованiстю руководства, командою однодумцiв-професiоналiв, якi можуть добитися максiмального ефекта для досягнення поставленої мети.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: