ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
     Так Ні
1 Випуск акцій   Х 
2 Випуск депозитарних розписок   Х  
3 Випуск облігацій   Х  
4 Кредити банків Х    
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
6 Іншi (запишіть)  

Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
не визначились

Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
     Так Ні
1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
5 Іншi (запишіть) На пiдставi Протоколу № 1 вiд 27 квiтня 2010 р. Загальних зборiв акцiонерiв , було прийнято рiшення про переведення випуску акцiй ВАТ "Укрпiдшипник" з документарної форми iснування в бездокументарну (дематерiалiзацiя випуску), обрано обслуговуючим Товариство наступнi установи: Депозитарiй - Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" Зберiгач - ПАТ "Комерцiйний банк "Актив-банк". Акт № 923 приймання-передавання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Укрпiдшипник" складений 02.08.2010 р, був переданий Зберiгачем ПАТ "Комерцiйний банк "Актив-банк" на зберiгання Нацiональному депозитарiю України "Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Укрпiдшипник" станом на 20.07.2010 р. Протоколом №2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.07.2011 р. змiнено найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПIДШИПНИК" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПIДШИПНИК", у звязку з чим, змiнено свiдотство про реєстрацiю випуску акцiй Товариства № 232I1I10 дата реєстрацiї 21.05.2010 р., дата видачi 23.08.2011 р. Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї не змiнювали - Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"  

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Так  
У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття 20.04.2012 
яким органом управління прийнятий Загальними зборами акцiонерiв 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Так  
укажіть яким чином його оприлюднено
на власнiй web-сторiнкi в мережi Iнтернет www.up.pat.ua 
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління в акціонерному товаристві, відхилення та причини такого відхилення протягом року