ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Внутрішні документи, звітність та перевірки

Які документи існують у вашому товаристві?
   Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів Х   
Положення про спостережну раду Х   
Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
Положення про посадових осіб товариства   Х 
Положення про ревізійну комісію Х   
Положення про акції товариства   Х 
Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
Іншi (запишіть) На Загальних зборах акцiонерiв якi вiдбулися 20.04.2012 р. затвердили Кодекс корпоративного управлiння Товаоиством, Положення про iнформацiйну полiтику Товариства. 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Так 
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Так  Так  Так  Так 
3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Так  Так 
4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Так  Так 
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так  Ні  Так  Так  Так 
6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Так  Так  Так  Ні  Так 

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
     Так Ні
1 Не проводились взагалі   Х  
2 Менше ніж раз на рік   Х  
3 Раз на рік Х    
4 Частіше ніж раз на рік   Х  

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
   Так Ні
Загальні збори акціонерів   Х  
Спостережна рада Х    
Правління/директор   Х  
Іншi (запишіть)  

Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
З якої причини було змінено аудитора?
   Так Ні
Не задовольняв професійний рівень    
Не задовольняли умови угоди з аудитором    
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів    
Іншi (запишіть)  

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
   Так Ні
Ревізійна комісія Х    
Спостережна рада   Х  
Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
Стороння компанія/сторонній консультант Х   
Перевірки не проводились   Х 
Іншi (запишіть)  

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
   Так Ні
З власної ініціативи Х    
За дорученням загальних зборів   Х  
За дорученням спостережної ради   Х  
За зверненням правління   Х  
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
Іншi (запишіть)  
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні