ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Зміст

1. Основні відомості про емітента:  
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;  
є) інформація про органи управління емітента.  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:  
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов`язання емітента.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
20. Основні відомості про ФОН.  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
24. Правила ФОН.  
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
Примітки
1. Основнi вiдомостi про емiтента: е) iнформацiя про рейтингове агентство; не наводиться у зв" язку iз непроведенням рейтенгування у 2011 роцi. є) iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюють акцiонернi товариства. 2. Iнформацiя про засновникiв таIабо учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв). частка в статутному капiталi вказана на звiтну дату. 7. Iнформацiя про дивiденди. Дивiденди по результатам дiяльностi Товариства за 2010 рiк не нараховувати та не сплачувати, направити нерозподiлений прибуток за результатами роботи за 2010 р. на поповнення обiгових коштiв Товариства. По результатам роботи Товариства за 2011 рiк питання розглянуто на загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 20.04.2011 р. та затвердили наступну пропозицiю: Дивiденди по результатам дiяльностi Товариства за 2011 рiк не нараховувати та не сплачувати, направити нерозподiлений прибуток за результатами роботи за 2011 р. на поповнення обiгових коштiв Товариства. 9. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: б) iнформацiя про облiгацiї емiтента; не наводиться у зв"язку iз тим, що облiгацiї ПрАТ "Укрпiдшипник" не випускались. в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; не наводиться у зв"язку iз тим, що iншi цiннi папери ПрАТ "Укрпiдшипник" не випускались. Товариство у 2010 р. виконало вимоги ч. 2 статтi 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо iснування акцiй виключно в бездокументарнiй формi . г) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду; не наводиться у зв"язку iз тим, що ПрАТ "Укрпiдшипник" не здiйснювало викуп власних акцiй. 11. Iнформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента: г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї: тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiть або виробництво та розподiлення електоенергiї, газу та води та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтентом за звiтний перiод складає менше, нiж 5 млн.грн. г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї: тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiть або виробництво та розподiлення електоенергiї, газу та води та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтентом за звiтний перiод складає менше, нiж 5 млн.грн. 12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв. не наводиться у зв"язку iз тим, що борговi цiннi папери ПрАТ "Укрпiдшипник" не випускались. 13. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї : Протягом 2011 року вiдбулися наступнi змiни у персональному сладi посадових осiб емiтента; (особлива iнформацiя розмiщена у стрiчцi новин 26.04.2011р. i опублiкована у Бюлетень.Цiннi папери України. 28.04.2011р. № 78). Iпотечнi цiннi папери, протягом звiтного перiода не виникала. 14. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння. 15. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй. не наводиться у зв"язку iз тим, що iпотечнi облiгацiї ПрАТ "Укрпiдшипник" не випускались. 16. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: не наводиться у зв"язку iз тим, що iпотечнi цiннi папери ПрАТ "Укрпiдшипник" не випускались. 17. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття. не наводиться у зв"язку iз тим, що iпотечнi цiннi папери ПрАТ "Укрпiдшипник" не випускались. 18. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв. не наводиться у зв"язку iз тим, що iпотечнi сертифiкати ПрАТ "Укрпiдшипник" не випускались. 19. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв. не наводиться узвязку iз тим, що iпотечнi цiннi папери ПрАТ "Укрпiдшипник" не випускались. 20. Основнi вiдомостi про ФОН. не наводиться у зв"язку iз тим, що сертифiкати ФОН ПрАТ "Укрпiдшипник" не випускались. 21. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН. не наводиться у зв"язку iз тим, що сертифiкати ФОН ПрАТ "Укрпiдшипник" не випускались. 22. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. не наводиться у зв"язку iз тим, що сертифiкати ФОН ПрАТ "Укрпiдшипник" не випускались. 23. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН. не наводиться у зв"язку iз тим, що сертифiкати ФОН ПрАТ "Укрпiдшипник" не випускались. 24. Правила ФОН. не наводиться у зв"язку iз тим, що сертифiкати ФОН ПрАТ "Укрпiдшипник" не випускались. 28. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (у разi наявностi). не наводиться у зв"язку iз тим, що ПрАТ "Укрпiдшипник" не складає звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ 29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi), не наводиться у зв"язку iз тим, що цiльовi облiгацiї ПрАТ "Укрпiдшипник" не випускались.