ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про власний капітал

СтаттяКодСтатутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капіталІнший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
1234567891011
Залишок на початок року 010 3730023651750813035200272323
Коригування:           
Зміна облікової політики 020 000000000
Виправлення помилок 030 000000000
Інші зміни 040 000000000
Скоригований залишок на початок року 050 3730023651750813035200272323
Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобіви 060 000000000
Уцінка основних засобів 070 000000000
Дооцінка незавершеного будівництва 080 000000000
Уцінка незавершеного будівництва 090 000000000
Дооцінка нематеріальних активів 100 000000000
Уцінка нематеріальних активів 110 000000000
  120 000-1080000-108
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 00000162330016233
Розподіл прибутку:           
Виплати власникам (дивіденди) 140 000000000
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 000000000
Відрахування до Резервного капіталу 160 000000000
  170 000000000
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 000000000
Погашення заборгованості з капіталу 190 000000000
  200 000000000
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210 000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 000000000
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 000000000
Вилучення частки в капіталі 240 000000000
Зменшення номінальної вартості акцій 250 000000000
Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих збитків 260 000000000
Безкоштовно отримані активи 270 000000000
  280 000000000
Разом змін в капіталі 290 000-1080162330016125
на кінець року 300 3730023640950814658500288448
Примітки:
Розмiр статутного капiталу на 31.12.2011 р.складає 373,0 т.грн ( простi iменнi акцiї,номiнальна вартiсть-1,70 грн., кiлькiсть- 219410 шт)

Розмiр iншого додаткового капiталу на 31.12.2011 р. становить 236409,0 т.грн. у т.ч:
- фонд дооцiнки необоротних активiв-235771,0 т.грн.
- другий додатковий капiтал- 638,0 т.грн.
Протягом 2011 р. розмiр iншого додаткового капiталу зменшився на 108,0 т.грн.Змiни розмiру iншого додаткового капiталу iнвестора- ПрАТ " Укрпiдшипник" вiдбулися внаслiдок зменшення iншого додаткового капiталу об'єкта iнвестування- ПрАТ "АЗОКМ" за 2011 рiк.

Розмiр резервного капiталу на 31.12.2011 р. складає 5081,0 т.грн.

Нерозподiлений прибуток пiдприємства станом на 31.12.2011 р.складає 46585,0 т.грн.

На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрпiдшипник", якi вiдбулися 22 квiтня 2011 р. було прийняте наступне рiшення "Дивiденди по результатам дiяльностi Товариства за 2010 рiк не нараховувати та не сплачувати, направити нерозподiлений прибуток за результатами роботи за 2010 р. на поповнення обiгових коштiв Товариства".