ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Гончаренко Михайло Борисович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
26.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укрпiдшипник"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 13495470
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Донецька область
     Район Ворошиловський
     Поштовий індекс 83001
     Населений пункт м.Донецьк
     Вулиця, будинок бульвар Шевченка 9 а
     Міжміський код, телефон та факс 062 388-99-20, 062 388-96-31
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
    Річна інформація опублікована у  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)