ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
Протягом 2011 року пiдприємство вело облiк доходiв вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №15 "Дохiд" затвердженi Мiнфiном України вiд 29.11.99. №290.
Для визначення доходу вiд реалiзацiї пiдприємство використовує метод нарахування.
За пiдсумками роботи за 2011 рiк отримано доходiв у сумi 211333 т.грн.( без урахування доходу з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi)
Найбiльшу частину в доходах складають iншi доходи- 135194 т.грн. (64%). Частка доходiв вiд участi в капiталi-17,7%, iнших операцiйних доходiв-14,3%, чистого доходу вiд реалiзацiї товарiв,робiт,послуг-4,0%.
Доходи вiд реалiзацiї товарiв,послуг за 2011 рiк склали-10038 т.грн.
Iншi операцiйнi доходи за 2011 р.-30230 т.грн.,у т.ч:
-доходи з операцiйної оренди активiв- 15666т.грн.,
-операцiйна курсова рiзниця- 278 т.грн.,
-доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв-80 т.грн.,
-iншi операцiйнi доходи- 14206,0 т.грн.,в т.ч. доход вiд продажу iноземної валюти- 14189,0т.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає- 4134,0 т.грн.
Валовий прибуток за 2011 рiк складає- 4230,0 т.грн.
Протягом року пiдприємство вело облiк расходiв вiдповiдно до Положення (стандарту)бухгалтерського облiку № 16 "Витрати", затвердженого Мiнфiном України вiд 31.12.99 р. №318.
Витрати товариства за 2011 рiк складають 201063 т.грн., що на 22,8% менш нiж за попереднiй 2010 рiк.
Адмiнiстративнi витрати за 2011 рiк складають-42952,0 грн.
Iншi операцiйнi витрати-17604,0 т.грн.(безнадiйна дебiторська заборгованiсть -145,0 т.грн.,штрафи-2,0 т.грн., собiвартiсть реалiзованої валюти-14175,0 т.грн.,собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв
70,0 т.грн, операцiйна курсова рiзниця-311,0 т.грн.,iншi витрати-3046,0 т.грн.)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi за 2011 рiк склав збиток-26096,0 т.грн.
Дохiд вiд участi в капiталi складає -37537,0 т.грн.
Iншi доходи-135194,0 т.грн.у т.ч.
-реалiзацiя фiнансових iнвестицiй-52089,0 т.грн.
-дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi-83030,0 т.грн.
-iншi доходи-75,0 т.грн.
Фiнансовi витрати за 2011 рiк складають-42285,0 т.грн :витрати на вiдсотки пов"язанi с залученням позикового капiталу
Iншi витрати складають -94088 т.грн. у т.ч.:
-собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй- 18183,0 т.грн.,
-втрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi-72449,0 т.грн.,
- спонсорськi допомоги -3271,0 т.грн.
- списання необоротних активiв-25,0 т.грн.
- iншi витрати- 160,0 т.грн.

Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi до оподаткування складає прибуток -10262,0 т.грн
Дохiд з податку на прибуток за 2011 рiк складає 5963,0 т.грн.
Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi за 2011 рiк - прибуток- 16225,0 т.грн.
Надзвичайнi доходи складають-8,0 т.грн.
Чистий прибуток пiдприємства за 2011 рiк склав- 16233,0 т.грн.
За елементами операцiйних витрат:
- матерiальнi затрати-1218,0 т.грн.
- витрати на оплату працi-18515,0 т.грн.
- вiдрахування на соцiальнi заходи- 4807,0 т.грн.
- амортизацiя- 2289,0 т.грн.
- iншi операцiйнi витрати- 19571,0 т.грн.(адмiнiстративнi витрати,безнадiйнi борги,iншi податки i сбори)
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй за звiтний перiод становить-219410 штук.
На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрпiдшипник", якi вiдбулися 22 квiтня 2011 р. було прийняте наступне рiшення "Дивiденди по результатам дiяльностi Товариства за 2010 рiк не нараховувати та не сплачувати, направити нерозподiлений прибуток за результатами роботи за 2010 р. на поповнення обiгових коштiв Товариства".