ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 112112
Первісна вартість 011 315175
Накопичена амортизація 012 20363
Незавершене будівництво 020 470
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 104878104667
Первісна вартість 031 130831132253
Знос 032 2595327586
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 326080352568
інші фінансові інвестиції 045 2097220972
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 3741249
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 187697187652
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 288295
Знос інвестиційної нерухом 057 8094
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 640160667220
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 136172
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 00
Товари 140 104960
Векселі одержані 150 136136
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 39238659
первісна вартість 161 39238659
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 43253851
за виданими авансами 180 8147382565
з нарахованих доходів 190 6475
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 11219278167
Поточні фінансові інвестиції 220 11
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 218324553
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 3026700
Інші оборотні активи 250 90457521
Усього за розділом ІІ 260 234478192460
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 467452
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 875105860132

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 373373
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 236517236409
Резервний капітал 340 50815081
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3035246585
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 272323288448
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 401779391326
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 690960
Відстрочені податкові зобов'язання 460 76641701
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 478539393027
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 900068497
Векселі видані 520 700
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 6141158
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 4795144476
з бюджетом 550 88112
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 03
з оплати праці 580 033
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 6652064378
Усього за розділом IV 620 124243178657
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 875105860132


ПІБ керівника Гончаренко Михайло Борисович
ПІБ головного бухгалтера Прилуцька Наталiя Василiвна
Примітки:
Станом на 31.12.2011 року валюта балансу ПрАТ "Укрпiдшипник" становила 860132,0 т.рн.Активи пiдприємства складаються з основних засобiв, нематерiальних активiв, запасiв, дебiторської заборгованностi, грошових коштiв та фiнансових iнвестицiй.

Основнi засоби.
Основнi засоби - це активи,якi пiдприємство мiстить з метою їх використання у виробничої дiяльностi,
очiкуванний термiн використання, який становить бiльш нiж 1 рiк первiсна вартiсть складає бiльш 1000 грн. Основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням основних засобiв.
За станом на 31.12.2011 р. вартiсть основних засобiв стоновила 132253,0 т.грн, знос-27586,0 т.грн
залишкова вартiсть -104667,0 т.грн.
Протягом року введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 186,0 т.грн.Також здiйснювалось вибуття основних засобiв на суму 94,0 т.грн.з метою реалiзацiї та лiквiдацiї.,а також здiйснювалось внутрiшнє перемiщення по призначенню.
Вартiсть основних засобiв вилучених з експлуатацiї з метою лiквiдацiї за балансовою вартiстю складає-50 т.грн.,та реалiзованих -44,0 т.грн.
Облiк надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї, ремонту основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з П(С)БУ №7 " Основнi зособи"
Протягом 2011 року амортизацiя основних засобiв нараховувалась у вiдповiдностi до ст.8 Закону України
" Про оподаткування пiдприємств" вiд 22.05.1997 р.№ 283I97-ВР ( iз змiнами та доповненнями).
За 2011 рiк нараховано амортизацiї в сумi 2272,0 т.грн. Ступень зносу за станом на 31.12.11р. становить 20,86 %. Протягом року основнi засоби не передавались в заставу.
На полiпшення основних засобiв направлено 939,0 т.грн

На 01.12.11 р. пiдприємством зроблена iнвентаризацiя основних засобiв вiдповiдно до Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв та нематерiальних активiв, ТМЦ, грошових коштiв, документiв та розрахункiв затверджених Мiнiстерством фiнансiв України вiд 11.08.1994 р.№ 69. Даннi статей по облiку основних засобiв збiгаються з данними iнвентаризацiйних вiдомостей.

Iнформацiя про нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи у бухгалтерському облiку вiдображаються по первiснiй вартостi яка складалась iз фактичних витрат на їх придбання. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2011 р. складає
175 т.грн., накопичена амортизацiя-63,0 т.грн. залишкова вартiсть - 112,0 т.грн.,а саме включає:
- програмне забезпечення - 61,0 т.грн,
- права на комерцiйнi позначення- 114,0 т.грн.,
За звiтний перiод надiйшло нематерiальних активiв на суму 21,0 т.грн.Знос нараховується виходячи з термiнiв їхнього використання.

Iнформацiя про запаси.
Запаси пiдприємства- це активи, якi включають матерiали, сировину, та топливо, запаснi частини, товари для перепродажу, МШП в єксплуатацiї. Первiсна оцiнка придбання запасiв визначається по фактичних витратах на їх придбання.Сума на рахунках запасiв на 31.12.2011 р. складає 232,0 т.грн., у тому числi:
виробничi запаси- 172,0 т.грн., товари- 60,0, У 2011 роцi дооцiнка запасiв не здiйснювалась.
Iнвентаризацiя запасiв проведена на пiдприємствi станом на 01.12.11.р.Данi статей балансу по облiку запасiв збiгаються з даними iнвентаризацiйних вiдомостей. При оцiнцi вибуття запасiв протягом 2011 року
застосувався метод ФIФОIсобiвартiсть перших за часом надходження товарiвI.

Iнформацiя про iнвестицiї.
Здiйснювання фiнансових iнвестицiй вiдбувалося за рахунок фiнансових ресурсiв пiдприємства.
Облiк фiнансових iнвестицiй включає до себе :
- фiнансовi iнвестицiї , якi облiкуються за методом участi в капiталi, станом на 31.12.11 р. дорiвнює 352568,0 т.грн.
- iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.11 р. дорiвнює 20972 т.грн., в облiку раховуються по собiвартостi.
- поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.11 р. дорiвнює 1,0 т.грн.
фiнансовi iнвестицiї якi облiковуються за методом участi в капiталi, на дату баланса вiдображенi по вартостi , з урахуванням змiн загальної велiчини власного капiталу об"єкта iнвестування за 2011 рiк.
Доходи вiд участi в капiталi за 2011 рiк склали 37537,0 т.грн.

По якiсному складу фiнансовi iнвестицiї ВАТ "Укрпiдшипник" являють собою:

Найменування Доля в статутному Якiсний склад Сума станом на Частка у
пiдприємства капiталi iнвестiцiй 31.12.11 з стат.капiт.
урахуванням
частки у
власному
капiталi( грн.)


ТОВ"Спецiальна 50000,00 Iнвестицiї в 50000,00 7,143 %
економiчна зона "Донецьк" статутний капiтал

ТОВ ФК "Актив" 198000,0 Iнвестицiї в 273913,00 5,66 %
статутний капiтал
Фондова бiржа 76000,00 Акцiї товариства 76000,00 1,27 %
"Iннекс"

ПрАТ "Артемiвський
машинобудiвний завод 9007871,25 Акцiї товариства 26319084,90 66,66%
"Вiстек"

ПАТ "АЗОКМ" 83817092,00 Акцiї товариства 278564766,17 49,44%


ПЭО "Вiтроенергопром" 5470,00 Iнвестицiї в 0,00 1 %
будiвництво Вiтро-
електростанцiї
ПрАТ "Костянтинiвський
металургiйний завод" 33414186,25 Акцiї товариства 21195942,13 66,66 %

ПАТ "Машзавод"
м.Новогродiвка 1990458,00 Акцiї товариства 0,00 99,52 %
ПрАТ"Актив-Страхуванння" 3250,00 Акцiї товариства 3250,00 0,0159 %

ПАТ "КБ" Актив-банк" 20569020,0 Акцiї товариства 20569020,0 6,57 %

ВАТ ЗНВКIФ
"Бiотекiнвест" 80,50 Акцiї товариства 1328,00


Поточнi фiнансовi iнвестицiї облiковуються у бухгалтерському облiку по справедливiй вартостi.

Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть на пiдприємствi вiдображається в активах, по яких iснує iмовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод. Поточна дебiторська заборгованiсть за станом на 31.12.2011 р. складає 180974,0 т.грн., в т.ч.:
- чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги-8659,0 т.грн.
- за виданими авансами-82565,0 т.грн.
Основними дебiторами є : ПАТ "АЗОКМ",АЭК "Київєнерго",УДСО УМВС України-,Схiдна таможня-,ТОВ " IКОМ", ПрАТ "Машзавод"м.Новогродiвка,ТОВ " Європейськi дома",ТОВ КОЗ "Омфал",ТОВ"Автотехпром",ТОВ "Актив Девелопмент",ТОВ " Сервiсне пiдприємство", ПАТ КБ "Актив-банк", ТОВ " Топенерго", ПрАТ " КМЗ",ТОВ "ДТЕК СЕРВIС",ТОВ "Iмобiлен-груп", ПАТ "Завод напiвпроводникiв"
- заборгованiсть по векселям отриманим- 136,0 т.грн.
- дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом- 3851,0 т.грн.(розрахунки по ПДВ, податок на прибуток, с доходу з фiзичних осiб).
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає-78242,0 т.грн.за розрахунками за цiннi папери,виданi фiнансовi допомоги., за нарахованими доходами.
Основнi дебiтори: ТОВ КОЗ Омфал, ТОВ "Топэнерго", ТОВ "Автотехпром", ЗАТ "ПКФ Iнвестгруп", ТОВ "Актив Девелопмент Україна",ТОВ "Предiум Форест",, ПрАТ "КМЗ",ТОВ "Iмобiлен-груп",".
ПАТ "АЗОКМ",ТОВ " Європейськi дома", ПАТ " Машзавод Новогродiвка".
- iншi оборотнi активи -7521,0 т.грн. ( вiдстроченi податковi забов"язання по ПДВ,вiдстрочений податковий кредит ПДВ).
Довгострокова дебiторська заборгованiсть складає- 1249,0 т.грн. Основнi дебiтори:фiзичнi особи по виданим безвiдсотковим позикам.
Формування резерву сумнiвних боргiв у 201 роцi пiдприємство вважає недоцiльним внаслiдок того , що у попередньому звiтному перiодi сума списаних сумнiвних боргiв була незначною.
Безнадiйної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2011 р. не має. Протягом року на пiдприємствi було списано безнадiйних боргiв на суму 145,0 т.грн.

Iнформацiя про грошовi кошти та їх еквiваленти.
Наявнiсть грошових коштiв у нацiональнiй валютi за станом на 31.12.2011 р. складає 11253,0 т.грн., в т.ч. iноземнiй валютi- 6700,0 т.грн.

Iнформацiя про забов"язання.

Кредиторською заборгованiстю признаються зобов"язання по яких iснує iмовiрнiсть зменшення економiчних вигоду майбутньому. За рiк вiдбулися змiни в обсязi та структурi зобов'язань пiдприємства.
Станом на 31.12.2011р. загальнi зобов'язання ПрАТ "Укрпiдшипник" в порiвняннiз даними на початок 2011 року зменшились до рiвня 571684 т.грн., тобто на 5,2%. Зменшення вiдбулося за рахунок зменшення довгострокових зобов'язань на 85512 т.грн.Розмiр поточних зобов'язань за 2011 рiк збiльшився на 54414 т.грн.

Сума довгострокових зобов"язань станом на 31.12.2011 р. складає 393027,0 т.грн.в.т.ч:
-довгостроковi кредити банка-391326,0 т.грн,термiн погашення передбачається у 2016 р.,
-вiдстроченi податковi зобов"язання- 1701,0 т.грн.

Сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2011 р.складає-178657,0 т.грн.
Поточнi зобов"язання складаються з:
-поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов"язаннями (кредит банка,iншi)-68497,0 т.грн.,термiн погашення 31.12.2012 р,
-кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги-1158,0 т.грн.Основнi кредитори :
ТОВ "Сервiсна компанiя формула", ТОВ Автотехпром. термiном погашення за плином року,
-кредиторська заборгованiсть з одержиних авансiв-44476,0 т.грн.термiн погашення за плином року.
-поточнi зобов"язання за розрахунками з бюджетом -112,0 т.грн., з термiном погашення до квiтня 2012 р.,
-поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування-3 тис.грн.
-поточнi зобов'язання з оплати працi- 33,0т.грн.
-iншi поточнi зобов"язання -64378,0 т.грн.,у т.ч. за придбанi цiннi папери, за зворотню фiнансову допомогу, розрахунки з пiдзвiтними особами,розрахунки за нарахованими вiдсотками банку, розрахунки з покупцями за товари та оказанi послуги ( аренда примiщень,постачання обладнання) , передбачається погашення за плином року,податкове зобов'язання та податковий кредит.

Кредиторської заборгованостi iз минулим термiном позовної давностi не iснує.У звiтному роцi до складу iнших операцiйних доходiв списана кредиторська заборгованiсть у сумi 5 т.грн.
Станом на 01.12.11 р. на пiдприємствi проведена iвентаризацiя зобов"язань.

Iнформацiя про власний капiтал.
Власний капiтал станом на 31.12.11 р. становить 288448,0 т.грн. у т.ч:
-статутний капiтал - 373,0 т.грн.
-додатковий капiтал- 236409,0 т.грн. Включає фонд дооцiнки .
-резервний капiтал- 5081,0 т.грн.
-нерозподiлений прибуток- 46585,0 т.грн.